«Экономика и менеджмент – 2013: перспективы интеграции и инновационного развития». >> Том 3

Тимощенко Каріне Сасунівна

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

МАКРОЕКОНОМІЧНІ ЗМІНИ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ

Розвиток економіки України, що нині перебуває у глибоко кризовому стані, у переважній мірі залежить від розвитку та економічної активності окремих підприємств. Останні є вихідною ланкою виробництва ВВП, створення національного багатства та джерелом фінансових ресурсів для подальшого економічногозростання. Водночас економічна активність підприємств у великій мірі залежить від рівня економічної (загалом) та фінансової (зокрема) безпеки, від сукупностінебезпек та загроз та здатності протидіяти цим загрозам. Це й визначає актуальність дослідження кількісних характеристик рівня фінансової безпеки підприємств.

Питання кількісного оцінювання рівня фінансової безпеки суб’єктів підприємництва є настільки ж дискусійним, наскільки різноманітними є точки зору щодо сприйняття самої сутності фінансової безпеки. Фінансова безпека підприємства може і повинна мати певні кількісні критерії її рівня, причому для таких критеріїв повинна визначатись гранична межа [2, с. 77]. Існування критеріїв оцінки рівня фінансової безпеки пов’язане з необхідністю об’єктувати суб’єктивні принципи управління [3, с. 15]. Саме існування подібної необхідності визначає достатньо великий обсяг сучасних наукових доробків у цьому напрямі.

Однак досить часто існує потреба у визначенні однозначної характеристики рівня фінансової безпеки, що робить можливим порівняння її рівнів для суб’єктів підприємницької діяльності, що не входять до однорідних груп підприємстві [6]. Подолання недоліку утрудненої інтерпретації широкої групи індикаторів рівняфінансової безпеки можливо за допомогою інтегральних оцінок, що представляє важливий напрям наукового пошуку кількісної оцінки рівня фінансової безпеки суб’єкта підприємництва. Стосовно даного напряму наукового пошуку (розробка абсолютних характеристик рівня фінансової безпеки, в тому числі інтегральних)зазначимо, що він тісно пов’язаний із другим напрямом, оскільки побудова інтегральних характеристик (що досить часто претендують на абсолютність оцінювання рівня фінансової безпеки, а тому можуть бути названі критеріями) виходить із результатів сортування окремих індикаторів рівня фінансової безпеки за їх значущістю.

Зазвичай сукупність індикаторів рівня фінансової безпеки є ширшою, однак розширення сукупності індикаторів має за собою окрім позитивних (більш детальний аналіз небезпек та загроз фінансовій безпеці), негативні наслідки [3]. Серед останніх найбільш значущими на нашу думку є: неможливість адекватної оцінки рівня фінансової безпеки, оскільки при широкій вибірці індикаторів більш утрудненим є встановлення відповідної значущості окремих індикаторів та їх груп [4]. Водночас утруднюється інтерпретація широкої групи індикаторів як цілісної сукупності.

Результати оцінки дали змогу констатувати суттєві зміни фінансової безпеки на всіх рівнях оцінки. Так, в цілому за всіма видами економічної діяльності заінтегральним критерієм, розрахованим за нерівномірним методом «суми місць», рівень фінансової безпеки зменшився на 16,2 %, розмах оцінок зріс з 40,15 до 44,74 одиниць за окремими видами економічної діяльності. На мезорівні відбулись як суттєві зміни рівня фінансової безпеки, так і зміни в ієрархії видів економічної діяльності. У 2008 р. ієрархія видів економічної діяльності мала наступний вид: фінансова і страхова діяльність; сільське, лісове та рибне господарство; транспорт; промисловість; операції з нерухомістю; освіта; оптова та роздрібна торгівля; будівництво; охорона здоров’я (за зменшенням рівня фінансової безпеки). До 2012 р. ієрархія видів економічної діяльності змінилась: фінансова і страхова діяльність; транспорт; оптова та роздрібна торгівля; освіта; будівництво; промисловість; сільське, лісове та рибне господарство; операції з нерухомістю; охорона здоров’я. Змінилось і співвідношення оцінюваних суб’єктів підприємництва за рівнем фінансової безпеки в них.

За прогнозними оцінками найбільш значущим буде зменшення рівня фінансової безпеки для суб’єктів підприємництва, що діють у будівництві (мінімальний з можливих рівнів фінансової безпеки), у оптовій та роздрібній торгівлі, ремонті автотранспортних засобів та автомобілів, в охороні здоров’я та наданні соціальної допомоги (мінімальний з можливих рівнів фінансової безпеки). Не настільки значним прогнозується зменшення рівня фінансової безпеки у сільському, лісовому та рибному господарстві, промисловості, у транспорті, складському господарстві, поштовій та кур’єрській діяльності. Підвищення рівня фінансової безпеки буде спостерігатись у фінансовій та страховій діяльності, в операціях з нерухомістю, в освіті.

Результати дослідження також свідчать про існування специфічних тенденцій зміни рівня фінансової безпеки суб’єктів підприємництва за їх однорідними чи умовно однорідними групами. Зазначені тенденції можуть обумовлюватись одно спрямованістю структурних перетворень в економіці. Інакше кажучи − сукупність зовнішніх небезпек та загроз є однорідною для однорідних груп суб’єктів підприємницької діяльності і залежною від структурного співвідношення груп підприємств.

Список використаних джерел:

1. Амосов О. Ю. Фінансова безпека підприємства в сучасних умовах: теоретичний аспект / О. Ю. Амосов // Проблеми економіки. − 2011. − № 4. − С. 76–80.

2. Антонова О. В. Формування механізму управління фінансовою безпекою торгівельною мережею / О. В. Антонова // Вісник Львівської комерційної академії: зб. наук. праць. Сер. «Економічна». − Вип. 53. − С. 12–16.

3. Барановський О. І. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізм забезпечення): монографія / О. І. Барановський. − К.: КНТЕУ, 2004. − 759 с.

4. Васильців Т. Г. Фінансова безпека підприємства: місце в системі економічної безпеки та пріоритети посилення на посткризовому етапі розвитку економіки / Т. Г. Васильців, О. Р. Ярошко // Науковий вісник НЛТУ. − 2011. − № 21. − С. 132–136.

5. Ганущак Т. В. Методи оцінки фінансової безпеки підприємства / Т. В. Ганущак // Наука й економіка. − 2012. − № 2 (26). − С. 146–150.

6. Ильяшенко С. Н. Составляющие экономической безопасности предприятия и подходы к их оценке / С. Н. Ильяшенко // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – № 3. – С. 12–19.