«Экономика и менеджмент – 2013: перспективы интеграции и инновационного развития». >> Том 3

К. е. н., с. н. с. Бараннік Вячеслав Олексійович

Національний інститут стратегічних досліджень, м. Дніпропетровськ, Україна

ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Ніхто не буде заперечувати необхідність та актуальність забезпечення інноваційного розвитку і окремого підприємства, регіону й держави в цілому. В той же час, не всі нововведення в галузі техніки, технології, організації праці або управління, засновані на використанні досягнень науки і передового досвіду, як і кінцевий результат такої діяльності [1] можна вважати інноваціями. Ще одним важливим питанням даного дослідження є необхідність виміру інноваційної діяльності та врахування її впливу на рівень економічної безпеки держави та загального сталого розвитку.

Економічна безпека (ЕкБ) визначає стан захисту як виключно економічних інтересів людини, суспільства та держави [2] (до таких, в першу чергу, слід віднести рівень добробуту, який, здебільшого, визначається питомим рівнем ВВП) так і станом захисту інших (не економічних) інтересів, де економічна сфера життєдіяльності має вагомий вплив (в загальному плані це майже всі національні інтереси). В загальному плані, забезпечення ЕкБ можна вважати статичною багатофакторною оптимізаційною задачею з нечітко визначеними граничними умовами. Тобто, однозначної відповіді на питання про оптимальні значення основних показників та індикаторів безпеки не має. Стан безпеки визначається наявними чи прогнозованими загрозами та ступенем їх впливу на основні показники та індикатори безпеки, за якими оцінюється й інтегральний рівень ЕкБ.

Автором запропонований достатньо показовий квазідінамічний підхід до оцінки рівня ЕкБ, який полягає не тільки в визначені кількісно-якісних показників основних сфер життєдіяльності, а і ступеня їх взаємовпливу (рис. 1).

На відміну від статичної задачі визначення ЕкБ сталий розвиток (СР) визначає гармонійний (правильний, рівномірний, збалансований) розвиток – процес змін,при якому експлуатація природних ресурсів, спрямування інвестицій, орієнтація науково-технічного розвитку, розвиток особистості й інституціональні зміниузгоджені один з одним та зміцнюють існуючий та майбутній потенціал для задоволення людських потреб та прагнень [2]. В квазідінамічній моделі такий розвиток можна відобразити наступним чином (рис. 2).

Рис. 1. Економічна безпека та її основні складові

Рис. 1. Економічна безпека та її основні складові

При цьому визначається м’який варіант розвитку, коли не зменшується загальний інтегральний потенціал (рис. 2, А), та більш жорсткий варіант, коли не зменшується кожна із основних (економічна, екологічна й соціальна) складових розвитку (рис. 2, Б).

Визначення місця інновацій (інноваційного розвитку) в системі ЕкБ та СР достатньо не очевидно. З одного боку, наукова діяльність, яка лежить в основі інновацій, може бути віднесена до соціальної складової СР чи ЕкБ. В той же час, ця сфера життєдіяльності людини (мається на увазі наука) була завжди, як і процеси використання досягнень науки та освоєння передового досвіду. І от тут, варто звернути увагу на ще одну характеристику змін основних складових СР та ЕкБ – ефективність або швидкість та напрямок змін визначених вище основних сфер життєдіяльності. В такому разі ефективність (інноваційні процеси) забезпечує не тільки більш високі темпи зростання економічної чи соціальної сфер, а і, відповідно, менший ступень навантаження на екологічну сферу (як у вигляді зменшення використання не відновлюваних копалин (нафти, вугілля, природного газу, заліза тощо), так і зменшення шкідливих викидів (в першу чергу вуглецю)). Як кінцевий ідеальний варіант інноваційного розвитку можна вважати досягнення такого рівня ефективності, коли зростання економічного та соціального розвитку буде відбуватися на фоні не зменшення екологічної сфери (досягнення рівня СР).

Рис. 2. Сталий розвиток та його основні складові

Рис. 2. Сталий розвиток та його основні складові

Таким чином, прогресивний та конкурентоспроможний розвиток як держави в цілому, так і її регіонів та окремих підприємств можливий тільки в разі використання інновацій.

Список використаних джерел:

1. Інновації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uk.wikipedia.org/wiki/

2. Закон України «Про основи національної безпеки України» № 964-IV від 19.06.2003.

3. Сталий розвиток [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uk.wikipedia.org/ wiki/