«Экономика и менеджмент – 2013: перспективы интеграции и инновационного развития». >> Том 3

К. е. н., доц. Шляга Ольга Володимирівна, Карнаушенко Світлана Сергіївна

Запорізька державна інженерна академія, Україна

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Актуальність проблеми формування ефективного фінансово-економічного механізму для вітчизняних підприємств посилюється у зв’язку із проявом кризових явищ в економіці України, під впливом яких відбувається скорочення обсягів випуску продукції в усіх галузях промислового виробництва, спостерігається обмеження доступу до кредитних ресурсів, скорочення інвестицій в українську промисловість, що в цілому зменшує її фінансово-інвестиційний потенціал та обмежує можливості розвитку. У зв’язку з цим можна стверджувати, що для виходу вітчизняної економіки з кризи та переходу до стадії стабільного економічного зростання великого значення набуває перебудова та формування ефективного фінансово-економічного механізму підприємств, що передбачає доведення його до рівня, необхідного для досягнення стратегічних цілей і задач їх розвитку та подолання тих перешкод, які постали перед ними як виклики сучасного зовнішнього середовища.

Фінансовий механізм у широкому розумінні – це комплекс фінансових методів і важелів впливу на соціально-економічний розвиток суспільства [7]. Фінансове управління має свою систему функцій, які пропонується визначати у такому складі: взаємодія всіх елементів апарату управління підприємства; створення ефективних організаційних структур управління; аналіз фінансових ресурсів і фінансових відносин; прогнозування, планування, регулювання фінансових процесів; обґрунтування й прийняття оперативних фінансових рішень; контроль за виконанням розроблених планів та прийнятих фінансових рішень [1].

Економічний механізм підприємства – це система економічних методів та важелів, що, по-перше, забезпечує зовнішні зв’язки підприємства і створює відповідні умови отримання доходу, по-друге, сприяє розвитку виробничих відносин усередині підприємства. У першому випадку його принципи цілком визначаються особливостями господарського механізму суспільства (домінуючою формою власності на засоби виробництва, існуючими системами ціноутворення, оподаткування, планування тощо), а в другому випадку – особливостями виробничих відносин на підприємстві [6].

Розвиток фінансово-економічного механізму, розширення і поглиблення змісту, обґрунтування структури побудови і методичне забезпечення його функціонування дозволять поліпшити показники роботи підприємств у нових умовах господарювання. Саме перехід України до ринкових відносин обумовив проведення корінної перебудови методів господарювання у всіх сферах виробництва, у тому числі систем управління [5, c. 37].

Фінансово-економічний механізм підприємства – це найважливіша складова господарського механізму, що відбиває сукупність фінансових і економічнихметодів, способів, форм, інструментів і важелів, за допомогою яких здійснюється регулювання фінансово-економічних процесів і відносин з метою ефективного впливу на кінцеві результати діяльності підприємства [3].

Покращити фінансово-економічне управління поточною діяльністю підприємства можна за такими напрямками (табл. 1). Реалізація вказаних напрямків передбачає досягнення підприємством благополучного фінансово-економічного стану підприємства, а досягнення благополучного рівня роботи підприємства – це важлива умова його безперервного й ефективного функціонування, для чого необхідно забезпечити постійну платоспроможність, високу ліквідність балансу,фінансову незалежність і високу результативність господарювання підприємства.

Таблиця 1. Напрямки фінансово-економічного управління

поточною діяльністю підприємства

Напрямок

Заходи в межах напрямку

1

2

Забезпечення формування достатнього обсягу фінансових ресурсіввідповідно до завдань розвитку підприємства

Це завдання реалізується через визначення загальної потреби у фінансових ресурсах підприємства на наступний період, збільшення обсягу залучення власних фінансових ресурсів за рахунок внутрішніх джерел, визначення необхідних обсягів формування власних фінансових ресурсів за рахунок зовнішніх джерел, управління залученням позичкових фінансових ресурсів, оптимізацію структури джерел формування ресурсного фінансового потенціалу [2]

Забезпечення найефективнішого використанняфінансових ресурсів у розрізі основних напрямів діяльності підприємства

Цього можна досягти за рахунок визначення пріоритетних напрямків розвитку виробництва та реструктуризації фінансування самого процесу виробництва. На сьогоднішній день пріоритетними ланками виробництва можна вважати: інноваційні розробки, удосконалення виробничого процесу (збільшення його рентабельності за рахунок впровадження енергозберігаючих технологій та екологічних технологій, направлених на збереження навколишнього середовища), оптимізації маркетингової діяльності на підприємстві для досягнення зростання об’ємів збуту продукції та розширення споживчих ринків, тощо [4]

Оптимізація грошових потоків підприємства (вхідних і вихідних)

Це завдання реалізується шляхом ефективного управління грошовими потоками підприємства в процесі кругообігу його грошових коштів, забезпечення синхронізації обсягів надходження і витрат грошових коштів у кожному періоді, досягнення необхідної ліквідності його оборотних активів

Забезпечення максимізації прибутку підприємства з найменшим рівнем фінансового ризику

Максимізація прибутку досягається на основі ефективного управління активами підприємства, залучення в господарський оборот необхідного обсягу позичкових фінансових ресурсів, вибором найефективніших напрямів операційної та фінансової діяльності, інноваційних розробок, направлених на зменшення собівартості продукції [2]

Забезпечення мінімізації фінансового ризику за очікуваного рівня прибутку

Якщо рівень прибутку підприємства прогнозується заздалегідь, важливим завданням є зниження до рівня мінімально можливого фінансового ризику, за яким гарантується отримання цього прибутку. Такамінімізація забезпечується шляхом диверсифікації видів операційної і фінансової діяльності, а також портфеля фінансових інвестицій; профілактикою мінімізації окремих фінансових ризиків, ефективними формами їх внутрішнього і зовнішнього страхування

Забезпечення відносноїфінансової рівноваги підприємства в процесі його розвитку

Така рівновага характеризується високим рівнем фінансової стійкостіі платоспроможності підприємства і забезпечується формуванням раціональної структури майн та капіталу, ефективними пропорціями в обсягах формування фінансових ресурсів за рахунок різних джерел, достатнім рівнем самофінансування інвестиційних потреб [4]

Таким чином, для ефективного управління підприємством, отримання максимальних показників та результативності функціонування необхідно комплексневикористання всіх важелів і вищевикладених методів як з позиції короткострокових, так і довгострокових перспектив. Сучасні фінансово-економічні механізмидозволяють мінімізувати оборотний капітал, зорієнтувати у виборі стратегії поведінки підприємства на ринку, рівномірно розподілити фінансову та економічну відповідальність між відділами, уникнути проблем із запасами, кредиторською та дебіторською заборгованістю, грамотно будувати інвестиційну стратегію і аналізувати можливі джерела короткострокового і довгострокового фінансування.

Список використаних джерел:

1. Aзаренкова Г. М. Управління фінансами підприємств: навч. посіб. для самост. вивчення дисципліни [Електронний ресурс] / Г. М. Aзаренкова, Т. М. Журавель, P. M. Михайленко. – 3-тє вид., випр. і доп. –  К.: Знання-Прес, 2009. – 299 с. – Режим доступу:  http:// www .pidruchniki.ws/15290527/finansi/upravlinnya_finansami_pidpriyemstv

2. Гаркуша Н. М. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті: навч. посіб. [Електронний ресурс] / Н. М. Гаркуша, О. В. Цуканова, О. О. Горошанська. – К.: Знання, 2011. – 591 с. – Режим доступу: http:// www .mobile.pidruchniki.ws/1706100240751/buhgalterskiy_oblik_ta_audit/ modeli_finansovogo_upravlinnya.

3. Єпіфанов А .О. Обґрунтування фінансового механізму підприємства [Електронний ресурс] / А. О. Єпіфанов, В. П. Москаленко, О. В. Шипунова // Фінанси України. – 2004. – № 1. – С. 3–13. – Режим доступу: http:// www .academy.sumy.ua/images/stories/docs/K_BOA/ Shipunova_1.pdf

4. Захаркіна Л. С. Мета, основні завдання, функції та механізм фінансового менеджменту: Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менеджмент» [Електронний ресурс] / Л. С. Захаркіна, О. О.Захаркін, М. Ю. Абрамчук. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – 118 с. – Режим доступу: http:// www .vuzlib.org/books/7090

5. Москаленко В. П. Розвиток фінансово-економічного механізму на підприємстві:  к урс лекцій  /  В. П. Москаленко. – Суми: Мрія-1 ЛТД, УАБС, 2003. – 106 с.

6. Сутність та структура внутрішнього економічного механізму підприємства: конспект лекцій з дисципліни «Внутрішньо-економічний механізм підприємства». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www .readbookz.com/book/111/2612.html

7. Юрій С. І. Фінансовий механізм та його роль у реалізації фінансової політики: підручник [Електронний ресурс] / за ред. С. І. Юрія, В. М. Федосова. – К.: Знання, 2008. – 611 с. – Режим доступу: http:// www .pidruchniki.ws/12800528/finansi/finansoviy_mehanizm_yogo_ rol_ realizatsiyi_finansovoyi_politiki