«Экономика и менеджмент – 2013: перспективы интеграции и инновационного развития». >> Том 3

К. е. н., доц. Дідченко Оксана Іванівна, Плаксіна Єлизавета Миколаївна

Запорізька державна інженерна академія, Україна

ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЯК ВАЖЛИВОЇ СКЛАДОВОЇ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Сучасний економічний розвиток суспільства все більше акцентує увагу бізнесу та держави на необхідності створення та підтримки умов постійного розвитку на інноваційно-інвестиційних засадах. Це вимагає від підприємства визначення готовності і оцінки можливості розробок та подальшого впровадження нововведень, достатньої ресурсної бази для здійснення інноваційного процесу, визначення стимулюючих та перешкоджаючих факторів середовища впровадження інновацій. Крім того, результативність інноваційної діяльності підприємств напряму залежить від наявності необхідних джерел фінансування, інноваційної спрямованості інвестиційної діяльності.

В наслідок цього набувають актуальності проблеми дослідження теоретичних, методичних і практичних аспектів оцінки та управління фінансовим потенціаломпідприємства як важливої складової інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємства з метою використання прогресивних методів господарського маневрування  фінансовими ресурсами підприємства для їх найефективнішого спрямування на підтримку інноваційно-інвестиційного розвитку. Вирішення цих проблем обумовлює необхідність впровадження системи оцінки  фінансового  потенціалу  підприємства на основі дослідження існуючих підходів до визначення сутності й методів оцінки  фінансового  потенціалу та розробки нових в умовах невизначеності та динамічності зовнішнього економічного середовища.

Одним з основних індикаторів, що визначає конкурентоспроможність підприємства на внутрішньому та зовнішньому ринках є фінансовий потенціал підприємства. Він охоплює фінансову сферу діяльності підприємства, характеризує фінансові можливості його розвитку [1], є однією з найважливіших складових інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємства.

Узагальнене розуміння потенціалу, фінансів підприємства та управління ними являє собою економічну категорію «фінансовий потенціал». Для визначення потенціалу використовується загальний підхід, згідно якого під потенціалом розуміють сукупність ресурсів, можливостей для рішення поставлених цілей і задач [2].

Аналіз наведених визначень показав, що найбільш поширеним є ресурсний підхід до визначення сутності фінансового потенціалу підприємства, який невраховує вплив управлінських рішень на його стан, що, на нашу думку, є суттєвим недоліком даного підходу. Всі перелічені підходи не враховуютьсинергитичного ефекту поєднання фінансових ресурсів підприємства та підходів до управління ними.

Проведене дослідження недоліків та позитивних сторін різних підходів дозволили визначити фінансовий потенціал як інтегральний показник, що враховує обсяг фінансових ресурсів та підходів до управління ними, синергитичний ефект від поєднання яких дає змогу забезпечити визначений напрямок розвитку підприємства без загрози для його фінансової автономії.

Необхідність постійно оновлювати інформацію про фінансовий стан підприємства, схильність підприємства до негативних впливів фінансових криз та його потенціал розвитку. Такий підхід до оцінки фінансового потенціалу підприємства дозволить швидко реагувати на зміни в зовнішньому середовищі та коригувати діяльність підприємства особливо в умовах підтримки напряму активного інноваційно-інвестиційного розвитку. Оскільки саме інноваційно-інвестиційна діяльність підприємства є високо ризиковою з точки зору фінансового стану та потребує постійного моніторингу ключових індикаторів.

Проведене дослідження різних підходів до оцінки фінансового потенціалу, показало, що найбільше відповідає сформованим принципам і цілям методика оцінки фінансового потенціалу підприємства, запропонована П. А. Фоміним, М. К. Старовойтовим, але на наш погляд, методику оцінки ФПП, для досягнення поставлених цілей необхідно доповнювати аналізом імовірності банкрутства підприємства за методикою Альтмана.

Проаналізувавши дані за запропонованою методикою П. А. Фоміна, М. К. Старовойтова, та доповненою методикою Альтмана, можна зробити висновок, що ПАТ «Мотор Січ» є платоспроможнім підприємством, володіє середнім фінансовим потенціалом, оскільки у підприємства є власний капітал, достатній для виконання умов ліквідності і фінансової стійкості є можливості для залучення капіталу, рентабельності активів знаходиться на високому рівні. На момент проведення аналізу, баланс підприємства є ліквідним, так як співвідношення груп активів і пасивів відповідають умовам ліквідності.

Список використаних джерел:

1. Юдін М. А. Фінансовий потенціал машинобудівного підприємства [Електронний ресурс] / М. А. Юдін. – Режим доступу : http://www.dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/ 123456789/10472/st_48_27.pdf?sequence=1

2. Гончарова Ю. С. Методи та етапи оцінки фінансового потенціалу підприємства [Електронний ресурс] / Ю. С. Гончарова. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/15_NPN_2013/Economics/10_138990.doc.htm