«Экономика и менеджмент – 2013: перспективы интеграции и инновационного развития». >> Том 4

К. е. н., доц. Головень Ольга Володимирівна, к. е. н., доц. Клопов Іван Олександрович

Запорізька державна інженерна академія, Україна

ТАКТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ОСНОВА ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Прискорення інтеграційних процесів України у світовий економічний простір вимагає застосування комплексу сучасних підходів управління підприємствами, які направлені на посилення власних конкурентних позицій на ринку. Успішна діяльність підприємств в сучасних умовах передбачає необхідність ретельного вивчення ринку, внесення змін до товарного асортименту, проведення гнучкої цінової політики, реорганізацію закупівельної та збутової діяльності, перебудови організаційних структур управління. Це змушує українських підприємців швидко адаптуватись до змін ринкового середовища, уникати необґрунтованого ризику, приймати стратегічні управлінські рішення щодо використання всіх наявних ресурсів. Управління підприємством, зокрема тактичне управління є саме тією сферою діяльності, що формує економіку підприємства та забезпечують його економічну самостійність та конкурентоспроможність.

Світовою економічною наукою та практикою накопичено великий досвід у тактичному управлінні. Розроблені загальні принципи і рекомендації поведінки підприємства у складному та нестабільному зовнішньому середовищі, а також інструментарій прийняття управлінських рішень на даному рівні. Ці та інші аспекти тактичного управління відображені у працях таких науковців: А. Я. Берсуцкого [1], З. О. Іванової [2], А. І. Ільїна [3], Н. І. Новицького, В. П. Пашуто [4], А. Г. Поршнєва [5], Г. М. Тарасюка [6], А. А. Томпсона [7], В. А. Циганкова [8] та інших. Незважаючи на досить ґрунтовні дослідження в цьому напрямку дотепер залишаються невирішеними багато теоретичних, методологічних та прикладних проблем, які зумовлені передусім складністю, нестабільністю та невизначеністю внутрішнього й зовнішнього середовищ функціонування підприємств, а також значною складністю їх структури.

Використовуючи теоретичне підґрунтя теорії ринкових відносин, системного та ситуаційного підходу до управління підприємством, економіко-математичного моделювання запропоновано тактичне управління здійснювати на основі синтезу таких структурних елементів: база даних, цілепокладання, база економіко-математичних моделей, моделювання, системи підтримки прийняття рішень.

Підприємству для реалізації місії його функціонування слід чітко сформулювати стратегію, яка описує основні кроки для досягнення поставлених цілей і бажаних результатів. В рамках стратегії розвитку підприємства формується тактика управління, яка передбачає вирішення окремих середньострокових проблем. Інструментами діяльності підприємства в цьому напрямку є моніторинг. Моніторинг проводиться на основі зведеної бази даних.

Періодичне, систематичне відслідковування ключових показників діяльності підприємства в рамках заходів моніторингу дозволяє визначити цільові показники, значення яких є незадовільним. При цьому слід враховувати, що цільовий показник може бути нижче встановленого на підприємстві критичного рівня, бути близьким до нього, або мати стійку тенденцію негативного характеру. З точки зору ситуаційного управління незадовільне значення цільових показників для підприємства ідентифікується як наявність проблеми у відповідній сфері управління. Якщо впродовж декількох періодів цільовий показник невпинно змінюється в негативному напрямку, то це свідчить про таке: ігнорування проблеми на підприємстві; неефективність обраного підходу до вирішення проблеми; про наявність визначальних факторів, що не дозволяють ліквідувати проблему. Множина заходів стосовно покращення значення цільових показників, які мають негативну динаміку формують певну частину завдань, які є пріоритетними. З цієї точки зору в конкурентному середовищі в межах тактичного управління ставляться такі завдання: планування, прогнозування, маркетинг та інші.

Використання економіко-математичного інструментарію дозволяє провести моделювання розвитку вирішення проблемних ситуацій на підприємстві та оцінити можливі наслідки для підприємства при реалізації певного модельного сценарію. Слід зазначити, що процес моделювання дає високу ефективність при його реалізації на сучасній інформаційно-технологічній та програмній основі. У зв’язку з цим проведено аналіз існуючих програмно-аналітичних засобів.

Технічна програмна реалізація модельних експериментів дозволяє сформувати множину модельних сценаріїв, серед яких слід відфільтрувати ті які підприємство не може реалізувати у зв’язку із внутрішніми обмеженнями. Ці обмеження формуються фінансовим, ресурсним, інформаційним, трудовим потенціалом підприємства.

Реалізація наведеного підходу до організації тактичного управління підприємством, дозволить своєчасно гасити дестабілізуючи впливи з боку конкурентного середовища шляхом ідентифікації проблемних ситуацій та розробки цілеспрямованих короткострокових управлінських заходів для їх ліквідації.

Список використаних джерел:

1. Берсуцкий А.Я. Концептуальные положения стратегии и тактики в управлении ресурсным потенциалом предприятия / А. Я. Берсуцкий // Економіка пром-сті. – 2008. – № 4. – С. 122-133.

2. Иванова З. О. Тактичний і стратегічний контролінг в управлінні розвитком туристичних підприємств / З. О. Иванова //Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №10(136). – С. 110-114.

3. Ильин А. И. Планирование на предприятии / А. И. Ильин. – Мн.: Новое знание, 2001. – 635 с.

4. Новицкий Н. И. Организация, планирование и управление производством / Н. И. Новицкий, В. П. Пашуто. – М. : Финансы и статистика, 2007. – 576 с.

5. Поршнев А. Г. Управление организацией / А. Г. Поршнев, З. П. Румянцева, Н. А. Саломатин. – М. : ИНФРА-М, 2000. – 669 с.

6. Тарасюк Г. М. Контроль в системі управління плановою діяльністю підприємства / Г. М. Тарасюк // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: Міжнар. зб. наук. праць Житомирського державного технологічного університету. – Житомир, 2010. – № 1(16). – С. 284–299.

7. Thompson A. A. Strategic management: Concepts and Cases / A. A. Thompson Jn, A. J. Strickland III, John E. Gamble. – McGraw-Hill, 2011. – 644 p.

8. Цыганков В. А. Система управления наукоемким производством / В. А. Цыганков. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2010. – 88 с.