«Экономика и менеджмент – 2013: перспективы интеграции и инновационного развития». >> Том 4

К. т. н., доц. Демиденко Михайло Андрійович, Крупій Аліна Юріївна

ДВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ, Україна

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА НА  ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ НА ПРИКЛАДІ ВАТ «ТОН»

ВАТ «ТОН» (Хлібозавод №8) є самостійною господарчою одиницею, основним видом дiяльностi якої є виробництво хліба та хлібобулочних виробів. На підприємстві «ХЛІБ» собівартість продукції складається з таких елементів: сировина і матеріали, покупні напівфабрикати, транспортні витрати, основна зарплата, додаткова зарплата, відрахування на соціальне страхування, знос спецустаткування, витрати на утримування устаткування, цехові витрати, загальнозаводські, адміністративні і збутові витрати.

 Відповідно, використовуючи тезу про вибір моделі шляхом аналізу економічної сутності явища, приймаємо, що для вивчення взаємозв'язку прибутку і компонентів собівартості продукції доцільно використовувати лінійну багатофакторну (множинну) регресійну модель.

При кількості елементів собівартості 12 побудова дванадцятифакторної моделі регресії була б дуже громіздкою та складною. Тому, з метою зменшення кількості факторів проводимо їхнє дослідження на мультиколінеарність і на можливість укрупнення факторних ознак (агрегування).

Проведений аналіз на мультиколінеарність показав, що фактори об’єднуються в чотири групи (табл. 1).

Таблиця 1. Агреговані факторні ознаки

Фактор

Елементи

Перший

Сировина і матеріали

Покупні напівфабрикати

Транспортні витрати

Другий

Основна зарплата

Додаткова зарплата

Відрахування на соцстрах

Третій

Знос спецустаткування

Витрати на утримування устаткування

Цехові витрати

Загальнозаводські витрати

Четвертий

Адміністративні витрати

Витрати на збут

Побудова чотирьохфакторної лінійної регресійної моделі

формула

формула

де  формула  – агреговані факторні ознаки;  формула  – результуюча ознака;  формула  – невідомі параметри регресії.

Факторними ознаками будуть виступати фактичні питомі відхилення елементів собівартості від їхніх планових значень, результуючою ознакою виступає прибуток.

Отримані параметри рівняння регресії будуть свідчити про характер взаємозв'язку прибутку і компонентів собівартості. Характер такої залежності дозволить виявити найбільш вагомі фактори, з метою найбільш ефективного впливу через них на прибуток продукції.

На підставі вихідних даних про фінансовий стан і динаміку виробництва ВАТ «Хліб» проведемо моделювання з метою виявити відхилення якого фактора найбільше впливає на прибуток підприємства. У сукупності з даними про динаміку виробництва, це допоможе керівництву більш обґрунтовано приймати рішення про управління собівартістю продукції.

За допомогою надбудови MS Excel «Пошук рішення» вирішуємо систему нормальних рівнянь і одержуємо шукані параметри багатофакторної лінійної регресії (табл. 2).

Таблиця 2. Параметри регресії для пресформ

a 0

a 1

a 2

a 3

a 4

35,7

-0,29

-0,39

-0,37

-0,2

Найбільш ефективний управлінський вплив буде на той фактор (компонент собівартості), що у сукупності буде домінувати над іншими в темпі розвитку свого впливу і мати найбільшу вагу в структурі прибутку, тобто найбільше абсолютне значення відповідного параметра регресії.

На підставі аналізу коефіцієнті рівнянн регресії робимо наступні наступні висновки: найбільше економічно ефективним будуть управлінські рішення по зменшенню впливу другого і третього агрегованих факторів (зарплата і соцстрахування та знос спец устаткування, витрати на утримування устаткування, цехові витрати, загальнозаводські витрати