«Экономика и менеджмент – 2013: перспективы интеграции и инновационного развития». >> Том 4

Кобченко Андрій Андрійович, Мороз Юлія Олександрівна

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Значення сфер послуг як в Україні так і в усьому світі набуває все більшої ваги у зв’язку з сучасним економічним розвитком. Україна володіє значним потенціалом, який веде до зростання туристичної привабливості держави. Так, у 2013 році було зареєстровано понад 26 млн туристів, які відвідали Україну. Це на 1,5 млн більше, ніж у 2012 році. Також у минулому році вітчизняні та закордонні авіакомпанії збільшили кількість рейсів та розширили географію польотів в Україну. Завдяки цьому пасажиропотік через українські аеропорти збільшився у грудні на 15%, а за весь 2013 рік – до 15,1 млн людей, або на 7%. Важливими елементами подальшого розвитку туристичного потенціалу нашої країни є розвиток транспортних можливостей, зокрема, авіаперевезень, розвиток готельної інфраструктури та сервісу, а також популяризація України в світі [1].

Актуальною проблемою для підприємств туристичної індустрії є, була і буде – конкурентоспроможність, яка відображається в якості туристичного продукту. Рішення проблемних питань щодо якості туристичного продукту позитивно впливає на поліпшення управлінських процесів як на мікрорівні (підприємство) так і на макрорівні (держава). Головним завданням, яке стоїть перед українськими туристичними підприємствами є забезпечення різносторонніх туристичних потреб жителів України та іноземних туристів.

Якість послуг, що надаються туристичними підприємствами, залежить від сертифікації цих підприємств, а саме ст. 18 «Сертифікація та стандартизація в сфері туристичної діяльності» закону України «Про внесення змін до Закону України «Про туризм» « говорить про те, що державна система стандартизації в сфері туризму направлена на [2]:

- запобігання реалізації товарів, робіт, послуг, небезпечних для життя, здоров’я людей, майна і довкілля;  сприяння споживачам у свідомому виборі товарів, робіт, послуг;

- забезпечення дотримання обов’язкових норм, правил, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки;

- гармонізацію стандартів, норм і правил з міжнародними стандартами, рекомендаціями, нормами і правилами, що стосуються вимог до об’єктів відвідування і туристичних послуг, взаємодії туроператорів, використання обмежених туристичних ресурсів, якості і видів туристичних послуг.

Динамічне та доцільне застосування в туристичній діяльності стандартів (міжнародних) та сертифікатів якості є розсудливим з економічної точки зору для туристичних підприємств. Це сприяє підвищенню необхідної якості продукції (послуг), дає змогу забезпечити безперебійний та налагоджений технологічний процес, що, в підсумку, веде до нейтралізації бар’єрів на зовнішніх ринках, є можливість встановити більш високий рівень цін на туристичні послуги (продукцію), і врешті-решт це приведе до значного росту конкурентоспроможності туристичного підприємства на ринку туристських послуг.

Сертифікація туристичних послуг (продукту) дає право на виконання єдиного підходу до оцінки якості різнобічних об’єктів та забезпечує постійність надання послуг або виготовлення продукції належної якості, так як це й ще розподіляється на організацію виробництва. Сертифікат на послуги, продукцію або систему якості призначається споживачу як путівник у лабіринтах конкурентного середовища, а виробнику слугує документом, що підтверджує його конкурентоспроможність.

Якість туристичної діяльності підприємств засвідчується перевіркою на відповідність до чинних стандартів, вимог та правил для визначення відповідного класу обслуговування. Такі чинники як цілісність товарів і послуг, їх сконцентрованість на конкретного споживача, своєчасність їх забезпечення впливають на якість обслуговування та автоматично відображаються і на конкурентоспроможності самого туристичного підприємства. 

Критерій якості будь-якого виду діяльності з обслуговування туристів визначається через систему показників, що оцінюють її. Наприклад, в готелях це прибраність номерів та відповідність їх класу обслуговування, відсутність невдоволення у клієнтів та швидкість їх розміщення, наявність додаткових послуг; якщо це екскурсійне обслуговування, то оцінкою якості для такого виду послуг слугуватиме підготовленість та інформованість, загалом обізнаність, достовірність та повнота наданої інформації, прийнятний маршрут, культура мови, майстерність екскурсоводів та оптимальне забезпечення транспортними засобами. Для туроперейтінга якість туру визначають склад послуг, їх рівень, програмний і анімаційний підходи, кваліфікація гіда.

Аналізуючи все вищесказане можна зробити висновок, що дотримання певних вимог до якості послуг та продукції дозволяє уникнути помилок, які можуть виникнути у процесі надання послуг та спричинити додаткові витрати, а також гарантує надійність функціонування діяльності на підприємствах туристичної індустрії.

Надання послуг та продукції належної якості, виконання певних вимог до стандартів обслуговування веде до конкурентоспроможності підприємств туристичної галузі. Конкурентоспроможність виробництва туристичної продукції є запорукою довгострокового існування підприємства, так як вона відображає якість цієї продукції.

Підприємства в туристичній галузі повинні використовувати таку стратегію, яка б забезпечила їм конкурентоспроможність та процвітання. Такою стратегією можуть слугувати стандартизація та сертифікація як ефективний засіб підвищення конкурентоспроможності, якості, безпеки продукції та послуг.

Також засобами підвищення конкурентоспроможності туристичних підприємств в Україні можуть слугувати: розробка нових форм та методів навчання спеціалістів в наданні туристичних послуг; розробка нових технологій у виробництві нового якісного туристичного продукту, враховуючи існуючий та прогнозний споживацький попит.

Список використаних джерел:

1. Урядовий портал [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/ control/publish/article?art_id=246992112.

2. Закон України про внесення змін до Закону України «Про туризм» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua