«Экономика и менеджмент – 2013: перспективы интеграции и инновационного развития». >> Том 4

Мартинова Юлія Сергіївна

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна 

ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТА ЇЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ

В умовах розвинених ринкових відносин кожне підприємство повинно мати свою стратегію, знайти головну ланку для перемоги в гострій конкурентній боротьбі. Якість продукції (робіт, послуг) є вирішальною ланкою в суспільній оцінці результатів діяльності будь-якого підприємства. Випуск ефективної і високоякісної продукції дає змогу підприємству отримувати додатковий прибуток, забезпечувати самофінансування виробничого і соціального розвитку, тому увиробників все частіше виникає питання, що необхідно зробити, щоб продукція, що випускається стала більш конкурентоспроможною. Конкурентоспроможна продукція має виконувати свої функції краще, ніж аналогічна, бути більш надійною або мати інші важливі для споживача властивості, ніж та, яку пропонують інші виробники.

У загальному вигляді, під якістю розуміється суперництво між окремими підприємствами, зацікавленими в досягненні однієї і тієї ж мети (залучення найбільшого числа покупців, при тому, що ціна на товар може бути і не низькою) [4].

Зниження якості продукції знижує її конкурентоспроможність. Погіршення конкурентоспроможності продукції викликає появу зворотних тенденцій: зменшення обсягу продажів, прибутку та рентабельності, зниження експорту, національного багатства, а також добробуту споживачів. Звідси випливає необхідність постійної і направленої на результат роботи виробників щодо підвищення конкурентоспроможності та якості продукції, що має велике значення для підприємства-виробника, споживача і національної економіки загалом.

Конкурентоспроможність продукції можна розглядати як комплекс споживчих і вартісних (цінових) характеристик продукції, що визначають її успіх на ринку, тобто перевагу саме цієї продукції над іншими в умовах широкої пропозиції конкуруючих аналогічних товарів [1].

Оцінка конкурентоспроможності товару проводиться на основі зіставлення даної продукції з відповідною продукцією інших підприємств. Показник конкурентоспроможності продукції виражається відношенням корисного ефекту до ціни споживання, а за корисний ефект приймаються інтегральні показники характеристик товару – його якість.

Конкурентоспроможність товару характеризується трьома групами показників [3]:

– корисністю (якість, ефект від використання тощо);

– визначальними витратами споживача при задоволенні його потреб за допомогою даного виробу (витрати на придбання, використання, технічне обслуговування, ремонт, утилізацію тощо);

– конкурентоспроможністю пропозиції (спосіб просування продукції на ринок, канали збуту, умови поставки і платежу, сервісне обслуговування тощо).

Рішення проблеми якості – невід'ємний елемент стратегії розвитку сучасних підприємств, тому починати впровадження системи менеджменту якості продукції потрібно з визначення її місця в загальній стратегії підприємства [2].

Оскільки діяльність з формування системи менеджменту якості продукції шляхом реалізації міжнародних стандартів і принципів TQM (загального управління якістю) спрямовується на підвищення якості і конкурентоспроможності продукції підприємства, то всі процеси, що пов'язані з цією діяльністю, необхідно розпочинати з аналізу потреб і очікувань споживачів цієї продукції. Саме тому підприємство насамперед має розробити маркетингову стратегію, яка зможе відображати інтереси і особливості споживачів, а також характер конкурентних переваг його продукції, за рахунок яких підприємство зможе досягти успіху [3].

Якість та конкурентоспроможність продукції знаходяться у значній залежності від якості і режиму поставок матеріалів та комплектуючих, що вказує на необхідність стратегії взаємодії підприємства з їх постачальниками. Для планування заходів з приводу поліпшення якості та усунення причин виробництванеякісної продукції, виділення коштів і людей для здійснення покращень потрібні оцінка і аналіз пов'язаних з якістю витрат та ефекту від покращень, тому значущою складовою стратегії підприємства являється система прозорого бухгалтерського і управлінського обліку в рамках системи менеджменту якості продукції.

Формування загальної стратегії і комплексу функціональних стратегій підприємства має на увазі не тільки розробку системи стратегічних планів, а й формування у підприємців та провідних фахівців загального стратегічного мислення – скоординованого підходу щодо довгострокових перспектив підприємства і прийняття оперативних рішень з орієнтацією на них [5].

Стратегію якості необхідно розглядати як одну з найважливіших функціональних стратегій і розробляти у вигляді невід'ємної частини загальної стратегії підприємства, тому керівництво підприємства при прийнятті рішень про розробку та впровадження стратегії якості, повинно зупиняти свою увагу на формуванні всього комплексу стратегічних компонентів.

Список використаних джерел:

1. Альошина І. В. Поведінка споживачів: навч. посіб. для вузів / І. В. Альошина. – М.: Фаир-прес, 2009.

2. Варакута С. А. Управління якістю продукції / С. А. Варакута. – М.: РИОР, 2008.

3. Воронов А. Конкурентоспроможність промислової продукції / А. Воронов // Стандарти та якість. – 2009. – № 5. – С. 59-65.

4. Глічев В. В. Основи управління якістю продукції / В. В. Глічев. – 2-е вид. – М.: АМН, 2009. – 336 с.

5. Чебишев П. Л. Менеджмент систем якості / П. Л. Чебишев. – М.: Вид-во Стандартів, 2008. – 368 с.