«Экономика и менеджмент – 2013: перспективы интеграции и инновационного развития». >> Том 4

Д. е. н., доц. Нусінова Олена Володимирівна

Проректор Міжнародної академії фінансів та інвестицій, м. Київ, Україна

АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ В АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ

Невід'ємною умовою ефективного корпоративного управління у міжнародній практиці є наявність дієвого інституту корпоративного секретаря.

У багатьох країнах, серед яких США, Канада, Австралія, статус, обов’язки та вимоги до корпоративного секретаря закріплені на законодавчому рівні.В Україні існує ряд законодавчих актів та проектів, які регламентують порядок функціонування корпоративного секретаря, серед яких Закон України «Про акціонерні товариства», Принципи корпоративного управління України, Проект Професійного стандарту корпоративного секретаря, законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення діяльності акціонерних товариств». Так, згідно з Законом України «Про акціонерні товариства» визначено, що Наглядова рада за пропозицією голови Наглядової ради має право обрати корпоративного секретаря, тобто особу, яка відповідає за взаємодію акціонерного товариства з акціонерами та/або інвесторами [1]. З метою ефективного функціонування корпоративного секретаря в системі корпоративного управління потребують дослідження та узагальнення обов’язки корпоративного секретаря (табл. 1).

Таблиця 1. Основні функції корпоративного секретаря

в системі корпоративного управління акціонерного товариства

Функції

Зміст

1

2

Організаційна

– організація дотримання органами управління та посадовими особами товариства процедурних вимог, встановлених чинним законодавством та внутрішніми документами товариства, у т.ч. забезпечення підготовки та проведення загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та виконавчого органу;

− зберігання документів товариства, включаючи архів

Координаційна

− координація діяльності органів управління товариства, узгодження їх роботи, створення єдиного правового простору між товариством та його дочірніми підприємствами;

– забезпечення зв'язку з акціонерами, у т. ч. роз'яснення акціонерам їх прав, розгляд звернень акціонерів щодо порушення їх прав

Нормотворення і планування

забезпечення розробки та подання на затвердження програм розвитку корпоративного управління у товаристві, визначення мети, завдань та засобів реалізації цих програм

Керівна

здійснення безпосереднього оперативного керівництва апаратом корпоративного секретаря та корпоративними секретарями залежних (дочірніх) підприємств товариства

Контрольна

перевірка дотримання органами управління, акціонерами та працівниками товариства процедур корпоративного управління та рішень органів управління товариства

Інформаційна

− забезпечення оперативного обміну інформацією між органами управління товариства; надання відкритої інформації про діяльність товариства органам державної влади та управління, акціонерам, інвесторам та іншим особам; участь у забезпеченні збереження у товаристві інформації з обмеженим доступом;

− забезпечення надання своєчасної та достовірної інформації про товариство органам товариства та акціонерам;

− забезпечення доступу до відкритої інформації

Консультаційна

− забезпечення належним консультуванням з питань корпоративного права та управління посадових осіб органів товариства, його акціонерів та працівників;

− надання органам товариства висновків та розробка пропозицій щодо приведення внутрішніх документів товариства у відповідність до принципів корпоративного управління

Джерело: складено автором на основі [2–4].

Таким чином, впровадження інституту корпоративного секретаря та чітке визначення його функціональних обов’язків сприятиме ефективній діяльності органів управління акціонерного товариства та підвищення рівня якості корпоративного управління.

Список використаних джерел:

1. Закон України «Про акціонерні товариства» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/514-17/ print1370517284283821.

2. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 52 від 24.01.2008 р. «Про схвалення проекту нової редакції Принципів корпоративного управління України, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 571 від 11.12.2003 р.» // Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. – 2008. – № 38. – С. 12–27.

3. Проект Професійного стандарту корпоративного секретаря [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cgpa.com.ua›userfiles/ppKS.doc.

4. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення діяльності акціонерних товариств» № 2037 від 17.01.2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=45488.