«Экономика и менеджмент – 2013: перспективы интеграции и инновационного развития». >> Том 4

Подлужний Василь Васильович

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

НЕОБХІДНІСТЬ ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ВИРОБНИЦТВА В УМОВАХ КОНКУРЕНЦІЇ

Сьогодні, в умовах розвитку конкуренції та ринкових відносин, набуває особливої актуальності постійне вдосконалення технологічного процесу. Ринкові умови господарювання вимагають від підприємств постійного зростання конкурентоспроможності підприємства та його продукції. Вирішення цієї задачі напряму залежить від технічного розвитку підприємства. Отже, застосування технології, яка знижує витрати виробництва, забезпечує підприємству тимчасові переваги перед конкурентами. Зниження витрат виробництва означає для новаторського підприємства одержання економічного прибутку. Передаючи споживачеві частину економії від зниження витрат у формі зниження продажної ціни продукту, новаторське підприємство може значно розширити ринок збуту і підвищити норми прибутку за рахунок конкурентних підприємств. Конкуренти змушені чинити за прикладом прогресивного підприємства, бо інакше будуть покарані ринком: спочатку збитками, а в перспективі – банкрутством.

Технічна сфера діяльності підприємства відображається в технічному рівні виробництва. Вона аналізується в таких аспектах, як: забезпеченість підприємства технічними ресурсами; якість техніки, технологічних процесів та продукції, досягнутий рівень техніки і технології в світі науково-технічного прогресу; інноваційні процеси щодо технологічного розвитку на підприємстві.

Технологічний розвиток підприємства визначається ефективністю відтворення інновацій (продуктових, процесових, управлінських), що матеріалізуються в основних факторах виробництва, в структурі управління ними та в новій продукції. Ступінь реалізованості технологій при цьому визначається динамічною збалансованістю двох чинників розвитку виробництва: 1) станом і перспективними потребами в розвитку виробничих потужностей (процесом відтворення основних фондів); 2) обсягами і джерелами фінансування інновацій та розвитку виробничого потенціалу (інноваційно-інвестиційним процесом). Звідси випливає, що визначення потреб у інноваціях та в інвестиціях на їх впровадження є ключовим моментом стратегічного управління технологічним розвитком підприємства, головною метою якого є поліпшення технологічного процесу, що в кінцевому підсумку впливає на величину випуску продукції та отримання прибутку підприємством.

Однією із складових технічного розвитку є технічне переоснащення виробництва. Технічне переоснащення є організаційною формою, в якій реалізується оновлення виробничих фондів.

В економічній літературі під технічним переоснащенням розуміється комплекс заходів, що здійснюються без розширення виробничих площ, направлених на підвищення техніко-економічного рівня окремих виробництв, цехів і дільниць на основі впровадження передової техніки та технології, механізації та автоматизації виробництва, модернізації та заміни застарілого і фізично зношеного устаткування на нове більш продуктивне.

Під технічним переозброєнням Й. Петрович розуміє комплекс заходів з підвищення техніко-організаційного рівня виробництва, його механізації й автоматизації, з модернізації та заміни застарілого і фізично зношеного обладнання новим, більш продуктивним.

На сучасному етапі трансформації суспільного виробництва об'єктивно наявні відповідні тенденції поступального розвитку техніко-технологічної бази підприємств виробничої сфери. Визначальними з них є:

1) підвищення наукомісткості засобів праці, рівня фундаментальності втілюваних у них знань;

2) зростання масштабів і розширення спектра застосування сучасного мікроелектронного устаткування;

3) перетворення засобів праці на технічну цілісність більш високого порядку;

4) трансформація техніко-технологічних засобів у дедалі більш універсальні системи;

5) зростання ступеня автоматизації техніки й технічних систем, поступовий перехід до гнучкої автоматизації виробництва, зумовленої його кількісним урізноманітненням і зменшенням серійності.

Ці тенденції якісної зміни техніко-технологічної бази виробництва визначають ті основні вимоги, які треба враховувати під час формування технічного базису підприємств та обґрунтування стратегії його технічного переоснащення. Крім цього, технічне переоснащення може відрізнятись рівнем технічних та вартісних показників, що створює передумови для застосування різних форм технічного розвитку. Тому останнє означає не тільки омолодження технічної бази, а й покращення, вдосконалення її структури, зміну вартості.

Отже, підсумовуючи вищезазначене слід зазначити, що технічне переоснащення виробництва – це процес удосконалення техніки та технології виробництва продукції, а також підвищення його ефективності й якості продукції. Цілі та пріоритети переоснащення виробництва треба визначати згідно із загальною стратегією технічного розвитку підприємства на певному етапі його функціонування. Так, для одних підприємств пріоритетним напрямом може бити перехід на ресурсоощадні технології, для інших – увагу може бути зосереджено на скороченні ручної праці. Варіантний вибір рішень з технічного розвитку припускає розгляд можливих варіантів, оцінювання їх ефективності й розроблення на цій основі взаємопов'язаного комплексу заходів.

Список використаних джерел:

1. Бойчик І.М. Економіка підприємства: навч. посіб. / І. М. Бойчик. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Атіка, 2007. – 528 с.

2. Городня Т. А. Цілі та пріоритети розвитку техніко-технологічної бази підприємства / Т. А. Городня, О. К. Наумова // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.15. – С.156-162.

3. Кушніренко О. М. Новітні форми оновлення матеріально-технічної бази виробництва [Електронний ресурс] / О. М. Кушніренко. – Режим доступу : http://www.google.com.ua/url

4. Політична економія: навч. посіб. / К. Т. Кривенко, В. С. Савчук, О. О. Бєляєв та ін.; за ред. д-ра екон. наук, проф. К. Т. Кривенка. – К.: КНЕУ, 2001. – 508 с.