«Экономика и менеджмент – 2013: перспективы интеграции и инновационного развития». >> Том 4

Радамовська Ірина Віталіївна

ОКВНЗ «Інститут підприємництва «Стратегія», м. Жовті Води, Україна

ФУНКЦІОНУВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ КОНКУРЕНТНОЇ БОРОТЬБИ

Розгляд питань теорії конкуренції та її впливу на функціонування підприємств різних галузей представлений у працях багатьох зарубіжних та вітчизняних науковців, таких як А. Сміт, М. Портер, І. Васютіна, В. Базилевич, Ю. Слободчикова та інші.

Така пильна увага до сутності конкуренції пояснюється тим впливом, який вона чинить на діяльність підприємств та організацій різних галузей та форм власності. В своїх дослідженнях науковці характеризують конкуренцію, як найважливіший елемент ринкового механізму, невід’ємний атрибут ринкової економіки, важливу рушійну силу розвитку економічної системи. Як справедливо зазначає І. Васютіна, «без конкуренції ринкові відносини теоретично уявити неможливо, а практично вони просто не можуть існувати» [1].

В свою чергу, підвищена увага науковців до сутності даного поняття призводить до існування різноманітних його визначень. На нашу думку, варто зупинитись на деяких з них докладніше.

Найпершим визначення даного поняття надав А. Сміт, на думку якого конкуренція представляє собою суперництво, що призводить до підвищення ціни при скороченні пропозиції і відповідно зниження ціни при її надлишку [6]. Це в найбільшій мірі відповідає класичному тлумаченню конкуренції, яка сприймається, як суперництво, змагання людей, груп або організацій у досягненні подібних цілей, кращих результатів у визначеній суспільній сфері.

Значно збагатив теорію конкуренції відомий економіст М. Портер, розглянувши її як систему взаємодії п'яти сил: конкурентів у галузі; потенційних конкурентів; покупців; постачальників, товарів-замінників [4]. На його думку конкуренція не є статичною, а представляє собою динамічний процес, що безперервно змінює ландшафт, на якому з'являються нові товари, виробничі процеси і ринкові сегменти.

В. Базилевич визначає конкуренцію як змагання економічних суб’єктів за кращі результати ринку. При цьому, конкуренція розглядається ним, як суперництво між відокремленими виробниками продукції, робіт і послуг щодо задоволення інтересів, пов’язаних із продажем продукції, виконанням робіт, наданням послуг одним і тим самим споживачам [2].

На думку Ю. Слободчикової, конкуренція є змаганням між виробниками (продавцями) товарів, а в загальному випадку – між будь-якими економічними, ринковими суб’єктами [5].

Значення конкуренції обумовлено тими функціями, які вона виконує. Систематизація поглядів різних науковців [1; 2; 4; 5] дає змогу говорити про те, що конкуренція сприяє досягненню збалансованості між попитом і пропозицією, дає можливість скоординувати, узгодити поведінку різних суб’єктів, стимулює впровадження досягнень НТП, дозволяє визначити вартість товарів і встановити ринкові ціни на них, допомагає фірмам миттєво реагувати на зміни ринкової кон’юнктури, сприяє насиченню ринку товарами, яким надає перевагу споживач, здійснює визначальний вплив на розвиток продуктивних сил.

Крім того, як справедливо зазначає І. Васютіна, закон конкуренції є об’єктивним економічним законом розвинутого товарного виробництва, дія якого є для товаровиробників зовнішньою примусовою силою до підвищення продуктивності праці на своїх підприємствах, збільшення масштабів виробництва, форм і систем заробітної плати тощо [1].

Ринок, на якому функціонують підприємства будівельної галузі України відноситься до ринків з конкурентною структурою. Це можна підтвердити тим, що за останніми даними Державної служби статистики України [3], а саме, у 2012 році, на ринку будівельної продукції оперувало близько 50,8 тис. суб’єктівгосподарювання, причому з них 34,1 тис. одиниць є підприємствами, а решта – фізичними особами – підприємцями. З числа усіх підприємств будівельної галузі великі підприємства, кількість яких – 12 од., складають менше 1% і виготовляють лише 8,7.% обсягів реалізованої продукції (товарів, послуг). Середні підприємства будівельної галузі (1389 од.) складають 4,1% загальної їх кількості і забезпечують 54,7% обсягів реалізованої продукції (товарів, послуг). В той же час, малі підприємства (32676 од.), які складають 95,9% загальної кількості, забезпечують 36,6% обсягів реалізованої продукції. Такий низький рівень концентрації ринку свідчить про те, що в будівельній галузі на сьогодні створено конкурентне середовище, що посилило конкурентну боротьбу між будівельними підприємствами.

Водночас, далеко не всі будівельні підприємства спроможні вистояти у жорсткій конкурентній боротьбі, про що свідчать статистичні дані щодо основних результатів функціонування будівельних підприємств України. Так, фінансові результати будівельних підприємств до оподаткування у 2012 році були від’ємними, тобто збитки, понесені ними (9210,2 млн грн), перевищували прибутки (9139,1 млн грн). При цьому, значною була частка збиткових підприємств, яка складає 39,5%. Слід відзначити, що найкращими були фінансові результати великих підприємств будівельної галузі, які на 100% були прибутковими. Ними було створено прибутків на суму 732,5 млн грн. Що стосується середніх та малих підприємств, то частка збиткових підприємств у їх складі становила 38,7 та 39,5%, відповідно. Однак, якщо по середніх підприємствах прибутки перевищували збитки (5823,9 проти 3118,5 млн грн), то по малих підприємствах збитки складали 6091,7 млн грн, що на 3509 млн грн менше за рівень прибутків, отриманих малими підприємствами будівельної галузі.

Така збитковість підприємств будівельної галузі пов’язана з високим рівнем витрат на будівельно-монтажні роботи, низькою окупністю техніки й інвестиційних проектів та падіння інвестиційної активності в державі.

Таким чином, можна з упевненістю стверджувати, що в умовах жорсткої конкурентної боротьби, яка притаманна будівельній галузі, багатократно зростає важливість створення дієвого організаційно-економічного механізму управління конкурентостійкістю будівельних підприємств, який би сприяв підвищенню їх ефективності, забезпеченню конкурентних переваг та збереженню їх протягом тривалого проміжку часу.

Список використаних джерел:

1. Васютіна І. О. Теоретичні аспекти конкурентоспроможності підприємств / І. О. Васютіна // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2011. – № 5. – C. 114–118.

2. Економічна теорія: Політекономія: підруч. / за ред. В. Д. Базилевича. – К.: Знання-Прес, 2001. – 581 с.

3. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

4. Портер М. Стратегія конкуренції / М. Портер; пер. с англ. – К.: Основи, 1998. – 390 с.

5. Слободчикова Ю. В. Теоретичні аспекти формування конкурентного середовища / Ю. В. Слободчикова // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2009. – № 6. – С. 200–204.

6. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов / А. Смит (пер. с англ.), отв. ред. Л. И. Абалкин. – М.: Наука, 1993. – 570 с.