«Экономика и менеджмент – 2013: перспективы интеграции и инновационного развития». >> Том 4

Рубцова Аріна Геннадіївна

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

РОЛЬ ІНФОРМАЦІЇ У ФОРМУВАННІ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА

Забезпечення розвитку економіки є одним із ключових завдань нашого часу. Його вирішення можливе за умови формування конкурентоспроможних підприємницьких структур, успіх діяльності яких залежить від вміння своєчасно та професійно протистояти перетворенням у складному та динамічному ринковому середовищі.

Вибрана та опрацьована інформація є основним індикатором змін i вказує на необхідність визначених дій, що дозволяють уникати, попереджають, чи зменшують негативні наслідки їх впливу.

Таким чином, інформація перетворюється на важливий стратегічний актив, що дозволяє вирішувати поточні завдання, забезпечує вагомі та стійкі конкурентні переваги і довгостроковий розвиток підприємства.

В сучасних економічних умовах для господарюючих суб’єктів важливим є не тільки накопичення інформації, але і організація безперервного процесу збирання, обробки, систематизації, нагромадження, узагальнення, зберігання, надання (продажу) даного ресурсу.

Володіння повною, достовірною, актуальною та оперативною інформацією дає можливість підприємству отримати конкурентні переваги, знижувати фінансові ризики, ефективно підтримувати та супроводжувати процес прийняття зважених, обґрунтованих управлінський рішень в умовах сьогодення, найближчої або досяжної перспективи. Крім того, ефективність використання інформаційних ресурсів в системі управління підприємством дозволяє визначити здатність господарюючого суб’єкта гнучко адаптуватися до змін у навколишньому середовищі і реалізовувати поставлені завдання для досягнення стратегічних цілей.

Досягнення конкурентних переваг на ринку можливе тільки на основі, по-перше, достатнього інформаційного забезпечення про стан ринку, по-друге, достатньої інформаційної насиченості своєї діяльності [1, с. 35]. Для підприємства, що прагне до лідерства, стає важливим не просто нагромадити інформацію, а ефективно її використати у власній господарській діяльності. Оскільки обсяг інформації постійно зростає, суб’єкти підприємницької діяльності повинні бути готові до сприйняття принципово оновленої інформації, яка може змусити їх докорінно змінити своє уявлення про перспективи подальшого розвитку. Здатність суб’єкта підприємницької діяльності гнучко адаптуватися до змін ринкового середовища є основою інноваційного характеру діяльності.

Зростання значення інформації для здійснення виробничого процесу сучасного рівня дало підстави науковцям розглядати цей ресурс як самостійний чинник. Поява такої точки зору є наслідком кардинальних змін ролі чинників у забезпеченні процесу виробництва, які відбуваються в сучасному світі (рис. 1).

Джерела отримання управлінської інформації необхідно обирати з урахуванням цілей та завдань розвитку підприємства. Основними характеристиками управлінської інформації вважаються повнота, точність, оперативність, порівнюваність, об’єктивність (достовірність), економічність, конфіденційність, користь [2, с. 100].

Зазначені характеристики є дуже важливими для споживача інформації. Однак, як стверджує А. Шастіко подібна повна оцінка якості інформації можлива тільки після її використання. Цей феномен отримав назву «інформаційного парадоксу» [3, с. 135].

Рис. 1. Чинники виробництва

Рис. 1. Чинники виробництва

Аналіз інформаційних потреб є невід’ємним етапом стратегічного та поточного планування. Кожне підприємство має потенціал самостійного виробництва інформації, однак у всіх підприємств він різний. Послідовний і якісний підхід до цього процесу дозволяє оптимізувати роботу всього підприємства на основі виявлення найбільш актуальних інформаційних потреб i їх найкращого задоволення.

 Підсилення ролі інформації в житті сучасного суспільства проявляється в тому, що економічною наукою вона розглядається як важливий чинник розвитку інших чинників виробництва.

Нові процеси розвитку суспільства під впливом інформації зумовлюють необхідність більш комплексного дослідження ролі та особливостей інформаційних ресурсів у суспільному розвитку: з’ясування механізму впливу інформації а систему виробничих відносин, результати суспільного виробництва і способи їх розподілу та обміну, прийняття управлінських рішень підприємницькими структурами [1, c. 36].

Таким чином, інформація є важливим активом підприємства, а тому з метою встановлення стійких конкурентних переваг та досягнення основних пріоритетних напрямків діяльності виникає об’єктивна необхідність всеохоплюючого управління всім спектром доступних для підприємства інформаційних ресурсів та найбільш ефективне їх використання з урахуванням фактора ситуаційності.

Список використаних джерел:

1. Корнєв Ю. Г. Теоретичні аспекти інформаційного забезпечення підприємницької діяльності / Ю. Г. Корнев // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №5. – С. 30-35.

2. Петренко С. Н. Контроллинг: учеб. пособ. / С. Н. Петренко. – К.: Ника-Центр, Эльга, 2004. – 328 с.

3. Шастико А. Неполные контракты: проблемы определения и моделирования / А. Шастико // Вопросы економики. – 2001. – №6. – С.133-138.