«Экономика и менеджмент – 2013: перспективы интеграции и инновационного развития». >> Том 4

Савіцький Андрій Вікторович

Хмельницький національний університет, Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут, Україна

ВПЛИВ СТРУКТУРНИХ ПІДСИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА НА ЇЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ

На сьогодні, сучасний розвиток промислових підприємств в повній мірі залежить від умов зовнішнього ринку та досягнення всіх потрібних вимог, якіставлять іноземні споживачі перед вітчизняними товаровиробниками щодо якісних параметрів продукції.

Розвиток якісних процесів в умовах ринкової економіки та посилення інтеграційних процесів все більше вимагає від вітчизняних підприємств правильного підходу щодо побудови системи якості продукції. Виходячи з цього, активізація зовнішньої торгівлі за рахунок приналежності України до СОТ та лібералізація ринків сприяли пошуку вдалих шляхів вирішення всіх проблем, які пов’язані з якісними процесів вітчизняних підприємств і не можуть залишатися осторонь, оскільки саме дані процеси є тісно пов’язані з конкурентоспроможністю виробленої продукції.

З огляду на це, вітчизняні підприємства промисловості, повинні приділяти досить значну увагу, щодо побудови системи управління якістю продукції, яка зорієнтована на підвищення конкурентоспроможності їх продукції на зовнішньому ринку.

Для кожної системи управління якістю продукції притаманна своя систематичність та послідовність здійснення потрібних дій всередині системи, яка спричиняється встановленням тісних контактів між керівником і підлеглими, дотриманням встановлених вимог, виявленням недоліків, пошуком нових альтернативних варіантів покращення якості для підвищення конкурентоспроможності продукції [1, c. 60].

На думку автора, для того, щоб досягти ефективності та дієвості всередині системи управління якістю, перш за все необхідно звернути увагу на ряд підсистем, які на окремих етапах створення нових якісних та конкретних властивостей продукції будуть утворювати взаємозв’язки за допомогою яких відбувається достовірність реалізації якісних процесів згідно поставлених цілей та вимог. Правильно сформований управлінський процес такими підсистемами дозволить не тільки підвищити конкурентоспроможність даної продукції, а і сприяти її зміцненню.

Тому, одними з важливих підсистем створення взаємодії структурних складових системи якості продукції, яка спрямована на конкурентоспроможність є наступні підсистеми: загальні (прогнозування та проектування технічного рівня якості, регулювання якості під час виробництва, контроль якості, облік і аналіз зміни якості, стимулювання та відповідальність за якість), спеціальні (стандартизація, випробовування продукції, попередження браку під час виробництва, атестація продукції, сертифікація продукції) та забезпечуючі (правове, інформаційне, матеріально-технічне, метрологічне, кадрове, організаційне, технологічне та фінансове забезпечення) [2, с. 63-64].

Отже, для того, щоб досягти потрібних якісних параметрів продукції згідно умов зовнішнього ринку, які б забезпечували підвищення конкурентних позицій підприємства за рахунок посилення конкурентоспроможності виробленої продукції, вітчизняні товаровиробники повинні керуватись створення тісних зв’язків між певними структурними підсистемами системи управління якістю продукції на кожному етапі її життєвого циклу.

Список використаних джерел:

1. Агєєв Є. Я. Управління якістю: навч.-метод. посіб. для самостійної роботи по вивченню дисципліни / Є. Я. Агєєв. – Львів: «Новий Світ – 2000», 2010. – 240 с.

2. Шевчук Д. А. Управление качеством: учеб. / Д. А. Шевчук. – М.: ГроссМедиа, РОСБУХ, 2008. – 216 с.