«Экономика и менеджмент – 2013: перспективы интеграции и инновационного развития». >> Том 4

Стоян Катерина Сергіївна, Бихкало Костянтин Юрійович

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

СКЛАДОВІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Система управління представляє собою сукупність підсистем, які відображають окремі аспекти управління: цілі, функції, принципи, методи, органи управління, персонал, техніку и технологію, та призначенням якої є розроблення та реалізація управлінського впливу на виробництво відповідно до об’єктивних законів загального розвитку. Отже, під системою управління мається на увазі система, вплив якої направлено на об’єкт управління з одночасною його трансформацією в бажаний стан відповідно до певних кількісних та якісних параметрів, та складається з елементів, які об’єднані загальною ціллю функціонування.

З управлінського погляду, діяльність підприємств представляє собою систему, яка складається з економічних, соціальних, технічних та організаційнихвзаємопов’язаних елементів, які, в свою чергу, виступають складовими підсистем, а саме, таку, що управляється (керована) та підсистему, що управляє (управляюча), тобто об’єкт і суб’єкт управління. Ефективність діяльності управляючої підсистеми змінюється залежно від цілей, що постають перед комплексною системою (управляючими підсистемами і керованою). Тому варто її структуру змінити так, щоб управлінська праця максимально мірою сприяла високому рівню ефективності, якості й достатній цілеспрямованості функціонування керованого об’єкта (а отже, і всієї системи в цілому) [2].

Розглянемо елементи системи управління підприємствами на прикладі туристичних підприємств, що здійснюють свою діяльність в сфері міжнародного туризму. Цілі туристичних підприємств можна розподілити на економічні та соціальні. Узагальнюючи цілі туристичних підприємств, слід визнати, що досягнення як економічних, так і соціальних цілей забезпечується тільки при збільшенні турпотоків міжнародного туризму.

Основною задачею туристичних підприємств є ведення господарської діяльності відповідно до встановленого національного та міжнародного законодавства для досягнення економічних та соціальних цілей. Функціонування в умовах жорсткої конкуренції та змінного попиту на послуги міжнародного туризму, вимагає в управлінській діяльності підприємств зосередити увагу на такій задачі, як планування туристичної діяльності з метою залучення нових клієнтів та утримання вже існуючих.

Методологія управління туристичних підприємствами включає такі складові, як принципи, засоби та методи управління для досягнення узгоджених цілей підприємства.

Основними принципами системи управління підприємствами з надання послуг міжнародного туризму є: дотримання правової регламентації під час створення, функціонування та розвитку підприємства; адаптація до змін зовнішнього середовища; клієнтоорієнтовність; узгодження цілей керівництва та підлеглих; стратегічне планування основних напрямків розвитку підприємства в перспективі; транспарентність – передбачає створення єдиного інформаційного простору на підприємстві, орієнтований на забезпечення доступу до однієї інформації (про врахування недоліків у розробленому тур продукті та турпослугах, інноваційні способи усунення даних недоліків, методи попередження виникнення клієнтської незадоволеності) і обмеження доступу до інформації, яка є комерційною або іншою таємницею; мотивація поведінки та соціальна відповідальність; системність та безперервність розвитку та освіти персоналу; орієнтація на міжнародні пріоритети (гостинність, індивідуальні послуги, співвідношення ціни та якості послуг та ін.); цілісність системи управління, яка має вихід, зворотній зв'язок та зв'язок із зовнішнім середовищем; наукове обґрунтування формування та адаптації системи управління підприємствами з надання послуг міжнародного туризму та забезпечення взаємозв’язку із зовнішнім середовищем.

До засобів, які застосовуються в системі управління туристичними підприємствами відносяться сучасні технології, на основі яких проводиться автоматизація управління та навчання персоналу.

Управління підприємствами з надання послуг міжнародного туризму здійснюється за допомогою методів управління, які формуються на основі сукупності прийомів і способів впливу для досягнення мети. Методи управління орієнтовані на об'єкт управління – структурний підрозділ, відділ, підприємство. Існують різні класифікації методів управління. Залежно від змісту та організаційної форми, методи управління класифікують на економічні, адміністративні та соціального впливу.

Складовими такого елементу системи управління, як процес управління, до якого відносяться ресурсне забезпечення, розроблення та реалізація управлінських рішень та функції управління.

Ресурси туристичних підприємств складаються із сукупності інформаційного, фінансового, матеріального, кадрового, та правового забезпечення. Інформаційні ресурси є одними з ключових в діяльності туристичних підприємств в сфері міжнародного туризму, тому велике значення в процесі управління відводиться системі інформаційного та комунікаційного забезпечення, які забезпечують взаємопов’язані процеси на підприємстві та формують його успіх та конкурентоспроможність.

Список використаних джерел:

1. Борисова З. Н. Проектирование системы управления инновационным развитием бизнес-процессами организации: процессно-структурный подход : моногр. / З. Н. Борисова. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2008.

2. Бойко М. Г. Організація готельного господарства: підруч. / М. Г. Бойко. – K.: КНТЕУ, 2010. – 448 с.