«Экономика и менеджмент – 2013: перспективы интеграции и инновационного развития». >> Том 4

Стоян Катерина Сергіївна, Тригуб Олександр Олександрович

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ АУТСОРСИНГУ У ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Сучасні умови функціонування підприємства характеризуються певними труднощами. Уникнути цього можуть лише ті підприємства, які ведуть свій бізнес максимально ефективним способом та досягають мінімізації своїх витрат при збереженні високої якості товарів і послуг. Одним із сучасних інструментів ведення бізнесу є аутсорсинг.

Витоки аутсорсингу відносяться до періоду протистояння в автомобілебудуванні двох великих менеджерів – Генрі Форда і Альфреда Слоуна в 30-ті роки минулого століття, коли стало зрозуміло, як говорив Г. Форд, що «жодна фірма не може бути самодостатньою», тому ряд функцій доцільно передавати спеціалізованим фірмам.

За визначення американського фахівця Дж. Брайана Хейвуда, аутсорсинг –це переведення внутрішнього підрозділу чи підрозділів підприємства та всіх пов'язаних із ним активів, до організації – постачальник послуг, що припускає надавання певної послуги на протязі визначеного часу за обумовленою ціною.

Слід також відзначити, що в науковій літературі зустрічається ряд термінів, аналогічних аутсорсингу: shrinking – скорочення, стискання організації; downsizing – зменшення організації; spin off – виділення одиниць бізнесу; екстерналізація – передача контролю за виконанням якої-небудь функції компанії, яка спеціалізується в даній сфері.

За функціональним призначенням аутсорсинг, як один із сучасних методів оптимізації витрат та організаційної структури компанії, полягає у делегуванні на договірній основі частини певних функцій іншим компаніям. За часів твердої конкуренції передача функцій може розглядатися як ідеальне рішення, що забезпечує економію витрат, підвищення якості й, головне, можливість визволити ресурси та зосередитись на основній сфері діяльності компанії.

Основними факторами, що спонукають підприємство до використання аутсорсингу, є потреба у зниженні витрат, підвищенні гнучкості діяльності, зосередженні на основних функція діяльності, уникненні додаткових інвестицій, зниженні певних ризиків тощо [4, c. 17–22]. Цього можна досягти за допомогою:

- спрощення процесу виробничої діяльності, зменшення функцій (оскільки великому підприємству складно контролювати та досягти ефективної роботи всіх підрозділів: виробництва, логістики, маркетингу, бухгалтерії, IT-обслуговування тощо. А передавши непрофільні функції на аутсорсинг, підприємство не тільки отримає ефективний результат, але й матиме можливість скоротити витрати на оплату праці штатних робітників, що виконували ці функції);

- заміни постійних витрат змінними (наприклад, передавши на виконання зовнішньої організації обслуговування комп’ютерної техніки, підприємство зменшує не тільки витрати на оплату праці, а й зменшує витрати, пов’язані з експлуатацією та обновленням техніки).

Аутсорсинг дає можливість:

- отримувати послуги в той момент, коли у підприємства виникає така необхідність (наприклад, непередбачені обставини, сезонність зростання обсягів виробництва);

- скоротити витрати на науково-дослідні роботи за непріоритетними напрямками діяльності;

- знизити витрати на контролювання якості переданих на аутсорсинг бізнес-процесів;

- використовувати досвід чи інформаційну базу аутсорсера [2].

Аутсорсингові послуги можуть надавати як спеціалізовані аутсорсингові компанії, так і структурні підрозділи, що належать до певного виробничого об’єднання та спеціалізуються на виконанні певних функцій. Компанія, що використовує аутсорсинг, може дозволити собі скористатися ресурсами, доступ до яких в іншому випадку був би неможливий (наприклад, при розширенні географії діяльності фірми або при створенні нової компанії).

Маючи низку переваг, використання аутсорсингу бізнес-процесів має також і негативні сторони, які затримують його поширення. З чим же пов'язаний той факт? До першого фактору можна віднести те, що багато хто просто не знайомий з принципами аутсорсингу бізнес-процесів. Є й інші, більш вагомі причини. Наприклад, багато компаній бояться втратити контроль над ситуацією і компанією, уникають довіряти стороннім комерційні таємниці. Ці побоювання небезпідставні як в Україні, так і за кордоном, і рішення таких проблем лежить в ретельному виборі постачальника аутсорсингових послуг на підставі його досвіду і репутації на ринку. Багато хто вважає, що понесуть величезні додаткові витрати сил і засобів на етапі переходу. Також існує чисто психологічний бар'єр, який пов'язаний з передачею «своєї» бухгалтерії в «інші» руки.

Список використаних джерел:

1. Гаврилюк О. В. Індентифікація аутсорсингу / О. В. Гаврилюк // Фінанси України. – 2006. – № 10. – С. 139–153.

2. Елиферов В.Г., Репин В.В. Бизнес-процессы: регламентация и управления. – М.: ИНФРА-М, 2006. – С. 111.

3. Зозульов О. Аутсорсинг як інструмент підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств в умовах глобалізації / О. Зозульов // Економіка України. – 2009. – № 8. – С. 16–24.

4. Шлёнскова Е. С. Аутсорсинг как ключевой фактор влияния на экономический результат субъектов хозяйствования сферы услуг / Шлёнскова Е. С. // Менеджмент. – 2007. – № 5. – С. 115–125.