«Экономика и менеджмент – 2013: перспективы интеграции и инновационного развития». >> Том 5

Козачок Ірина Анатоліївна

Запорізька державна інженерна академія, Україна

АНАЛІЗ ТА КОНТРОЛЬ ПОКАЗНИКІВ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Основою фінансової стабільності економіки України у ринкових умовах виступає ефективне управління фінансовими ресурсами промислових підприємств як найбільш значимого структурного елемента економічної системи країни. Вибір оптимальної структури фінансових ресурсів забезпечує сталий розвиток промислового підприємства, у зв’язку з чим аналіз та контроль показників їх використання відноситься до числа важливих економічних проблем в системіринкових відношень, дають можливість зовнішнім та внутрішнім суб’єктам аналізу визначити фінансові можливості підприємства у короткостроковому плані і на довгострокову перспективу.

Проблеми аналізу та контролю за формуванням та ефективним використанням фінансових ресурсів економічними суб’єктами в сучасних умовах розвитку економіки України, визначення оптимальної структури фінансових ресурсів остаються недостатньо дослідженими. Для забезпечення можливості фінансовогозросту повинні бути задіяні механізми мобілізації фінансових ресурсів економічних суб’єктів на всіх рівнях економіки. Обмеженість потенціалу локальних системфінансових ресурсів, відсутність синергії в їх розвитку, с однієї сторони, і дефіцит фінансових ресурсів, с іншої, визначають необхідність комплексного дослідження аспектів розвитку системи фінансових ресурсів суб’єктів промисловості з метою забезпечення їх відтворювання.

Аналіз ступені розробки проблеми ефективного управління фінансовими ресурсами підприємства в сучасних умовах показує що, незважаючи на значну увагу вітчизняних та зарубіжних вчених до даної проблеми, більшість її аспектів до сих пор досліджені недостатньо. Це відноситься до таких питань як: розробка стратегії управління фінансовими ресурсами підприємства з урахуванням фінансового ризику; вибору форм «фінансової рівноваги» підприємства; методики визначення показників використання фінансових ресурсів підприємства в системі управління діяльністю промислового підприємства та ін.

С. О. Комаринець відмічає, що для оцінки фінансових ресурсів, їх гнучкості в умовах ринку, необхідно використовувати метод фінансових коефіцієнтів, який дає змогу порівняти фінансовий потенціал і результати діяльності підприємств, різних за обсягами використовуваних ресурсів та іншими показниками. З цією метою необхідно обчислити п’ять груп показників:

– показники майнового стану: частка оборотних виробничих фондів в обігових коштах, частка основних засобів в активах, частка довгострокових фінансових інвестицій в активах, коефіцієнт мобільності активів;

– показники ділової активності: оборотність активів, оборотність власного капіталу;

– показники рентабельності: рентабельність активів за чистим прибутком, коефіцієнт стійкості економічного зростання;

– показники фінансової стійкості: маневреність власних обігових коштів, коефіцієнт фінансової незалежності, коефіцієнт фінансової стабільності, коефіцієнт фінансового левериджу;

– показники ліквідності: коефіцієнт поточної ліквідності, коефіцієнт абсолютної ліквідності [1].

В. В. Боронос та І. В. Карпенко, розглядаючи проблеми оптимізації фінансових ресурсів, виділяють такі показники використання фінансових ресурсів: коефіцієнт автономії, коефіцієнт фінансової залежності, коефіцієнт фінансової стійкості, коефіцієнт заборгованості, коефіцієнт фінансування, коефіцієнт абсолютної ліквідності, коефіцієнт поточної ліквідності, загальний коефіцієнт покриття [2].

Г. В. Савицька зазначає, що до показників, які характеризують використання фінансових ресурсів підприємства можна віднести наступні показники: коефіцієнт фінансового ризику, коефіцієнт маневреності власного капіталу, коефіцієнти рентабельності продукції, продажу, сукупного капіталу та функціонуючого капіталу, коефіцієнт фінансового левериджу [3].

Аналізуючи наукові дослідження з питань аналізу та контролю показників використання фінансових ресурсів можемо відзначити, що серед українських та російських вчених-економістів досі не існує єдиної думки відносно методів визначення показників використання фінансових ресурсів у процесі функціонування будь-якого суб’єкта господарювання.

Враховуючи вищевикладене, вважаємо, що для забезпечення ефективності відповідних процесів, здійснюючи аналіз та контроль показників використання фінансових ресурсів підприємства можна визначити два напрямки: визначення рівня економічної самостійності, платоспроможності і фінансової стійкості залежно від об’єктивної вартості фінансових ресурсів; дослідження стану і рівня ефективності використання фінансових ресурсів і джерел їх формування; здійснюючи, при цьому, не тільки кількісний аналіз показників, але і якісний, що допоможе сформулювати теоретичну базу управління фінансовими ресурсами підприємства у процесі їх використання.

Список використаних джерел:

1. Комаринець С. О. Фінансова гнучкість підприємства в умовах невизначеності середовища / С. О. Комаринець // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. − 2007. − № 606. − С. 186–191.

2. Боронос В. В. Проблеми оптимізації фінансових ресурсів машинобудівних підприємств / В. В. Боронос, І. В. Карпенко // Вісник Сумського національного аграрного університету. Сер.: «Фінанси і кредит». − 2009. − № 2. − С. 7–14.

3. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учеб. пособ. / Г. В. Савицкая. − Мн.: Новое знание, 2001. − 704 с.