«Экономика и менеджмент – 2013: перспективы интеграции и инновационного развития». >> Том 5

К. е. н., доц.Паянок Тетяна Миколаївна,

Дерев’янко Вікторія Миколаївна

Національний університет державної податкової служби України, м. Ірпінь

РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ ЗАЛЕЖНОСТІ СТРУКТУРНИХ КОМПОНЕНТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ

У сучасних умовах господарювання інтелектуальний капітал є пріоритетним фактором забезпечення конкурентоспроможності підприємств, оскільки його формування та ефективне використання дозволяє суттєво впливати на здобуття конкурентних переваг та отримання значного економічного ефекту за умов жорсткої конкурентної боротьби. Для інтегральної вартісної оцінки величини інтелектуального капіталу на багатьох підприємствах використовують показник, який запропонований Нобелівським лауреатом в області економіки Д. Тобіном. Коефіцієнт Тобіна є одним з найбільш достовірних методів оцінки інтелектуального капіталу. Він являє собою відношення ринкової вартості компанії до вартості її чистих активів [1]:

  Коефіцієнт  Тобіна (q)= формула  . (1)

Фірми з високим значенням даного коефіцієнта в переважній більшості володіють унікальними факторами виробництва або випускають унікальні товари. Фірми з невисоким рівнем qТобіна знаходяться в скрутному фінансовому становищі і знаходяться на грані банкрутства. Для побудови економіко-математичної моделі зв’язку інтелектуального капіталу (ІК) та основних показників господарської діяльності підприємства, було сформовано вихідні дані, починаючи з 2001 по 2012 рік, з використанням фінансової звітності ПАТ «Укрнафта» – найбільшої нафтовидобувної компанії України [2]. Визначено зв’язок між змінними за допомогою кореляційної матриці.

Таблиця 1. Кореляційна матриця

Фінансові

результати

Нематеріальні активи

Основні

засоби

Грошові

кошти

СЧП

СКУ

Ринкова

капіталізація

Чисті активи

Коефіцієнт

Тобіна(ІК)

Фінансові результати

1

Нематеріальні активи

0,1045

1

Основні

засоби

0,1938

0,8478

1

Грошові

кошти

0,3196

-0,0928

-0,0046

1

Середньооблікова чисельність працівників (СЧП)

0,4340

0,1995

0,2492

0,7396

1

Стан корпоративного управління (СКУ)

0,5705

-0,1235

0,0386

0,3759

0,3108

1

Ринкова капіталізація

0,7237

0,3696

0,2983

0,5466

0,6185

0,6106

1

Чисті активи

0,0858

0,8742

0,9591

0,0196

0,3378

-0,1508

0,2197

1

Коефіцієнт Тобіна(ІК)

0,7765

0,1131

0,0117

0,5770

0,5679

0,6497

0,9431

-0,0599

1

Аналіз матриці коефіцієнтів парної кореляції показує, що істотний вплив на залежну змінну надають не всі фактори. У результаті відсутності зв’язку було виключено чисті активи та основні засоби. Прослідковано взаємозв’язок коефіцієнта Тобіна, що характеризує наявність ІК в компанії ( U ) тис. грн із фінансовими результати ( Хі 1) тис. грн, середньообліковою чисельністю працівників ( Хі 2)осіб, станом корпоративного управління (фіктивна змінна – проведення зборів акціонерів компанії) ( Хі 3)та ринковою капіталізацією ( Хі 4). Звідси, було побудовано лінійну регресію (табл. 2).

Таблиця 2.Регресійний аналіз впливу факторів на коефіцієнт Тобіна

Рівняння регресії

Коефіцієнт детермінації

t – статистика

формула

R2 = 0,9632

формулаформула ,

формулаформула

формула

R2  = 0,9083

формула   формула

Коефіцієнт кореляції чотирьох факторної моделі ( = 0, 9814) вказує на прямий, сильний, лінійний зв’язок; результати дослідження показують, що варіація величини інтелектуального капіталу (ІК) на 96,32 % (коефіцієнт детермінації  R 2 = 0,9632) залежить від варіації величини фінансових результатів від звичайної діяльності, середньооблікової чисельності працівників, стану корпоративного управління та ринкової капіталізації і лише на 3,68 % від інших випадкових величин, включаючи стохастичну компоненту. Для перевірки побудованої лінійної регресійної моделі розрахували  F -статистику, в даному випадку  F розр >  F табл ( F розр=52,31, F табл=3,84). Виходячи з цього, модель вважається адекватною. Отримана модель пояснюється наступним чином: при збільшенні величини фінансових результатів на 1 тис. грн, коефіцієнт Тобіна збільшиться на 0,0000003 од., при збільшенні середньооблікової чисельності працівників на одну особу, коефіцієнт Тобіна зменшиться на 0,00001 од., за умов проведення зборів акціонерів покращується стан корпоративного управління, що збільшує коефіцієнт Тобіна на 0,17480 од. При цьому розрахований критерій  t -статистики Ст’юдента (4,87) більший за табличне значення ( t табл=2,31), але не для всіх показників за рахунок недостатнього інформаційного ряду (4-х факторна модель повинна містити 32 точки).

Тому, побудовано двофакторну модель, що дало змогу покращити оцінку t-статистики. Результати двофакторної моделі дослідження показують, що варіація величини ІК на 90,83 % (коефіцієнт детермінації  R2=0,9083 ) залежить від варіації ринкової капіталізації та величини фінансових результатів і лише на 9,17 % від інших випадкових величин, включаючи стохастичну компоненту.

З чого випливає, що при збільшенні ринкової капіталізації на 1 тис. грн, коефіцієнт Тобіна збільшиться на 0,000000095 од., при збільшенні величини фінансових результатів від звичайної діяльності на 1 тис. грн, коефіцієнт Тобіна збільшиться на 0,00000033 од.

У нашому випадку, підприємство нафтовидобувної галузі володіє необхідним обсягом інтелектуального капіталу та відображає сильний зв’язок між показниками, що впливає на збільшення фінансових результатів та ринкової капіталізації підприємства.

Список використаних джерел:

1. Ліпич О. А. Методичні підходи до оцінки інтелектуального капіталу підприємства / О. А. Ліпич // Вісник ЖДТУ. Сер.: Економічні науки.– Львів.: Львівська політехніка, 2012. – № 1 (59).   Ч 2.

2. Офіційний сайт компанії ПАТ «Укрнафта». – [Електронний ресурс]: http://www.ukrnafta.com/