«Экономика и менеджмент – 2013: перспективы интеграции и инновационного развития». >> Том 5

Сохач Костянтин Юрійович

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара  ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА

Прибуток є основною метою підприємницької діяльності в умовах ринкової економіки. Характерною рисою сьогодення стала велика кількість збиткових підприємств, тобто зростає потреба у дослідженні причинно-наслідкових зв’язків, пов’язаних із процесом формування прибутку підприємства, ефективністю його використання.

Наукові та практичні проблеми, пов’язані з управлінням прибутку підприємства, відображені в роботах І. Бланка, М. Білик, С. Баранцевої, Г. Кірейціва, С. Мішиної, І. Балабанова, Л. Бадалова, Б. Данилишина, Дж. Джурана, С. Дорогунцова, І. Каца, Г. Крамаренко, М. Коробова, Л. Лігоненко, А. Маршалову, М. Мельникова, А. Поддєрьогіна, Н. Чумаченка, А. Шеремета.

Головною метою управління прибутком підприємства є визначення шляхів найбільш ефективного його формування та оптимального розподілу, що спрямовані на забезпечення розвитку діяльності підприємства та зростання його ринкової вартості. Прибуток від реалізації продукції безпосередньо залежить від двох основних показників: обсягу реалізації продукції та її собівартості (рис. 1). На зміну обсягу реалізації продукції впливає зміна обсягу виробництва, залишків нереалізованої продукції, частки прибутку в ціні продукції (рентабельність продукції). Зміна обсягу виробництва, залишків нереалізованої продукції справляють вплив не тільки на обсяг реалізації продукції, а й на її собівартість, оскільки змінюються умовно-постійні витрати (за зміни обсягу виробництва продукції); витрати на зберігання продукції, інші витрати (за зміни залишків нереалізованої продукції).

Отриманий прибуток є об’єктом розподілу між підприємствами та державою. Під розподілом прибутку варто розуміти спрямування прибутку до бюджету у вигляді податків і визначення чистого прибутку, який залишається у розпорядженні підприємства.

Рис. 1. Структурно-логічна схема формування прибутку від реалізації продукції

Рис. 1. Структурно-логічна схема формування прибутку від реалізації продукції

(Джерело: [1])

Однією з проблем розподілу прибутку в умовах ринкової економіки є встановлення й дотримання оптимального співвідношення частини прибутку, акумульованого в доходах бюджету, і тієї частини, що залишилися у розпорядженні підприємства. Виділяють два етапи розподілу:

Перший етап – розподіл загального прибутку, тобто прибутку підприємства від звичайної (операційної, фінансової та інвестиційної) діяльності та надзвичайної діяльності до оподаткування. На цьому етапі суб’єктами розподілу виступає підприємство і держава [2].

Другий етап – розподіл і використання прибутку, що залишився в розпорядженні підприємств після здійснення платежів до бюджету. На даному етапі зарахунок прибутку можуть створюватися цільові фонди фінансування відповідних витрат. Щодо основної ставки податку на прибуток підприємств, то згідно зістаттею 151 Податкового кодексу України з 1 квітня 2011 року набрали чинності нові правила оподаткування податком на прибуток. Передбачене поступовезменшення ставки податку на прибуток підприємств до 16 %: з 1 квітня 2011 року по 31 грудня 2011 року ставка податку на прибуток підприємств складатиме 23 %; з 1 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року – 21 %; з 1 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року – 19 %; з 1 січня 2014 року ставка податку на прибуток підприємства складатиме 16 %.

Для кожної організаційно-правової форми підприємства законодавчо установлений відповідний механізм розподілу прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства, заснований на особливостях внутрішнього пристрою і регулювання діяльності підприємств відповідних форм власності. Характер розподілу визначає багато важливих аспектів діяльності підприємства. Розподіл прибутку здійснюється відповідно до розробленої політики (дивідендної політики), формування якої є однією із найскладніших завдань загальної політики управління прибутком підприємства [3].

Ефективність використання прибутку є важливою умовою подальшого забезпечення прибуткової господарської діяльності, оптимального формування нового показника фінансового результату (фаза формування), економічного розвитку підприємства. Про ефективне використання прибутку підприємства може свідчити зростання результативності, прибутковості господарської діяльності, стабільний економічний розвиток, орієнтований на досягнення стратегічних цілей суб’єкта господарювання, підвищення конкурентоспроможності та ринкової вартості підприємства.

Список використаних джерел:

1. Блонська І. В. Прибуток – особливості його формування та використання в ефективному управлінні підприємством / І. В. Блонська, І. В. Панів // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – № 2. – Вип. 21.5 – С. 179–185.

2. Ногіна С. Шляхи вдосконалення формування та розподілу прибутку / С. Ногіна, М. Свіридова // Економічний аналіз. – 2011. – № 2. – Вип. 8. – С. 283–286.

3. Васильців Т. Г. Прибуток підприємства: особливості його формування та використання у ринкових умовах / Т. Г. Васильців, М. В. Марчишак // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.2 – С. 152–156.