«Экономика и менеджмент – 2013: перспективы интеграции и инновационного развития». >> Том 5

Чакалова Наталія Сергіївна

Запорізька державна інженерна академія, Україна

ДОСЛІДЖЕННЯ СКЛАДОВИХ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ

Кожне підприємство у своїй діяльності стикається з проблемами у питанні дебіторської заборгованості (ДЗ), яка впливає на фінансовий стан підприємства. Збільшення дебіторської заборгованості може вказувати на відсутність або не ефективність кредитної політики підприємства та привести підприємство до стану неплатоспроможності. Тому, теоретичним та методологічним аспектам щодо дебіторської заборгованості присвячені наукові праці багатьох науковців, зокрема роботи авторів, які зазначені в табл. 1, проте дане питання і досі залишається актуальним і потребує подальшого вдосконалення та вивчення. Це зумовлено постійною трансформацію економічного середовища, переформатуванням вимог у сучасному бізнесі, змінами нормативно-правових та законодавчих актів тощо. Але головною переконливою причиною залишаються результати досліджень на підприємствах України, які підтверджують невирішеність проблем щодо стану дебіторської заборгованості та необхідність управління нею.

Таблиця 1. Дослідження складових формування механізму управління ДЗ

Автори

Факторинг

Облік

Страхування

Аналіз

Контроль

Кредитна

політика

Визначення поняття ДЗ

1

2

3

4

5

6

7

8

Є. П. Гнатенко, С. С. Мельниченко [4]

+

Т. А. Говорушко, І. П. Ситник, К. М. Степаненко [5]

+

П. А. Стецюк, О. Є. Ґудзь [15]

+

С. Р. Мамедова, Е. Р. Мамедова [10]

+

Н. М. Журавльова [8]

+

Ю. О. Тараруєв [16]

+

І. І. Пасінович [13]

+

А. П. Неживенко [11]

+

І. В. Данильчук [7]

+

І. М. Гринюк, В. К. Орлова [6]

+

Т. Т. Нікульникова, Н. М. Мезенцева [12]

+

+

+

Т. С. Гайдучок, Н. І. Цегельник [2]

+

С. В. Глухова, Ю. В. Поп [3]

+

Т. О. Погорєлова, Г. П. Ляшенко [14]

+

О. В. Клименко [9]

+

О. Ф. Вівчарко [1]

+

З. П. Урусова, М. І. Вороніна [17]

+

Різноманітність складових формування механізму управління дебіторської заборгованості, яких торкаються науковці у своїх роботах потребує комплексного вивчення та систематизації. Таким чином, на нашу думку, сучасною формою управління дебіторської заборгованості є цілісний механізм управління її окремими блоками, який потребує постійного та якісного обліку, аналізу, організації та контролю. Даний механізм спрямований на прискорене переведення дебіторської заборгованості в більш ліквідні оборотні активи підприємства або попередження проблем щодо її інкасації і повинен виступати обов’язковим елементом у цілісній системі управляння підприємством.

Список використаних джерел:

1. Вівчурко О. Ф. До питання обліку дебіторської заборгованості [Електронний ресурс] / О. Ф. Вівчурко // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2003. – № 1. – С. 234–236. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/j-pdf/Unzap_2003_ 1_39.pdf

2. Гайдучок Т. С. Основи бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості у вітчизняній та зарубіжній системі [Електронний ресурс] / Т. С. Гайдучок, Н. І. Цегельник // Економічні науки. Cер.: Облік і фінанси. – 2012. – Вип. 9(1). – С. 190–199. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/j-pdf/ecnof_2012_9(1)__29.pdf

3. Глухова С. В. Сучасні підходи до визначення поняття «дебіторська заборгованість» підприємства [Електронний ресурс] / С. В. Глухова, Ю. В. Поп // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Сер.: Технічний прогрес та ефективність виробництва. – 2013. – № 21. – С. 83–86. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/j-pdf/vcpitp_ 2013_21_14. pdf

4. Гнатенко Є. П. Методичні підходи щодо визначення поняття «дебіторська заборгованість» [Електронний ресурс] / Є. П. Гнатенко, С. С. Мельниченко // Економічні науки. Cер.: Облік і фінанси. – 2013. – Вип. 10(1). – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/j-pdf/ecnof_2013_10(1)__21.pdf

5. Говорушко Т. А. Факторинг як форма рефінансування дебіторської заборгованості [Електронний ресурс] / Т. А. Говорушко, І. П. Ситник, К. М. Степаненко // Облік і фінанси. – 2012. – № 4. – С. 35–40. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/j-pdf/Oif_apk_ 2012_4_9.pdf

6. Гринюк І. М. Проблеми обліку дебіторської заборгованості [Електронний ресурс] / І. М. Гринюк, В. К. Орлова // Економічні науки. Cер.: Облік і фінанси. – 2013. – Вип. 10(3). – С. 184–188. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/j-pdf/ecnof_2013_ 10(3)__31.pdf

7. Данильчук І. В. Рефінансування дебіторської заборгованості як засіб підвищення платоспроможності підприємств на сучасному етапі [Електронний ресурс] / І. В. Данильчук // Економічний вісник університету. – 2013. – Вип. 20(1). – С. 58–63. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/j-pdf/ecvu_2013_20(1)__12.pdf

8. Журавльова Н. М. Облік дебіторської заборгованості в Україні та іноземних країнах. Основні відмінності [Електронний ресурс] / Н. М. Журавльова // Управління розвитком. – 2013. – № 17. – С. 11–13. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/j-pdf/Uproz_ 2013_17_6.pdf

9. Клименко О. В. Удосконалення методичних основ управління дебіторською заборгованістю в рамках кредитної політики підприємства [Електронний ресурс] / О. В. Клименко // Держава та регіони. Сер.: Економіка та підприємництво. – 2013. – № 4. – С. 87–91. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/j-pdf/drep_2013_4_17.pdf

10. Мамедова С. Р. Фактори впливу на обсяг дебіторської заборгованості підприємства [Електронний ресурс] / С. Р. Мамедова, Е. Р. Мамедова // Управління розвитком. – 2013. – № 14. – С. 156–158. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/j-pdf/Uproz_2013_14_65.pdf

11. Неживенко А. П. Методика обліку дебіторської заборгованості і основні напрямки її удосконалення [Електронний ресурс] / А. П. Неживенко // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Сер.: Економічні науки. – 2013. – № 7. – С. 165–170. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/j-pdf/Vkhnau_ekon_2013_7_25.pdf

12. Нікульникова Т. Т. Оцінка стану обліку, контролю й аналізу дебіторської заборгованості та шляхи її подолання [Електронний ресурс] / Т. Т. Нікульникова, Н. М. Мезенцева // Економічні науки. Сер.: Економіка та менеджмент. – 2012. – Вип. 9(2). – С. 354–362. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/j-pdf/ecnem_2012_9(2)__51.pdf

13. Пасінович І. І. Актуальні проблеми аналізу і управління дебіторською заборгованістю підприємства [Електронний ресурс] / І. І. Пасінович, О. М. Шевчук // Економіка. Управління. Інновації. – 2013. – № 2. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/j-pdf/eui_ 2013_2_65.pdf

14. Погорєлова Т. О. Особливості факторингу як інструменту мінімізації дебіторської заборгованості [Електронний ресурс] / Т. О. Погорєлова, Г. П. Ляшенко // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Сер.: Технічний прогрес та ефективність виробництва. – 2013. – № 67(2). – С. 145–150. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/j-pdf/ vcpitp_2013_67(2)__25.pdf

15. Стецюк П. А. Страхові механізми та управління дебіторською заборгованістю сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс] / П. А. Стецюк, О. Є. Гудзь // Облік і фінанси. – 2013. – № 3. – С. 88–91. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/j-pdf/Oif_ apk_2013_3_13.pdf

16. Тараруєв Ю. О. Аналіз дебіторської заборгованості корпоративних підприємств будівельної галузі [Електронний ресурс] / Ю. О. Тараруєв // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі. – 2012. – № 3. – С. 69–79. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/j-pdf/eupmg_2012_3_7.pdf

17. Урусова З. П. Внутрішній контроль дебіторської заборгованості:шляхи вдосконалення та вирішення проблем [Електронний ресурс] / З. П. Урусова, М. І. Вороніна // Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. – 2013. – № 2. – С. 121–125. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/j-pdf/Vznu_eco_2013_2_21.pdf