«Экономика и менеджмент – 2013: перспективы интеграции и инновационного развития». >> Том 5

Kasian Sergii

PhD,an Associate Professor ofMarketingDepartment, The Vice Dean of Economics Faculty on the Study Work & International Cooperation

Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, Ukraine

Dziuba Radosław

mgr, assistant of Department of World Economy and European Integration,

Faculty of Economics and Sociology, University of Lodz, Poland

AKADEMICKIE INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI JAKO PRZYKŁAD POBUDZANIA INNOWACYJNOŚCI WŚRÓD STUDENTÓW I MŁODYCH NAUKOWCÓW

Realizacja projektów badawczych pokazuje, że wśród studentów rośnie  zainteresowanie otwierania własnych przedsiębiorstw i sprawdzenia się już na samym początku kariery zawodowej w realnym świecie biznesu. Pobudzana dzięki funduszom europejskim przedsiębiorczość akademicka kreuje nowe innowacyjne pomysły na prowadzenie własnej działalności gospodarczej oraz w dalszej perspektywie realizuje w ten sposób efekty krótko i długoterminowe członkowstwa w  Unii Europejskiej. Prowadzenie działalności wśród studentów   i młodych naukowców może przybierać różne formy – począwszy od tradycyjnych poprzez  firmy typu spin – off, spin – out czy też prowadzenie firmy w ramach Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości (AIP) [1].

Według badań zrealizowanych przez  SMG/KRC Poland – Media S. A. oraz  Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii na zlecenie PARP w ramach projektu systemowego: Przedsiębiorczość akademicka (rozwój firm spin-off, spin-out) –  zapotrzebowanie na szkolenia służące jej rozwojowi,   polska przedsiębiorczość  akademicka, rozumiana jako działalność gospodarcza studentów i naukowców prowadzona w ramach firm powstałych na bazie wiedzy wypracowanej na uczelni (tzw. firmy odpryskowe – firmy spin-off, spin-out), jest w Polsce słabo rozwinięta. Wśród licznych przyczyn takiej sytuacji można wymienić niewystarczające kompetencje studentów i kadry naukowej w zakresie prowadzenia tego typu firm. Inny problem może stanowić partycypowanie uczelni w udziałach firmy prowadzonej w ramach spin out [2– 3].

Częściej wybieranym sposobem na wypróbowanie własnego innowacyjnego  pomysłu na prowadzenie działalności gospodarczej wśród studentów i młodych naukowców jest prowadzenie firmy w ramach Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości zostały stworzone w 2004 r. jako największa inicjatywa akademicka ostatnich lat, mająca na celu rozwój przedsiębiorczości wśród młodych Polaków. AIP funkcjonują przy 40 najlepszych uczelniach w Polsce. Sieć Inkubatorów AIP stanowi największą tego typu instytucję w Europie Środkowo-Wschodniej [4–5].

W Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości funkcjonuje ponad 1400  rozwijających się firm. Misją AIP jest budowanie klimatu sprzyjającego rozwojowiprzedsiębiorczości wśród studentów, absolwentów i młodych naukowców. AIP umożliwia prowadzenie własnej firmy bez konieczności zakładania działalnościgospodarczej, co zwalnia ze składki ZUS. AIP oferuje również wsparcie poprzez porady prawne, obsługę księgowości oraz szkolenia, co jest bardzo ważne szczególnie na początku prowadzenia własnego przedsiębiorstwa. Inicjatywa ta ułatwia start w biznesie poprzez innowacyjny na skalę europejską sposób prowadzenia firmy na zasadzie StartUp’u AIP. Dzięki tak zminimalizowanym kosztom prowadzenia działalności gospodarczej (średnio miesięczne koszty prowadzenia działalności w ramach AIP – 250 zł, podczas gdy tradycyjne formy to około 2000 zł) początkujący młody przedsiębiorca może skupić się na rozwijaniu swojego biznesowego przedsięwzięcia i inwestowanie zaoszczędzonych w ten sposób pieniędzy w kreowanie kolejnych innowacyjnych pomysłów.

W szczególności Dolnośląski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (DAIP) już ma 5 lat. Ww instytucja współpracuję z najważniejszymi ośrodkami akademickimi Wrocławia, mianowicie z Uniwersytetem Wrocławskim, Politechniką Wrocławską, Uniwersytetem Przyrodniczym. Uważamy, iż misja, wizja i cele DAIP, polegające na ułatwienie przedstawicielom środowiska akademickiego uruchomienia badań praktycznych i naukowych w ramach działających firm biznesowych.  Oprócz tego  DAIP  sprzyja  komercyjnemu wykorzystaniu dorobku intelektualnego wyników prac naukowych, które tradycyjnie powstają na wyższych uczelniach Wrocławia [6].

Rozpowszechnienie współczesnej wiedzy jest możliwe dzięki stałej współpracy z takimi organizacjami jak:  Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, Agencja Rozwoju Innowacji SA, BSO Prawo & Podatki, Regionalny Punkt Konsultacyjny Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, działający przy Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii. Współdziałania z ww organizacjami pozwalają na zdobycie sukcesów w zakresie opracowanie ofert inwestycyjnych, świadczeniem usług doradczo-finansowych związanych z pozyskiwaniem kapitału na rozwój przedsiębiorstw oraz wspieranie inicjatyw biznesowych w postaci świadczenia usług informacyjnych [7].
Funkcjonowanie Dolnośląskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w ciągu ostatnich kilka lat jest bardzo skutecznie. W szczególności warto wyodrębnić szereg firm, które rozwijały się w inkubatorze i są laureatami nagród: LAB Design and Research Group, Aduma, Apeiron Synthesis, Arta Tech, Nexwell Engineering, spółka piLAB SA, Time Solutions, Vratis, ULTRAMARINO [8].  Podsumowując, zaznaczymy, że te wszystkie wydarzenia pozwalają mieć osiągnięcia w zakresie przedsiębiorczości akademickiej w Polsce.

 

Bibliografia:

1. Wysokińska Z. Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu technologiami.Warszawa – Łódź: PWN, 2011.

2. Przedsiębiorczość akademicka. Działalność typu spin off i spin out. Źródło: http://przedsiebiorczosc-akademicka.pl

3. Akademickie Inkubatory Przędsiębiorczości – AIP. Źródło: http://www.inkubatory.pl.

4. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości w Łodzi. Źródło: http://www.mlodziwlodz.pl

5. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Źródło: http://www.parp.gov.pl. Badanie zrealizowane przez konsorcjum: SMG/KRC Poland – Media S. A. oraz Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii na zlecenie PARP w ramach projektu systemowego: Przedsiębiorczość akademicka (rozwój firm spin-off, spin-out) – zapotrzebowanie na szkolenia służące jej rozwojowi .

6. Ofycyjna strona internetowa Wrocławskiego Parku Technologicznego.  Dolnośląski Akademicki  Inkubator Przedsiębiorczości:  Misja. Wizja. Cele. Źródło: http://www.technologpark.pl/pl/misja-i-cele-1

7. Ofycyjna strona internetowa Wrocławskiego Parku Technologicznego.  Dolnośląski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości:  Wspólpraca z partnerami . Źródło: http://www.technologpark.pl/  pl/wspolpracuja-z-nami

8. Ofycyjna strona internetowa Wrocławskiego Parku Technologicznego. Dolnośląski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości: Sukcesy DAIP. Źródło: http://www.technologpark.pl/pl/sukcesy