«Экономика и менеджмент – 2013: перспективы интеграции и инновационного развития». >> Том 5

Голіцина Ганна Миколаївна

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

 ІВЕНТ-МАРКЕТИНГУ В УКРАЇНІ

В сучасних умовах формування ринку перед суб’єктами господарювання постають нові питання щодо розвитку своєї маркетингової стратегії. Насиченість ринку ставить компанії на новий шлях – не тільки розробка нових товарів, стратегій ціноутворення та оптимізація ефективності каналів розподілу, а й нові методи просування товару, нові рішення в комплексі маркетингу, які повинні бути пов’язані з комунікаціями.

Маркетингові комунікації та зростання їх ролі в бізнес-процесах компанії викликані як змінами в ринковій економіці, але й відносинами між суб’єктами ринку.

Одним із напрямів маркетингових комунікацій підприємства є івент-маркетинг, який стає все більш популярним в Україні і все більше компаній застосовують спеціальні заходи для формування ставлення до компанії, товарів або послуг. За даними Асоціації Івенторів України, щорічне зростання івент-бізнесу становить не менше 30 % [6]. Але тим не менш, ринок івент-послуг в Україні має достатньо багато недоліків і водночас перспектив, що ставить перед собою мету більш детального його дослідження. Це підтверджує актуальність даної теми.

В зарубіжній та вітчизняній літературі є достатня кількість публікацій та праць науковців та бізнес-практиків, які присвячені івент-маркетингу. Серед них такі представники як І. Блоцький, А. В. Костін, Е. В. Попов, К. С. Портна, В. П. Сирош, О. В. Ткачук, Р. А. Фатхутдинова, С. Ю. Хамініч, П. А. Шагайда, Серед закордонних діячів слід виділити Ф. Котлера, Г. Картер, Н. Кларк, Б. Макконнел, Д. Хьюбі, К. Хоффман та інші.

На сьогоднішній день багато фахівців розуміють, що в умовах ринкової конкуренції, для того, щоб втримати позиції на ринку треба забезпечити своїй цільовій аудиторії такі враження, що неможливо отримати від фізичних традиційних носіїв реклами.

Так як компанії сегментують свою цільову аудиторію, так і суспільство все більше сегментується залежно від роду занять, інтересів, демографії і т. д. Це треба враховувати при розробці комплексу івент-маркетингу.

Закордоном подієвий маркетинг досить розвинений, на організацію якого витрачається досить багато коштів та часу. В Україні ще немає чіткого розуміння про те, які можливості постають перед компанією, яка проводить спеціальні події. При всій насиченості ринку, івент-марктетинг набирає оберти, але необхідно зазначити, що тенденції розвитку відрізняються від іноземних. Чимала більшість івент-заходів проводиться по одній традиційній схемі, що всі івент-кампанії стають схожими одна на іншу.

Але не всі компанії заручаються досвідом вітчизняних колег, а дотримуються впровадження новинок в організації івент-маркетингу. Свіжий погляд та нестандартне мислення в змозі вивести компанію в лідери в своїй галузі. Можемо сказати, що позитивні зрушення все таки відбуваються.

В умовах кризи можна виділити такі основні причини повільного розвитку: багато компаній відмовляються від проведення різних івент-заходів (зокрема, через неможливість виділити бюджет); недостатній рівень підготовки працівників або виконання працівником декількох підряд важливих функцій (через скорочення іншого персоналу).

Можна виділити наступні недоліки організації івент-маркетингу:

– недостатній досвід у працівників, відсутність кваліфікованих спеціалістів в області івент-меркетингу;

– відсутність спілок компаній, які використовують івент-маркетинг;

– відсутність чіткої стратегії ціноутворення на подібні заходи;

– відсутність або невеликий досвід проведення івент-кампаній;

– недостатність матеріальних засобів для реалізації івент-заходів.

Незважаючи на недоліки івент-маркетингу та враховуючи, що спостерігаються тенденції в розвитку можна виокремити наступні перспективи розвитку іваент-маркетингу вітчизняних компаній.

По-перше, це збільшення обсягу ринку івент-послуг. По-друге, взаємозалежність івент-маркетингу та паблік рілейшнз як двох нерозривних сфер. По-третє, формування стандартів якості в сфері івент-маркетингу.

Також можна виділити збільшення інструментів організації івент-маркетингу.

Таким чином, івент-маркетинг набирає обертів на просторі вітчизняного бузнесу. З кожним роком все більше компаній застосовують івент-маркетинг як засіб маркетингових комунікацій, та один з ефективних інструментів формування іміджу компанії. За допомогою правильно проведеної івент-кампанії не тільки формується позитивне ставлення, але й оптимізується стимулювання збуту та підвищується лояльність бренду.

Список використаних джерел:

1. Ткачук О. Event – важлива складова сучасного PR / О. Ткачук // Маркетинг в Україні. – 2010. – № 1. – С. 34–39.

2. Слупський С. Event-ринок України: погляд у майбутнє / С. Слупський // Маркетинг і реклама. – 2008. – № 10. – С. 30–33.

3. Шагайда П. А. Міжнародний досвід оцінки ефективності подієвого маркетингу // Економічні науки / П. А. Шагайда. – 2010. – № 68. – С. 249–252.

4. Хамініч С. Ю. Реклама та рекламна діяльність у сучасному вимірі: монографія / С. Ю. Хамініч, Ю. М. Варич, М. В. Матвієць. – Дн-вськ: Вид-во Маковецький, 2011. – 144 с.

5. Івент-ринок бере напрямок у бік розвитку [Електронний ресурс] // Magic advertising. – Режим доступу: http://www.expoplaza.kiev.ua/ukr/articles/38

6. Ринок івент-послуг [Електронний ресурс] // Погляд. – Режим доступу: http:/www./poglyad.com/ blog-4/post-473