«Экономика и менеджмент – 2013: перспективы интеграции и инновационного развития». >> Том 5

Громцева Дар’я Костянтинівна,

к. психол. н., доц.Крупський Олександр Петрович

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ НА ПРИКЛАДІ КЗ ЦПМСД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО РАЙОНУ

КЗ ЦПМСД Дніпропетровського району – це комунальний заклад «Центр первинної медико-санітарної допомоги», який було організовано 7 вересня 2011 року шляхом поділу первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги та модернізації існуючих закладів охорони здоров’я Дніпропетровської області із збереженням правонаступництва на основі пілотного проекту реформування охорони здоров’я [1–3].

Кількість населення, що обслуговується становить 84457 жителів Дніпропетровського району. Первинна медична допомога здійснюється 20 амбулаторіями сімейної медицини, 4 фельдшерсько-акушерськими пунктами, 6 фельдшерськими пунктами та 3 медичними.

Місія КЗ ЦПМСД Дніпропетровського району – збереження і зміцнення здоров’я населення, що обслуговується шляхом надання первинної медико-санітарної допомоги на основі принципу рівності та соціальної справедливості, доступності медичного обслуговування громадян профілактичної спрямованості в умовах державної системи охорони здоров’я [4].

Цілі КЗ ЦПМСД:

– Забезпечення доступної, якісної, безпечної і висококваліфікованої первинної меддопомоги. Надання консультацій, проведення діагностики та лікування найбільш поширених хвороб.

– Вдосконалення форм і методів організації лікувально-профілактичних процесів, надання медичної допомоги згідно з протоколами (стандартами), визначення маршрутів пацієнта з можливістю надання спеціалізованої (вторинної) допомоги, а так само високоспеціалізованої (третинної) допомоги.

– Визначення тимчасової непрацездатності населення, експертиза тимчасової непрацездатності, створення єдиного процесу поетапної реабілітації інвалідів.

– Механізми фінансування ЦПМСД повинні забезпечувати можливість перерозподілу ресурсів для забезпечення необхідного балансу між наданням медичної допомоги, профілактикою хвороб і зміцненням здоров’я.

– Здійснення заходів з проведення профілактичних оглядів, вакцинацій, диспансерного спостереження населення.

Аналіз діяльності ЦПМСД можливий за допомогою методу SWOT (абревіатура складена з перших букв англійських слів: сила (S), слабкість (W), можливості (O) і загрози (T)) [5] (див. табл. 1).

Таблиця 1. SWOT-аналіз КЗ ЦПМСД

Сильні сторони

Географічна поширеність в районі – 19 АЗПСМ, 4ФАП, 6 ФП, 5 МП.

Наявність висококваліфікованого компетентного медичного персоналу.

Наявність лабораторного, діагностичного обладнання, спеціалізованого автотранспорту в кожному структурному підрозділі.

Популярність МУ серед пацієнтів (реорганізація закладів на місці сільських лікарень).

Забезпечення медпрацівників мобільним зв’язком

Слабкі сторони

Географічна поширеність в районі, віддаленість від Центру (деякі АЗПСМ на відстані 90 км). Недостатня кількість АЗПСМ.

Недостатня укомплектованість персоналом (нестача сімейних лікарів та медичних сестер).

Недостатня комунікація між АЗПСМ (немає єдиної комп’ютерної мережі, не скрізь є доступ мобільного зв’язку).

Відсутність єдиної системи індикаторів якості для характеристики здоров’я населення району, неможливість повною міроюздійснення контролю.

Відсутність реєстру населення району, власного реєстру інвалідів.

Недостатнє забезпечення лікарськими препаратами пільгової категорії громадян

Зовнішні можливості

1. Зміна в державній політиці у сфері охорони здоров’я (увага органів влади до фінансування, матеріальна зацікавленість медпрацівників).

2. Відкриття нових амбулаторій у населених пунктах району.

3. Перепідготовка медичних працівників, участь у конференціях, семінарах, курсах підвищення кваліфікації.

4. Пошук інших джерел фінансування, удосконалення механізмів фінансування для оптимального задоволення медико-санітарних потреб.

5. Просування необхідних для медицини ініціатив через громадські рухи, залучення активного населення до контролю якості мед. допомоги

Зовнішні загрози

1. Розповсюдженість серед населення соціально небезпечних хвороб (алкоголізму, наркоманії таін), психопатичних станів, асоціальних устремлінь.

2. Економіческій криза у світі, високий рівень інфляції.

3. Песимістичний погляд населення на розвиток країни і вітчизняної медицини.

4. Недостатня правова база медичної допомоги

Джерело: створено автором.

Даний метод оцінює і описує актуальний стан медустанови і дозволяє прогнозувати можливі шляхи та механізми вдосконалення роботи даної організації. Потенційні внутрішні сильні сторони і слабкості МУ оцінюються за такими параметрами: компетентність, фінансові джерела, застосовувані медичні технології, професіоналізм персоналу, якість наданих послуг та ін.

У районі працює – 395 осіб, лікарів – 79 осіб, у тому числі 25 пенсіонерів. Дефіцит медичних співробітників 23 лікаря + 48 м\с = 71 чол.

Отже, КЗ ЦПМСД має як свої сильні сторони, так і складні. Необхідно звернути увагу на сильні сторони для покращення роботи установи.

Список використаних джерел:

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. № 251к/96-ВР (із змінами та доповненнями).

2. Закон України «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я» щодо удосконалення надання медичної допомоги» № 3611-VI від 07.06.11 р.

3. Закон України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві» N 3612-VI, 07.07.2011 [Електроннийресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.nau.ua/doc/?doc_id=640540

4. Інформація комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги».

5. Липчук В. В. Маркетинговий аналіз: навч. посіб. / В. В Липчук. – К.: Академвидав (Серія «Альма–матер»), 2007. – 216 с.