«Экономика и менеджмент – 2013: перспективы интеграции и инновационного развития». >> Том 5

Дмитренко Вероніка Олександрівна, Андріяшина Ольга Вікторівна

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

СУЧАСНІ ЗАХОДИ РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Структурні компоненти сучасної економіки характеризується високим рівнем нестабільності, що спричинений різними дестабілізаційними факторами. Ця особливість зумовлює необхідність удосконалення маркетингової системи підприємства, насамперед у контексті вирішення завдання просування товару на ринку. Найбільш поширеним інструментом такого просування є реклама.

Величезну роль у збереженні і зміцненні позицій фірми на ринку грає реклама. Реклама продукції і діяльності підприємства – це найважливіша складова частина комплексу маркетингових заходів, своєрідний інформаційний вихід на споживача.

При правильній організації реклама дуже ефективна і сприяє швидкої безперебійної реалізації виробленої продукції. Але для того, щоб реклама працювала, потрібно розробити ефективну рекламну кампанію, яка допоможе підприємству сформувати позитивний імідж, справлятися з проблемами збуту, успішно конкурувати з іншими підприємствами. Розробка рекламної кампанії допомагає підприємству інформувати споживачів про різноманітні товари та послуги, а також впливати на поведінку споживачів [3, c. 71].

Організація комплексу ефективних рекламних заходів – це досить складне завдання, для реалізації якого потрібна чітка й злагоджена робота кваліфікованихфахівців маркетингових, конструкторсько-технологічних, торговельно-збутових або спеціальних рекламних підрозділів підприємств. Рекламну кампанію слід розглядати як комплекс рекламних заходів, спрямованих на досягнення конкретної мети в рамках стратегії підприємства.

Закордонний досвід давно вже показав наскільки велике значення має розробка рекламної компанії, як одного із засобів стимулювання продажів і створення іміджу фірми [4, c. 67]. Розробка стратегії рекламної кампанії дає можливість фірмі успішно справлятися зі своїми проблемами збуту, навіть дозволяє успішніше конкурувати з іншими фірмами.

Процес підготовки, планування і проведення рекламної кампанії включає в себе чотири етапи: визначення цілей і завдання рекламної кампанії; стратегічне планування; тактичні рішення; оперативна робота. Стратегічне планування є основним етапом, оскільки від нього залежать останні два етапи, а також успіх рекламної кампанії в цілому. Відповідно слід зазначити, що стратегічне планування передбачає ряд послідовних етапів: дослідження товару; визначення цільової аудиторії реклами; вибір засобів реклами; підготовка рекламного звернення; розробка графіків виходу реклами; складання бюджету просування товару; попередня оцінка ефективності реклами [2, c. 142].

Основне джерело розробки стратегії рекламної кампанії – загальна програма маркетингу. Виходячи з цього і формується мета рекламної кампанії. Тобто яким шляхом сплановані всі заходи щодо стимулювання збуту, яку мету перед собою ставить фірма в області, так і повинна бути сформована рекламна кампанія підприємства.

Однією з найскладніших маркетингових проблем, які стоять перед підприємством, є прийняття рішення щодо розмірів асигнувань на рекламу. Керівники значної кількості підприємств, ще нещодавно, не особливо замислювалися над тим, як витратити на рекламну кампанію мінімум коштів з максимальною ефективністю та які потрібні для цього носії реклами та платили значні суми, особливо не переймаючись, який засіб реклами використати. Але на сьогодні і кошти на рекламний менеджмент виділяються дбайливіше, і рекламні кампанії різних підприємств різко відрізняються одна від одної.

Існують різні концептуальні підходи до формування бюджету рекламної кампанії. Всі методи визначення бюджету можна поділити на групи за порядком визначення загальної суми або в залежності від урахування різних чинників впливу [1, c. 374].

Визначення ефективності рекламної кампанії є необхідною умовою правильної організації й планування рекламної діяльності підприємства, раціонального використання праці й коштів, що витрачаються на рекламу.

Таким чином, рекламну кампанію слід розглядати як комплекс рекламних заходів, спрямованих на досягнення конкретної мети в рамках маркетингової стратегії підприємства. Реклама є невід’ємною умовою розвитку конкуренції, змушує підприємство удосконалювати свій товар, підвищувати власну конкурентоспроможність. Реклама виконує стимуляційний вплив на розвиток економічних процесів, пожвавлення ринків, збільшення виробництва та, як наслідок, зниження собівартості продукції. При правильній організації реклама є надзвичайно ефективною для підприємства та сприяє швидкій безперебійній реалізації продукції. При цьому прискорюється повернення оборотних коштів, установлюються ділові контакти виробників з покупцями, попит зростає, що у свою чергу є основою підвищення ефективності господарської діяльності підприємств. Отже, розробка та реалізація ефективної рекламної кампанії є одним із сучасних методів посилення підприємством власних конкурентних позицій на ринку.

Список використаних джерел:

1. Ромат Є. В. Реклама в системі маркетинга / Є. В. Ромат. – К.: Студцентр, 2008. – 608 с.

2. Березенко В. В. Ефективні рекламні комунікації підприємства / В. В. Березенко // Держава та регіони. – 2009. – № 1. – С. 140–143.

3. Карпенко А. В. Сутність та місце реклами в діяльності підприємства в ринкових умовах / А. В. Карпенко, М. В. Хацер // Держава та регіони. – 2009. – № 1. – С. 70–74.

4. Хамініч С. Ю. Реклама та рекламна діяльність у сучасному просторі: монографія / С. Ю. Хамініч, Ю. М. Варич, М. В. Матвієць. – Дніпропетровськ, 2011. – С. 65–120.