«Экономика и менеджмент – 2013: перспективы интеграции и инновационного развития». >> Том 5

Бабич Анастасія Олегівна

Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара, Украина

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНСТРУМЕНТІВ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Одна з найбільш актуальних проблем більшості вітчизняних підприємств – необґрунтований і неконтрольований ріст витрат. Для рішення цієї проблеми підприємствам необхідна чітка програма по управлінню витратами [1, с. 8] на основі їх оптимізації за допомогою таких сучасних інструментів як АВС- та XYZ-аналіз.

Сутність ABC-аналізу  ( Activity Based Costing – ABC) витрат полягає у ранжуванні витрат в порядку убування класифікаційного признаку, який заздалегідь був визначений метою аналізу. Всі витрати (одного виду або напряму) поділяються на три групи за вартістю, оскільки значимість дешевого ресурсу, використовуваного у великих кількостях, може бути не менше, ніж значимість дорогого, що використовується в невеликих кількостях [1, с. 32].

ABС-аналіз ґрунтується на правилі видатного італійського економіста Вільфредо Парето (Vilfredo Pareto, 1848–1923 рр.), яке, відносно логістиці, передбачає, що 20 % асортиментних позицій приносить 80 % прибутку [3]. А відносно витрат підприємства АВС-аналіз дає змогу виділити найбільш важливі статті витрат (А, В або С) та встановити пріоритетність їх управління, за допомогою корегування ступеню доцільності проведення тієї чи іншої діяльності.

ABC-аналіз набуває своєї значимості при аналізі витрат підприємства тим, що його доцільно використовувати не тільки для оперативного, а й стратегічного аналізу їх управління, у зв’язку з низьким рівнем змін значимості витрат. В наш час аналітики широко використовують цей практичний інструмент, не замислюючись про його більш ніж вікову історію і як часто буває, видатні ідеї живуть дуже довго, але імена творців забуваються, а самі ідеї перетворюються на тривіальний прийом щоденної роботи. З 90-х років необхідно зазначити про активне використання цього методу серед практиків, у зв’язку з високими темпами росту невизначеності ринкового середовища та складністю управління як витратами, так і самим підприємством [2].

Головним недоліком ABC-аналізу є те, що він не дозволяє оцінити сезонні коливання витрат, що обумовлює необхідність суміщення його з XYZ-аналізом.

Що стосується XYZ-аналізу, то цей метод дозволяє аналізувати та прогнозувати стабільність тих чи інших бізнес-процесів або бізнес-об’єктів, а також провести класифікацію тих же витрат підприємства, на онові заздалегідь проведеного АВС-аналізу, в залежності від характеру їх споживання і точності прогнозування. При цьому:

- до категорії X відносять витрати, які характеризуються стабільності величиною споживання і високою точністю прогнозу;

- до категорії Y відносять витрати, тенденції зміни яких відомі (наприклад, сезонні коливання), а можливість прогнозування середня;

- до категорії Z відносять витрати, споживання яких не регулярне, тенденції зміни невідомі, а точність прогнозування невисока.

Отже, шляхом накладення результатів XYZ-аналізу на дані АВС-аналізу отримуємо 9 груп витрат, для кожної з яких слід розробити свої техніки управління (рис. 1) [1, с. 33–34].

Таким чином, АВС- та XYZ-аналіз дозволяють виділити найбільш суттєві напрями діяльності підприємства, підвищити ефективність організаційних і управлінських рішень завдяки їх цільовій орієнтації, виділити найбільш важливі, доцільні витрати та пріоритетність їх управління, що підтверджує універсальний характер даних видів аналізу та доцільність використання для оптимізації витрат промислового підприємства.

ABC-аналіз

ABC-аналіз

група «X»

група «Y»

група «Z»

група «А»

AX

AY

AZ

група «В»

BX

BY

BZ

група «С»

CX

CY

CZ

Рис. 1. АВС- та XYZ-аналіз як інструменти управління витратами

Впровадження систем управління витратами підприємств на основі АВС- та XYZ-методів дозволить:

- забезпечити формування раціональної структури витрат з врахуванням корисності їх здійснення на кожному етапі виробничого процесу;

- обґрунтувати доцільність зміни організації процесу виробництва, зокрема шляхом відмови від самостійного виконання частини функцій, які є неефективними за результатами аналізу;

- оптимізувати собівартість продукції за рахунок покращення процесу виробництва;

- обґрунтовано встановлювати нормативи обсягів та рівнів витрат, виконання яких структурними підрозділами контролюється службою фінансовогоконтролінгу;

- досягти зростання ринкової вартості промислового підприємства в довгостроковій перспективі та максимізації прибутковості у короткостроковому періоді.

Список використаних джерел:

1. Ковтун С. Управління затратами / С. Ковтун, Н. Ткачук, С. Савлук. – Х.: Фактор, 2007. – 272 с.

2. Библиотека закупщика [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakup.vl.ru/ 63-biblioteka.html

3. Отчетность 1c [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.1cv8.net.ua/XYZ_ analiz.html