«Экономика и менеджмент – 2013: перспективы интеграции и инновационного развития». >> Том 5

Барчуков Григорій Григорович

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА

Радикальна реформа господарського механізму, що здійснюється в Україні останнім часом, має на меті підвищення ефективності діяльності як окремих суб’єктів господарювання, так і національного господарства в цілому і передбачає пошук реальних шляхів виходу нашого суспільства з кризового стану.

В умовах дефіциту ресурсів, що склалися в Україні, проблеми ефективного розподілу та використання активів підприємств виходять на одне з перших місць. Основним інструментом для оцінки ефективності використання ресурсів підприємства в умовах нестабільної економіки є оцінка й аналіз ефективності використання оборотних активів суб’єкта господарювання, за допомогою яких можна об’єктивно оцінити результативність господарсько-фінансової діяльностіпідприємства та визначити перспективи його розвитку. Від об’єктивності та точності оцінки й оптимізації використання оборотних активів підприємства залежить якість важливих та відповідальних управлінських рішень, які дають змогу не пристосовуватися до змін на ринку, а активно реагувати та впливати на ринкову ситуацію, що постійно змінюється.

Нестача оборотних активів призводить до періодичних збоїв у роботі підприємства, зниження ліквідності та зниження його фінансової стабільності, з іншого, нестача необоротних − до невиконання запланованих обсягів виробництва, недостатності обладнання та робочих приміщень і, в результаті, до погіршення економічного потенціалу підприємства. Разом з цим, надмірний обсяг оборотних активів зумовлює наявність у підприємства тимчасово вільних, недіючих активів, надлишкові витрати фінансування, в результаті − зниження прибутку підприємства; а надмірний обсяг необоротних − до погіршення рівня їх корисного використання та зниження вартості підприємства [5].

Оцінка ефективності використання оборотних активів може бути отримана в результаті розрахунку системи показників, причому під час аналізу слід поєднати елементи аналізу абсолютних показників із якісними (відносними). За наявності інформації першим етапом має бути оцінка репутації підприємства, його ринків збуту, маркетингової діяльності і т. д. Другим етапом необхідно проаналізувати динаміку активів, серед яких – власних, а також сум запасів; джерел фінансування активів; динаміку фінансових результатів за різними рівнями (валовий прибуток, прибуток від операційної діяльності, чистий прибуток). Третім етапом повинен стати розрахунок коефіцієнтів оборотності в динаміці та їх оцінка. Далі, для порівняння та визначення ефективності використання капіталу підприємства, слід розрахувати показники рентабельності продаж і активів, розрахувати вплив рентабельності продаж та оборотності активів на загальну рентабельність майна. І на останньому етапі необхідно розрахувати показники стійкості [3, c. 21–22].

Проведення аналізу оборотних активів підприємств дає змогу оцінити, наскільки ефективно сформована структура їх капіталу, як складаються їх взаємовідносини з постачальниками та замовниками, а також з банками [1, c. 43].

Оскільки результати аналізу оборотних активів є підґрунтям і вагомою складовою у розробці заходів щодо забезпечення результативності суб’єкта господарювання, доцільно при оцінюванні його стану виділити рівні ділової активності та притаманні їм виробничо-господарські ситуації, які зумовлюють певні результати фінансово-господарської діяльності підприємства.

В умовах нестабільної економіки рівень ефективності використання оборотних активів можна кваліфікувати як: високий (достатній); середній (задовільний); низький (незадовільний) [2, c. 44].

Аналіз та оцінка ефективності використання оборотних активів підприємства здійснюється на якісному і кількісному рівнях. Ефективність використання оборотних активів підприємства у фінансовому аспекті проявляється передусім у швидкості обороту його засобів.

Таким чином, з одного боку ефективність використання оборотних активів характеризує окрему сторону фінансово-господарської діяльності організації, а з іншого боку дозволяє доповнити і уточнити дані аналізу фінансової стійкості, платоспроможності, ліквідності, рентабельності. Великий інтерес для осіб, які беруть участь в аналізі представляє методичне забезпечення проведення кількісних розрахунків, а також основні висновки, які можна зробити за їх результатами.

Грамотно проведений аналіз дасть можливість виявити і усунути недоліки в діяльності підприємства і знайти резерви поліпшення фінансового стану підприємства і його платоспроможності, спрогнозувати фінансові результати, виходячи з реальних умов господарської діяльності і наявності власних і позикових коштів. Розгляд сутності результативності дозволяє визначити основні завдання щодо аналізу. Вони полягають в тому, щоб, по-перше, визначити достатність досягнутих результатів для ринкової фінансової стійкості організації, збереження конкурентоспроможності, забезпечення належної якості життя трудового колективу, по-друге, вивчити джерела виникнення та особливості впливу на результативність різних факторів, по-третє, розглянути основні напрямкиподальшого розвитку аналізованого об’єкта. Одним з напрямків аналізу результативності є оцінка ефективності використання оборотних активів аналізованого об’єкта.

Список використаних джерел:

1. Балабанов И. Т. Финансовый анализ и планирование хозяйствующего субъекта / И. Т. Балабанов. – М.: Финансы и статистика – 2006. − № 6. – C. 11–12.

2. Іларіонова О. О. Ефективність використання оборотних коштів  / О. О. Іларіонова // Науковий вісник. – 2007. – № 10. – С. 8–15.

3. Колодяжна К. А. Управління оборотними активами і їхня роль в діяльності підприємств / К. А. Колодяжна // Торгівля і ринок України. – 2009. – Т. 2. – С. 76–82.

4. Павловські О. В. Фінансовий аналіз / О. В. Павловські, Н. М. Притуляк, Н. Ю. Невмержицька. − К.: КНЕУ, 2002. – 388 с.

5. Пастернак І. Стан оборотних активів в економіці України [Електрон ний ресурс] / І. Пастернак, В. Гнідан // Простір і час сучасної науки: мат. Х Міжнар. наук. Інтернет конф. − Режим доступу: http://www.intkonf.org/pasternak-i-gnidan-vi-stan-oborotnih-aktiviv-v-ekonomitsi-ukrayini