«Экономика и менеджмент – 2013: перспективы интеграции и инновационного развития». >> Том 5

К. е. н., доц.Бикова Вероніка Григорівна, Шевченко Владислав Аркадійович

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

МАТРИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Одним з елементів аналізу діяльності підприємства є оцінка ефективності процесу виробництва як процесу перетворення ресурсів у результати. Незважаючи на те, що принцип ефективності є загальною вимогою до господарської діяльності, на практиці він реалізується далеко не завжди. Основною причиною цього є відсутність надійного інструментарію виміру й аналізу ефективності діяльності підприємства.

Дієвий аналіз ефективності роботи підприємства має включати оцінку як «входу» системи, тобто ресурсів, так і її «виходу», тобто результатів. Такий аналіз, крім того, має обов’язково враховувати зміну умов діяльності підприємства у часі. З нашої точки зору, найбільш зручним, наочним і дієвим є матричний метод аналізу діяльності господарюючих суб’єктів. В основі використання матричного методу лежить концепція представлення виробничого процесу як «вхід – вихід» у вигляді матричної моделі. Матричний метод аналізу й оцінки виробничо-господарської діяльності підприємства може служити для прийняття основних рішень в області управління. Він представляє собою систематичне дослідження й оцінку результатів діяльності підприємства на базі певних параметрів, що відображають його стан і зміни цього стану в динаміці. Кінцева мета аналізу полягає в оцінці економічного положення підприємства, що важливо для пошуку і використання резервів підвищення економічної ефективності діяльності підприємства [1]. Процес проведення такого аналізу включає такі етапи: визначення цілей аналізу, одержання інформації, оцінку одержаних даних і документування результатів. Щоб провести аналіз, необхідно мати практичну можливість виміряти основні результати діяльності підприємства і порівняти їх з ресурсами і витратами, що знадобилися для їх досягнення. Таким чином, матрична модель аналізу дозволяє оцінити прийняті рішення в минулому, а також обґрунтувати рішення, що приймаються, на основі взаємозв’язків і взаємозалежностей різних показників [1].

Оцінка й аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства з використанням матричних моделей здійснюється в такій послідовності:

- побудова системи показників матричної моделі;

- формування матриць абсолютних значень базисного і звітного періодів, а також абсолютних відхилень показників і їх індексних значень;

- аналіз й оцінка результатів виробничо-господарської діяльності підприємства в динаміці;

- оцінка щільності зв’язків показників;

- факторний аналіз основних показників виробничо-господарської діяльності підприємства.

При побудові системи показників матричної моделі виробничо-господарської діяльності підприємства мають бути додержані принципи порівнюваностіпоказників, їх доступності, достовірності і первинності. Всі відібрані показники об’єднані в три групи. Перша група містить показники, що відображають ресурси підприємства: вартість основних фондів (ОФ), оборотних коштів (ОК), чисельність промислово-виробничого персоналу (Ч). До другої групи віднесені показники витрат: повна собівартість, в тому числі матеріальні витрати (МВ), витрати живої праці (ВЖП), амортизаційні відрахування (Ам). Третю групу становлять показники, що відображають кінцеві результати виробничо-господарської діяльності підприємства: прибуток (П), обсяги товарної (ТП) і реалізованої продукції (РП), а також додана вартість (ДВ). Загальна схема оцінки виробничо-господарської діяльності підприємства передбачає поетапний перехід від оцінок одиничних показників діяльності підприємства до блокових і комплексної оцінок (рис. 1).

Рис. 1. Схема формування комплексної оцінки виробничо-господарської діяльності підприємства

Рис. 1. Схема формування комплексної оцінки

виробничо-господарської діяльності підприємства

Вибір основних показників для аналізу й оцінки ефективності роботи підприємства рекомендується проводити в декілька етапів. На першому етапі оцінюють інформативність показників, в результаті чого з вихідної сукупності виключаються відносні показники. На другому етапі відбирають показники, що характеризують основні результати діяльності підприємства, а також показники, які відображають ресурси і витрати. На третьому етапі оцінюють показники з урахуванням періодичності спостереження і їх наявності у звітній документації [1].

Таким чином, використання матричного методу оцінки і аналізу виробничо-господарської діяльності підприємства дозволяє оперативно отримувати зріз основних показників за будь-які періоди часу в зручній, компактній формі, бачити їх динаміку у вигляді одиничних оцінок, тенденції їх зміни, а також оцінювати діяльність підприємства по окремих напрямах (блоках) і в цілому по виробничо-господарській діяльності.

Список використаних джерел:

1. Анташов В. Экономический советник менеджера / В. Анташов, Г. Уварова. – М.: АКДИ Экономика и жизнь, 2009. – 384 с.