«Экономика и менеджмент – 2013: перспективы интеграции и инновационного развития». >> Том 5

Бойко Юлія Василівна

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

НЕОБХІДНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ В УКРАЇНІ

Фінансова діяльність підприємства пов’ язана з багатьма ризикам, ступінь впливу яких на результати його діяльності значно підвищується з переходом доринкової економіки. Ризики, що супроводжують дану діяльність, виділяють в окрему групу фінансових ризиків, що відіграють домінуючу роль в загальному«портфелі ризиків» підприємства. Збільшення ступеня впливу фінансових ризиків на результати фінансової діяльності підприємства пов’ язано з швидкою зміною економічної ситуації в країні і кон’юнктурою фінансового ринку, розширенням сфери фінансових відносин, появою нових фінансових технологій і інструментів.Ризики виникають у сфері відносин підприємств з банками та іншими фінансовими інститутами і пов’язані з ймовірністю втрат грошових коштів або їх недоотриманням.

Питання дослідження фінансових ризиків та пошуку шляхів їх управління і хеджування досліджується у роботах М. С. Клапків, А. О. Старостіної, В. А. Кравченко, П. А. Вінніцького, О. Ю. Шокало, а також інших науковців, що торкалися даної проблематики.

Ризик органічно властивий ринковій економіці, він існує всюди, та особливо важливе значення ризик має для учасників фінансового ринку. В цілому ризик у ділових операціях – це економічна категорія, що відображає ступінь успіху (невдачі) фірми в досягненні своїх цілей з урахуванням впливу різних факторів як прямої, так і непрямої дії. Операції з фінансовими інструментами завжди пов’язані з ризиком [4].

Фінансові ризики насамперед пов’язані зі змінами на фінансовому ринку та змінами в економіці. Це можуть бути зміни процентних ставок, валютних курсів, зміни в діяльності галузі або конкретного позичальника. Інвестор, здійснюючи венчурне вкладення капіталу, заздалегідь знає, що для нього можливі лише два результати: прибуток або збиток. Особливістю фінансового ризику є ймовірність зазнати збитків у результаті проведення будь-яких операцій у фінансово-кредитній і біржовій сферах, здійснення операцій з фондовими цінними паперами, тобто ризику, який випливає з природи цих операцій

Тому важливим чинником успішної діяльності підприємства є саме правильне управління фінансовими ризиками.

Управління ризиками підприємства – це система принципів та методів передбачення, запобігання, оцінки та нейтралізації негативного впливу загроз і небезпек на результати фінансово-господарської діяльності підприємства.

Метою управління ризиками є передбачення та недопущення втрати підприємством його ринкової вартості [3].

Основними завданнями управління фінансовими ризиками є:

– визначенні найбільш вразливих та найслабкіших місць фінансово-господарської діяльності підприємства;

– систематичній комплексній діагностиці ймовірності настання несприятливих подій;

– виборі альтернативних варіантів управлінських рішень для забезпечення оптимального співвідношення між ризиком та дохідністю фінансових операцій;

– забезпеченні мінімізації втрат при настанні несприятливих подій [2]. 

Загалом же, політика управління фінансовими ризиками являє собою частину загальної фінансової стратегії підприємства, яка полягає в розробці системи заходів по нейтралізації можливих фінансових наслідків ризиків пов’язаних із здійсненням різноманітних аспектів фінансової діяльності.

У свою чергу, алгоритм політики управління фінансовими ризиками на підприємстві має складатися з наступних кроків [1]:

– встановлення межі допустимого ризику;

– оцінку зовнішніх та внутрішніх факторів впливу на рівень ризику;

– ідентифікацію ризиків;

– оцінку ризиків;

– оцінку ймовірних втрат;

– оцінку впливу втрат на фінансову стійкість та платоспроможність;

– підтримка належного рівня стійкості підприємства. 

Отже, управління фінансовими ризиками на підприємствах України в умовах ринкової економіки є дуже важливим аспектом їх фінансово-господарської діяльності. Ігнорування запровадження відповідної політики на підприємстві може призвести до його значних збитків або взагалі до банкрутства і наступної ліквідації суб’єкта господарювання. Врахування, прогнозування і аналіз фінансових ризиків в діяльності підприємств дозволить попередити, уникнути або мінімізувати наслідки розвитку небажаних подій.

Список використаних джерел:

1. Вінніцький П. А. Управління фінансовими ризиками в сучасних умовах / П. А. Вінніцький, О. Ю. Шокало // Економічний простір. – 2010. – № 942.

2. Клапків М. С. Страхування фінансових ризиків / М. С. Клапків. – Т.: Економічна думка, 2002. – 570 с.

3. Старостіна А. О. Ризик-менеджмент: навч. посіб. / А. О. Старостіна, В. А. Кравченко. – К.: Політехніка, 2004. – 200 с.

4. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www. kopiyka.org.ua