«Экономика и менеджмент – 2013: перспективы интеграции и инновационного развития». >> Том 5

К. е. н., доц. ГамоваОксана Вікторівна, 

к. е. н., доц. Феофанов Лев Костянтинович,

ЛінецькаДар’я Дмитрівна

Запорізька державна інженерна академія, Україна

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ РОЗРАХУНКУ ТА ОБЛІКУ АМОРТИЗАЦІЇ

Актуальність дослідження обліку та розрахунку амортизації в сучасних умовах господарювання значно підвищується, так як ринкові відносини вимагають раціонального використання ресурсів, оптимальної структури необоротного майна на підприємстві та їх своєчасної заміни і модернізації.

Внутрішньогосподарський контроль як функція управління в сучасних умовах господарювання забезпечує якісну розробку й ефективне досягнення цілей підприємства через реалізацію прийнятих управлінських рішень.

Під внутрішнім контролем сум нарахованої амортизації слід розуміти процес виявлення відхилень, зловживань і безгосподарності, а також усунення та попередження їх появи у майбутньому.

Метою внутрішнього контролю амортизаційних відрахувань має бути підвищення правильності відображення та розрахунку сум амортизації на рахунках бухгалтерського обліку за допомогою усунення неправомірностей, їх причин і джерел. Необхідність здійснення внутрішнього контролю нарахування амортизації визначається рядом обставин,характеристика яких наведена в табл. 1.

Під організацією внутрішнього контролю нарахувань амортизації слід розуміти набір дій, які здійснюються власником та спрямовані на підвищенняправильності відображення процесу нарахування зносу в бухгалтерському обліку, усунення неправомірностей та зловживань і постійне удосконалення внутрішнього контролю на підприємстві.

Таблиця 1. Причини необхідності проведення

внутрішнього контролю амортизаційного фонду

Передумови внутрішнього контролю

Значення контролю

Недостовірність інформації, що надаєтьсяобліковому персоналу щодо вартості об’єктів, які підлягають амортизації

– встановлення фактичної вартості об’єктів, які підлягають амортизації;

– виявлення відхилень між фактичною та реальноювартістю об’єктів, що дозволить уникнути подальших помилок

Недостовірність інформації, що надається обліковому персоналу щодо виду та якості об’єктів, які підлягають амортизації

– встановлення реальних якісних характеристик об’єкта, з метою недопущення завищення його вартості

Необхідність здійснення контролю за амортизацією посилюється ще у зв’язку з тим, що амортизація та прибуток є єдиними внутрішніми джерелами фінансування підприємства, а отже нехтувати ними неможна.

Під організацією внутрішнього контролю нарахувань амортизації слід розуміти набір дій, які здійснюються власником та спрямовані на підвищенняправильності відображення процесу нарахування зносу в бухгалтерському обліку, усунення неправомірностей та зловживань і постійне удосконалення внутрішнього контролю на підприємстві.

За для раціонального проведення внутрішнього контролю важливе значення має її правильне документальне оформлення. Контролер зобов’язаний вести документацію, яка стосується прийнятих рішень за результатами проведеної перевірки і буде покладена в основу висновку перевірки.

Контролер зобов’язаний вести документацію, яка стосується прийнятих рішень за результатами проведеної перевірки і буде покладена в основу висновку перевірки.

Робоча документація контролера полегшує його роботу, фіксує інформацію про проведене дослідження та відповідні висновки що до нього.

Результатом діяльності контролера є його звіт. Даний звіт може складатися в довільний формі та застосовується лише у внутрішніх цілях. В звіті контролер відображає результати контролю, виявлені помилки, відхилення у відображенні операцій з нарахування зносу на рахунках бухгалтерського обліку та в звітності суб’єкта господарювання. Разом з цим контролер має надати рекомендації по усуненню виявлених недоліків.

На основі проведеного дослідження запропоновано під організацією внутрішнього контролю амортизації розуміти набір дій, які здійснюються власником та спрямовані на підвищення правильності відображення процесу нарахування зносу в бухгалтерському обліку, усунення неправомірностей та зловживань і постійне удосконалення внутрішнього контролю.