«Экономика и менеджмент – 2013: перспективы интеграции и инновационного развития». >> Том 6

Годованець Оксана Ярославівна

Національний університет «Львівська політехніка», Україна

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ

Важливу роль у розвитку агропромислового комплексу України відіграє впровадження новітніх технологій та досягнень науково-технічного прогресу. Це потребує впровадження інновацій, адже саме вони є засобом підвищення ефективності виробництва, а також адаптації підприємств до змін соціального, економічного, політичного середовища.

Проблеми державного регулювання інноваційної діяльності в аграрній сфері економіки привертають увагу багатьох вітчизняних та зарубіжних дослідників. Значний вклад щодо вивчення цих процесів внесли наступні вітчизняні вчені: В. Г. Андрійчук [1], С. І. Баран [2], Н.О. Долгошея, Б. О. Сенів [4], В. Б. Смолінськийта інші. Вони вважають, що саме від активності державної політики залежить інноваційний розвиток в аграрній сфері.

Підвищення ефективності інноваційної діяльності аграрних установ має особливе національне значення, адже саме тут сьогодні створюється майже третина валового внутрішнього продукту. Тому тільки на основі інноваційного розвитку можна радикально підвищити ефективність сільського господарства, конкурентоспроможність продовольчої продукції.

Метою роботи є дослідження проблем та необхідності активізації застосування інновацій в Інституті сільського господарства Карпатського регіону Національної академії аграрних наук (НААН) України та розроблення на цій основі відповідних пропозицій щодо підвищення ефективності діяльності установи.

Україна має потенційні можливості для успішного проведення новаторської діяльності, але для цього необхідно виконати наступні заходи: забезпечити стабільну економічну, політичну ситуацію в країні, яка буде сприяти залученню інвестицій в агропромисловий комплекс; надати пільги сільськогосподарським підприємствам, які створюють інноваційний продукт; заохотити фінансово-кредитні установи надавати кредити установам агропромислового комплексу, які займаються інноваційною діяльністю, за низькими відсотковими ставками. Реалізація запропонованих заходів дозволить покращити процес виробництва, продуктивно використовувати внутрішні й залучати зовнішні інвестиції в інноваційну діяльність [4].

Науковим забезпеченням розвитку галузей агропромислового комплексу в Україні займається НААН України. Учені різних дослідницьких і наукових закладів аграрного профілю нині приділяють велику увагу розвитку і впровадженню у сільськогосподарське виробництво новітніх технологій. Так, науковці ІСГ Карпатського регіону НААН України розробили різні сорти зерна, зокрема: овес сорту Ант, Аркан, ярий ячмінь сорту Надія, Княжий, Бескид. Зернові характеризуються високою резистентністю до захворювань борошнистою росою, гельмінтоспоріозом, карликовою іржею, летючою стяжкою та стійкістю до вилягання. За рахунок цих інноваційних продуктів до інституту були поступленні великі надходження коштів (табл. 1).

Таблиця 1. Аналіз надходжень коштів, отриманих від інноваційної діяльності

за 2009 2013 рр. в ІСГ Карпатського регіону [3]

Рік

Надходження коштів до спеціального фонду, всього, тис. грн.

з них:

надходження від інноваційної діяльності

в тому числі

сума,

тис. грн.

% від загального обсягу власних надходжень

за ліцензійними угодами (роялті, паушальні угоди), тис. грн.

% від загального обсягу власних надходжень

2009

302,2

76,2

25,2

37,6

12,4

2010

120,5

25

20,7

22,2

18,4

2011

182,3

68,4

37,5

25,7

14,1

2012

646,5

241,4

37,3

30,3

4,7

2013

614

96,6

15,7

46,2

7,5

Аналізуючи надходження коштів від інноваційної діяльності в ІСГ найбільший дохід установа отримала в 2011 р. – 68,4 тис. грн., що становить 37,5% від загального обсягу надходжень до спеціального фонду, найменше – в 2013 р. – 96,6 тис. грн., що становить 15,7% від загального обсягу власних надходжень. Таке зниження зумовлене зменшенням продажів інноваційної продукції, скороченням фінансування, а також несприятливість кліматичних умов.

Отже, важливим чинником підвищення інноваційної діяльності є кредитування сільськогосподарського виробництва. Завдяки цьому можна покращити стан матеріально-технічної бази установи. На сьогодні сільськогосподарським товаровиробникам недоступні банківські кредити через високі відсоткові ставки. Отож, необхідно щоб держава впроваджувала пільгове кредитування наукових установ. Не менш важливим заходом є залучення інвесторів для подальшого впровадження інноваційних проектів.

Список використаних джерел:

1. Андрійчук В. Г. Економіка аграрних підприємств : підручник / В. Г. Андрійчук. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К. : КНЕУ, 2002. – 624 с.

2. Баран С. І. Методи підвищення ефективності інноваційної діяльності в аграрному секторі / С. І. Баран // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – № 19. – С. 135–140.

3. Сенів Б. О. Проблеми та перспективи інноваційної діяльності в Україні / Б. О. Сенів // Українська наука: минуле, сучасне і майбутнє. – 2011. – № 16. – С. 237–247.

4. Щорічна і щоквартальна статистична інформація [Електронний ресурс] / Державний комітет статистики України. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua