«Экономика и менеджмент – 2013: перспективы интеграции и инновационного развития». >> Том 6

Копчинська Катерина Олександрівна

Національний університет Державної податкової служби України, м. Ірпінь

ВПЛИВ ПОДАТКОВИХ ПІЛЬГ НА ФІСКАЛЬНУ ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

Податок на прибуток підприємств є основним податком, який формує суттєву частину доходів багатьох країн світу. Не є виключенням у цьому питанні Україна та Російська Федерація. В Україні податок на прибуток підприємств – прямий податок, який сплачують підприємства з прибутку, одержаного від реалізації продукції (робіт, послуг), основних фондів, нематеріальних активів, цінних паперів, валютних цінностей, а також прибутку від орендних операцій, роялті та від позареалізаційних операцій [1]. У Російській Федерації податок на прибуток є формую вилучення частини чистого доходу створеного продуктивною працею та поступає до Федерального бюджету та бюджетів суб’єктів федерації. Об’єктом оподаткування є валовий прибуток підприємства – це прибуток від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг, основних фондів (включаючи земельні ділянки), іншого майна підприємства і доходів від позареалізаційних операцій, зменшених на суму витрат по цих операціях [2].

Світовий досвід свідчить, що податок на прибуток можна використовувати як потужний інструмент активізації інвестиційної діяльності та прискорення економічного розвитку країни, при цьому існуючі недоліки у системі адміністрування зумовлюють необхідність пошуку шляхів щодо її удосконалення.

В Україні більш ніж 70% обсягу втрат бюджету це можливість віднесення підприємствами збитків попередніх податкових періодів на свої витрати в наступних періодах [3]. Термін позивної давнини та строк користування збитками складає 3 роки. У Росії такий термін відсутній, а збитки підприємства можуть показувати до 10 років [2].

Слід звернути увагу на те, що в Україні податкові надходження складають майже 70% усіх доходів бюджету, а податок на прибуток складає 14% усіх доходів бюджету [4]. У Російській Федерації податкові надходження до Федерального бюджету складають близько 50%, з яких лише 7,5% забезпечують надходження з податку на прибуток організацій [5].

У 2014 році ставка податку на прибуток в Україні складає 18%, при цьому податкові надходження від справляння податку у повному обсязі направляються до Державного бюджету. А в Росії податкова ставка встановлена у розмірі 20%. При цьому сума податку, обчислена за податковою ставкою у розмірі 2%, зараховується до федерального бюджету, а сума податку, обчислена за податковою ставкою у розмірі 18%, зараховується до бюджетів суб’єктів РФ.

Податкова ставка податку, що підлягає зарахуванню до бюджетів суб’єктів РФ, законами суб’єктів РФ може бути знижена для окремих категорій платників податку. При цьому зазначена податкова ставка не може бути нижчою 13,5%.

Для організацій – резидентів особливої економічної зони законами суб’єктів РФ може встановлюватися знижена податкова ставка податку на прибуток, що підлягає зарахуванню до бюджетів суб’єктів РФ, від діяльності, здійснюваної на території особливої економічної зони, за умови ведення окремого обліку доходів, отриманих від діяльності, здійснюваної на території особливої економічної зони, та доходів, отриманих при здійсненні діяльності за межами території особливої економічної зони. При цьому розмір зазначеної податкової ставки не може бути нижче 13,5%.

Податковий кодекс України класифікує пільги з податку на прибуток за наступними ознаками: пільги, що діють з боку платника податку (повністю звільняються від сплати податку на прибуток підприємства громадських організацій інвалідів, де їх численність перевищує 50% підприємства, що реалізують товари дитячого харчування); коригування сукупного валового доходу (з метою оподаткування отриманий валовий дохід зменшується на суму ПДВ, акцизного податку, мита, прямих інвестицій у корпоративні права; емісійного доходу; коштів або матеріальних цінностей, що надійшли як міжнародна технічна допомога; доходів від спільної діяльності тощо); урахування у складі валових витрат окремих показників (витрати на утримання об’єктів соціальної інфраструктури, податки і збори, що належать до собівартості; перерахування неприбутковим організаціям і благодійна допомога в розмірі 2–5% прибутку, отриманого в попередньому році тощо); зменшення прибутку, обчисленого з метою оподаткування (проіндексовані збитки минулих років); зниження податкової ставки (за ставкою 15% оподатковується прибуток від реалізації інноваційного продукту; за ставкою 3% – валові доходи страховика; за ставкою 6% доходи від фрахту); зменшення суми податкового зобов’язання (обчислений до сплати податок на прибуток зменшується на вартість сплачених патентів).

У Податковому кодексі Російської Федерації передбачено досить широкий перелік пільг з податку на прибуток. Найбільше застосування займає зменшення прибутку на суми, спрямовані на фінансування капітальних вкладень (здійснених з метою виробничого і невиробничого розвитку підприємства), а також на погашення кредитів банку, отриманих і використаних на ці цілі; податкова база зменшується на 30% від капітальних вкладень на природоохоронні заходи. Ставка податку на прибуток підприємств знижується на 50% і в тому випадку, якщо на цьому підприємстві інваліди та (або) пенсіонери становлять не менше 70% від загальної кількості працівників.

Вважаємо, що існуюча практика пільг не в повному обсязі задовольняє критерію фіскальної ефективності, тому необхідний перегляд існуючих пільг, а можливо і скасування більшості з них, оскільки що їх використання призводить до значних втрат бюджету. Особливої уваги заслуговує досвід Російської Федерації щодо практики використання збитків минулих періодів, як одного із різновидів податкових пільг.

Список використаних джерел:

1. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2756-VI [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України // Законодавство України. – Режим доступу :http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main

2. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nalog.garant.ru/fns/nk

3. Офіційний сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua

4. Офіційний сайт Державної казначейської служби України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=185635

5. Официальный сайт Казначейства России [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.roskazna.ru/federalnogo-byudzheta-rf/yi