«Экономика и менеджмент – 2013: перспективы интеграции и инновационного развития». >> Том 6

К. е. н. Коткова Наталія Сергіївна

Інститут продовольчих ресурсів НААН, м. Київ, Україна

СТАН ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕОЗБРОЄННЯ ТА ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ ПРОЦЕСИ В ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Збереження стабільного позитивного приросту у харчовій промисловості потребує постійного техніко-технологічного оновлення підприємств. Недостатній рівень розвитку технологічної бази, притаманний багатьом структурним підрозділам даного виду діяльності, становить проблему, що вимагає активізації інноваційної діяльності, задіяння важелів, які сприяють підвищенню ефективності виробництва. Найважливішою складовою даної проблеми є фінансування інноваційної діяльності наукових установ і підприємств для реалізації проектів, спрямованих на кардинальну модернізацію основних засобів і продукції, розширення асортименту продуктів харчування та поліпшення їх якості.

В харчовій промисловості України на початок 2013 року було зосереджено промислово-виробничі фонди вартістю 101,33 млрд грн (з урахуванням індексації та переоцінки). Переважна частина основних засобів виробництва сконцентрована на підприємствах харчової промисловості таких видів економічної діяльності: виробництво напоїв – 26,78 %; виробництво інших харчових продуктів – 26,40 %; виробництво олії та тваринних жирів – 15,18%; у молочній та м’ясній промисловості – відповідно 11,74 та 6,97 %.

Ступінь надходження основних засобів у галузі склав 11,92 % від вартості основного капіталу. При цьому ступінь вибуття основних засобів у харчовій промисловості 3,47% (табл. 1). Основні засоби й технічне обладнання галузі характеризуються високою моральною та фізичною зношеністю, використанням застарілих технологій у виробництві – ступінь придатності основних засобів у середньому по галузі складав 52,42%. Найвища зношеність основних засобів спостерігається при виробництві рибних продуктів та виробництві напоїв (відповідно 73,9 та 53,1 %).

За іншими підвидами економічної діяльності харчової промисловості цей показник варіює в межах 37,8–49,3 %. Через низький рівень технічного оснащення у більшості харчових підприємств не можуть бути реалізовані нові технології глибокого комплексного перероблення, що дають змогу повніше використовувати сільськогосподарську сировину.

Однією з головних причин техніко-технологічної відсталості вітчизняної харчової промисловості є уповільнення та невпорядкованість інвестиційних та інноваційних процесів. Харчова промисловість в цілому вважається інвестиційно привабливою галуззю завдяки короткому періоду окупності вкладених інвестицій і є лідером серед обробних промисловостей.

Протягом січня–вересня 2013 року відбувалося збільшення обсягів інвестицій, спрямованих на відтворення основного капіталу підприємств харчовоїпромисловості. Обсяг освоєних за цей період інвестицій становив 10094,7 млн грн по підприємствах харчової промисловості. Структура інвестицій в основний капітал у розрізі видів економічної діяльності представлена в табл. 2.

Таблиця 1. Показники зношувально-відтворювальних процесів в основних засобах  харчової промисловості за видами економічної діяльності в 2012 році, %

Види економічної

діяльності

Ступінь надходження основних засобів

Ступінь вибуття основних засобів

Ступінь ліквідації основних засобів

Ступінь зносу основних засобів

Ступінь придатності

основних засобів

Виробництво м’яса та м’ясних виробів

15,75

5,96

0,38

37,8

62,18

Виробництво рибних продуктів

4,22

0,47

0,12

73,9

26,14

Перероблення та консервування овочів та фруктів

7,65

3,92

0,35

47,4

52,65

Виробництво олії та тваринних жирів

8,33

2,49

2,05

49,3

50,70

Виробництво молочних продуктів та морозива

9,72

3,62

0,62

47,1

52,87

Виробництво борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалю та крохмальних продуктів

15,25

5,77

0,69

39,8

60,22

Виробництво готових кормів для тварин

8,27

5,60

0,44

47,5

52,47

Виробництво інших харчових продуктів

18,09

3,02

0,56

42,9

57,07

Виробництво напоїв

9,02

3,32

1,09

53,1

46,86

Виробництво харчових продуктів , напоїв

11,92

3,47

0,92

47,6

52,42

Джерело: розроблено автором з використанням [1].

Таблиця 2. Структура капітальних інвестицій за видами економічної діяльності

Види економічної

діяльності

Освоєно (використано) капітальних інвестицій, млн грн

Відхилення

Структура капітальних інвестицій, %

Січень-вересень 2012 рік

Січень-вересень 2013 рік

+-/,

млн  грн

%

Січень-вересень 2012 рік

Січень-вересень 2013 рік

1

2

3

4

5

6

7

Виробництво м’яса та м’ясних виробів

707,44

661,76

-45,68

-6,46

8,92

6,56

Виробництво рибних продуктів

19,02

17,38

-1,64

-8,62

0,24

0,17

Перероблення та консервування овочів та фруктів

225,16

357,76

132,6

58,89

2,84

3,54

Виробництво олії та тваринних жирів

1562,66

1877,28

314,62

20,13

19,71

18,60

Виробництво молочних продуктів та морозива

770,66

784,93

14,27

1,85

9,72

7,78

Виробництво борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалю та крохмальних продуктів

316,01

336,18

20,17

6,38

3,99

3,33

Виробництво готових кормів для тварин

258,87

175,49

-83,38

-32,21

3,27

1,74

Виробництво інших харчових продуктів

2121,89

3388,22

1266,33

59,68

26,77

33,56

Виробництво напоїв

1946,38

1966,71

20,33

1,04

24,55

19,48

Виробництво харчових продуктів, напоїв

7927,79

10094,7

2166,91

27,33

100,00

100,00

Джерело: розроблено автором з використанням [1].

Найвищими темпами приросту обсягів інвестицій порівняно з попереднім періодом характеризуються харчові підприємства таких підвидів економічної діяльності: перероблення та консервування овочів та фруктів – 58,89%, виробництво олії та тваринних жирів – 20,13%.

Триває тенденція зростання надходжень прямих іноземних інвестицій в економіку України. У харчову промисловість та перероблення сільськогосподарських продуктів за січень-вересень 2013 року надійшло 3239,73 млн дол. США. Це становить 5,73% від загального обсягу інвестицій в економіку України та 18,25% в промисловість країни.

В умовах складного фінансового становища більшості підприємств харчової промисловості необхідно своєчасне і цілеспрямоване залучення не тільки вітчизняних, але й іноземних інвестицій. Цьому повинно сприяти створення сприятливого і стабільного економічного середовища в Україні.

Список використаних джерел:

1. Величко Т. Г. Розвиток матеріально-технічного забезпечення підприємств АПК : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (економіка сільського господарства і АПК)» / Т. Г. Величко. — Сімферополь : НУБіПУ, 2009. – 23 с.

2. Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www. ukrstat. gov.ua