«Экономика и менеджмент – 2013: перспективы интеграции и инновационного развития». >> Том 6

Кромська Лілія Анатоліївна

Запорізька державна інженерна академія, Україна

МЕТОДИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЮ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

В Україні процес функціонування значної частини підприємств організовано на засадах рутинного виробництва неконкурентоздатної традиційної продукції з використанням морально застарілої техніки і технології та з недостатньою орієнтацією на ринкову кон’юнктуру. В зв’язку з цим актуалізується проблема вдосконалення систем управління підприємствами як у практичному аспекті, так і в аспекті теоретичного та науково-методичного забезпечення. Зокрема, важливим завданням є розвиток і поширення сучасних технологій стратегічного управління, зорієнтованих на забезпечення гнучкості, динамічності й адекватності процесів функціонування підприємств швидкоплинним змінам кон’юнктури і середовища діяльності.

Проблемам управління підприємством, у тому числі в аспекті його перебудови на інноваційній основі, присвячена велика кількість наукових праць зарубіжних і вітчизняних учених [1; 2]. Одне з останніх напрацювань у цій сфері – концепція управління результативністю, окреслена в працях Р. Каплана, Д. Нортона, Х. Джонсона, Г. Кокінза та інших [3; 4].

Для поширення сучасних управлінських технологій, методик і практик, у тому числі й управління результативністю, на вітчизняні підприємства автором запропоновано концепцію інноваційної стратегії функціонування підприємства, систему управління її результативністю і відповідний методичний інструментарій [5; 6]. Зокрема, для побудови стратегічної карти і забезпечення визначення цільових значень ключових показників ефективності по стратегічній карті підприємства запропоновано використовувати нові, спеціальні методичні інструменти – стратегічну карту продукту та відповідну їй карту ключових показників ефективності, збалансовані по часовим параметрам реалізації інноваційних проектів і заходів по відповідному продукту. Стратегічна карта продукту структурно схожа зі стратегічною картою підприємства, але стосується лише конкретного виробу. Таким чином, стратегічна карта продукту – це стратегія розвитку конкретного виробу підприємства і його виробництва на певному етапі життєвого циклу цього виробу, що знаходиться в межах планового періоду. Іншими словами, це локалізована в часі частина «інноваційного конвеєру». Універсалізована стратегічна карта продукту наведена на рис.1.

Рис. 1. Універсалізована стратегічна карта продукту

Рис. 1. Універсалізована стратегічна карта продукту

(Авторська розробка)

Як і стратегічна карта підприємства, стратегічна карта продукту має чотири перспективи, і таку ж першу (основну) перспективу «інновації». Але на відміну від стратегічної карти підприємства, ця перспектива в стратегічній карті продукту містить перелік конкретних заходів по чотирьом блокам:

- створення нового продукту;

- оновлення або вдосконалення освоєного продукту;

- впровадження нової технології і/або організації виробництва, впровадження нової техніки;

- удосконалення існуючої технології і/або організації виробництва, модернізація існуючої техніки.

Таким чином, у стратегічній карті продукту на базовій перспективі «інновації» суміщені етап визначення заходів з досягнення задекларованих стратегічних цілей і етапи з визначення ключових показників ефективності, їх цільових значень і т.д. По другій перспективі «ціна-витрати» уніфікованою ціллю є оптимізація співвідношення ціни виробу і витрат на його виробництво. По третій перспективі «виробництво» уніфікованою ціллю є оптимізація обсягів виробництва, яка може бути конкретизована як зростання, стабілізація або зменшення обсягів виробництва.

По четвертій перспективі «конкурентоспроможність» ключовими показниками ефективності будуть показник оцінки конкурентоспроможності продукту та показник рейтингу конкурентоспроможності продукту.

Список використаних джерел:

1. Основы конкурентных преимуществ и инновационного развития / Холод Б. И., Ткаченко В. А., Тян Р. Б., Чимшит С. И., Щукин А. И. – Днепропетровск : ДУЭП, Монолит, 2008. – 475 с.

2. Инновационное развитие экономики: модель, система управления, государственная политика ; под ред. Л.І. Федуловой. – К. : Основа, 2005. – 552 с.

3. Кокинз Г. Управление результативностью. Как преодолеть разрыв между объявленной стратегией и реальными процессами : пер. с англ. / Г. Кокинз. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. – 315 с.

4. Марк Грэм Браун. Сбалансированная система показателей: На маршруте внедрения : пер. с англ. / Марк Грэм Браун. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2005. – 226 с.

5. Кромська Л. А. Інноваційна модель функціонування машинобудівного підприємства як фактор його результативності / Л. А. Кромська // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна № 911. – Х. : ХНУ, 2010. – С. 176–181.

6. Кромська Л. А. Інструментарій управління результативністю функціонування підприємства / Л. А. Кромська // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : Т.3. –Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2011. – С. 321–325.