«Экономика и менеджмент – 2013: перспективы интеграции и инновационного развития». >> Том 6

К. е. н., доц. Меліхов Андрій Анатолійович

Приазовський державний технічний університет, м. Маріуполь, Україна

КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Методика оцінки інноваційної активності підприємства передбачає розрахунок низки коефіцієнтів, що визначають ступінь забезпеченості підприємства економічними ресурсами в інноваційній сфері. Актуальним при цьому виступає об’єднання підприємств у групи за схожими показниками інноваційної активності та вибір стратегії подальшого інноваційного розвитку.

Питання застосування кластерного аналізу до оцінки інноваційної активності промислових підприємств досліджували: Н. Гладинець, Д. Кузнєцов, А. Піотровський, Ф. Хміль, Ю. Ковальова. Наявність невирішених наукових проблем зумовлюють необхідність проведення дослідження в цьому напрямку з залученням кластерного аналізу.

Метою дослідження є визначення можливості активізації інноваційної діяльності для кожної виділеної групи підприємств за допомогою кластерного аналізу показників оцінки інноваційної активності підприємств.

Аналізовані підприємства обрані у відповідності класифікації видів економічної діяльності України [1] й представляють кожну з підгруп підприємств машинобудування і металургії країни. Дані підприємства забезпечують понад 80% [2] реалізованої продукції галузей машинобудування й металургії, наведеніпідприємства-представники всіх регіонів України. З метою зосередження уваги на інноваційній діяльності підприємств на основі вищезгаданих данихрозраховано показники оцінки інноваційної активності, які в свою чергу є вихідними даними для проведення кластерного аналізу. До показників оцінки інноваційної активності віднесено [3]: коефіцієнт забезпечення інтелектуальною власністю (Ків), коефіцієнт персоналу, занятого в НДР та ДКР (Кпр), коефіцієнт майна для НДР та ДКР (Кнм), коефіцієнт освоєння нової техніки (Кот), коефіцієнт освоєння нової продукції (Коп), коефіцієнт інноваційного зросту (Кіз).

Використовуючи результати розрахунку показників оцінки інноваційної активності промислових підприємств згрупували в кластери підприємства із схожим інноваційним становищем та розвитком. Кількість кластерів визначено за формулою Стерджесса й складає 7 кластерів. Методом кластеризації обраний метод k-середніх. Результат об’єднання підприємств відображено на рис. 1.

Рис. 1. Кластеризація промислових підприємств на основі показників оцінки інноваційної активності

Рис. 1. Кластеризація промислових підприємств на основі показників

оцінки інноваційної активності

На основі проведеного аналізу, наступним кроком є визначення, розробка та впровадження стратегій інноваційної діяльності промислових підприємств. Зокрема, доцільною є диференціація стратегій діяльності в залежності від конкурентних позицій на ринку машинобудування та металургії на стратегії послідовника та лідера стосовно інноваційного розвитку в залежності від значення показників інноваційної активності [3] (табл. 1).

Таблиця 1. Характеристика кластерів з точки зору стратегій діяльності

Кластер

Стратегія в залежності від значення показників інноваційної активності

Ків

Кпр

Кнм

Кот

Коп

Кіз

І

П

П

Л

Л

П

П

ІІ

П

П

Л

П

П

П

ІІІ

П

П

Л

Л

Л

Л

IV

П

П

Л

П

П

Л

V

Л

П

Л

П

П

Л

П

П

Л

П

Л

Л

VІІ

П

П

Л

П

П

П

Підприємства кластерів повинні враховувати запропоновані стратегії діяльності для підтримання його на достатньому рівні в сучасних умовах та покращення кожного показника інноваційної активності в майбутньому. З точки зору розвитку галузі машинобудування та металургії, серед семи кластерів простежуються стратегії лідерства у відповідності до управління окремими показниками інноваційної активності та стратегії послідовників, які підштовхують підтримання конкурентоспроможності в галузі в рамках впровадження інноваційних тенденцій, підвищують рівень інноваційного розвитку підприємств й ефективність діяльності та прибутковість промислових підприємств.

Список використаних джерел:

1. Класифікація видів економічної діяльності : стат. зб. [Електронний ресурс] / Держкомстат України. – 2012. – Режим доступу : http://www.ubc.ua/Links/codes_ua2.html

2. Статистична інформація, експрес-випуски про стан промисловості України [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/

3. Трифилова А. А. Оценка инновационной активности предприятия [Електронний ресурс] / А. А. Трифилова. – Режим доступу : http://www.pandia.ru/text/77/508/84471.php