«Экономика и менеджмент – 2013: перспективы интеграции и инновационного развития». >> Том 6

Михайліченко Віктор, Басс Юлія Анатоліївна, доц. Дмитрієва Вікторія Анатоліївна

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

ОСНОВА ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА – ІННОВАЦІЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ІНСТРУМЕНТІВ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ

Забезпечення ефективного відтворення та підвищення умов життя населення пов’язане з проведенням ефективної політики у сфері регулювання оплати праці. Реформування економіки на сучасному етапі розвитку обумовлено необхідністю усунення негативних наслідків у сфері оплати, що в свою чергу визначає відповідний рівень задоволення населення якістю свого життя. В системі оплати праці існують такі проблеми, як заборгованість з виплати, необґрунтований рівень оплати, диференціація, зниження мотивації праці, яка є джерелом доходу для працівників. Методологією вивчення проблеми організації заробітної плати, визначенням її особливостей в умовах сучасного економічного розвитку займалися різні науковці, серед яких: Н. М. Немодрук [4], Т. Л. Кельдер, А. М. Колот [3], Н. В. Акимова, Ф. Ф.Бутинець, Н. П. Любомудрова [2], Н. Г. Гончаренко [5] та інші. Тези подають висвітлення існуючих розроблених аспектів сучасних проблем з оплати праці, концептуальний опис розроблених дослідниками рекомендацій з удосконалення оплати праці в умовах ринкової економіки. Заробітна плата, як багатоаспектна економічна категорія, відіграє значну роль в мотивації праці. Вона виступає регулюючим фактором у розвитку суспільного виробництва, основним джерелом до існування. Нормативними документами, які регламентують оплату праці, є Конституція України та законодавство про працю [1].

Актуальні проблеми з питань оплати праці, серед яких: низький рівень трудових доходів (зумовлює неповноцінне відтворення продуктивної сили суспільства та нездатність забезпечувати свої життєво необхідні потреби) та затримка виплати заробітної плати, виникають, на думку фахівців, через економічні проблеми та недосконалість сучасних методологій формування споживчого кошика, що не відображає фізіологічних, соціальних і культурних потреб працівників та їх сімей. Окрім цього, одним із суттєвих недоліків в нашій країні є порушення законодавства у галузі оплати праці, що негативно впливає на ставлення працівників до своїх обов’язків та обумовлює зниження мотивації до продуктивної праці [2]. Для вирішення вищезазначених проблем дослідники рекомендують реформування системи оплати праці, тобто дотримання чинного законодавства; оптимізацію складу споживчого кошика при встановленні прожиткового мінімуму; активізації виробничої діяльності працівників; створення роботодавцями належних умов для реалізації здібностей працівників; удосконалення податкового законодавства з метою недопущення оподаткування мінімальних доходів населення [5]. В Україні, як зазначають фахівці, мінімальна зарплата не зорієнтована на динаміку середньомісячної плати. На рис. 1 можна побачити спадаючу тенденцію частки мінімальної зарплати у середньомісячній. Значну увагу, на думку вчених, треба приділити зростанню продуктивності і якості праці. Якщо в країнах з розвиненою економікою загострюється боротьба в сфері сучасних технологій, то українські підприємства головним чином запозичують із запізненням технології інших країн через брак коштів на втілення у виробничі процеси своїх власних інноваційних розробок. Така ситуація негативно впливає на якість вітчизняної продукції. Відсутність можливостей для реалізації задумів вітчизняних виробників обумовлює низьку зайнятість населення, незацікавленість в процесі вдосконалення продукту чи послуги, та, як наслідок. низької вмотивованості в результатах праці, а отже і заробітної плати. Тому інноваційний розвиток є одним з факторів підвищення продуктивності і ефективності праці. До цього можна додати впровадження гнучких систем оплати, згідно з якими заробіток найманих працівників залежить від загальної ефективної роботи підприємства.

Рис. 1. Зміни обсягів мінімальної та середньомісячної зарплат

Рис. 1. Зміни обсягів мінімальної та середньомісячної зарплат

На думку вчених, в Україні існує потреба в інновації діючих систем оплати праці. В сучасних економічних умовах важливо забезпечити тісний зв'язок оплати праці з виробничим результатом. Актуалізація системи оплати праці, як категорії соціально трудових відносин, є головним підґрунтям у вмотивованості виробничої діяльності працівників, формуванні конкурентоспроможності підприємства та соціально-економічного розвитку країни в цілому.

Список використаних джерел:

1. Левчунь Г. Реформування системи оплати і стимулювання праці [Електронний ресурс] / Г. Левчунь // Галицький економічний вісник. – 2012. – № 1(34). – С. 84–88. – (Загальні проблеми економіки та суб’єктів господарювання). – Режим доступу : http://elartu.tntu.edu.ua/ bitstream/123456789/2125/1/GEB_2012_v34_No1G_LevchunReforming_the_payment_system_and_stimulation_of__84.pdf

2. Любомудрова Н. П. Удосконалення оплати праці в умовах розвитку підприємництва [Електронний ресурс] / Н. П. Любомудрова. – Режим доступу : http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/8975/1/28.pdf

3. Колот А. М. Мотивація персоналу : підручник / А. М. Колот, С. О Цимбалюк. – К. : КНЕУ, 2011. – С. 150–152.

4. Немодрук Н. М. Удосконалення обліку, аналіз і аудит розрахунків з оплати праці / Н. М. Немодрук // Економіка та держава. – 2009. – № 8. – С. 36–38.

5. Гончаренко Н. Г. Необхідність удосконалення форм і систем оплати праці [Електронний ресурс] / Н. Г. Гончаренко. – Режим доступу : http://khntusg.com.ua/files/sbornik/ vestnik_127/ 16.pdf

6. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua