«Экономика и менеджмент – 2013: перспективы интеграции и инновационного развития». >> Том 6

Мойсеєнко Альона Іванівна

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОЗБРОЄННЯ ВИРОБНИЦТВА ЯК НАПРЯМ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Інноваційний шлях розвитку промислових підприємств все частіше розглядається як вирішальний фактор підвищення ефективності їх господарювання та конкурентоспроможності. У той же час інноваційний розвиток вітчизняних підприємств є передумовою економічного зростання країни. У зв’язку з цим об’єктивною необхідністю стає визначення та обґрунтування основних напрямів забезпечення високих темпів розвитку та підвищення ефективності промислового виробництва, одним із яких у сучасних умовах господарювання стає саме технічне переозброєння вітчизняних підприємств. Тому питання, пов’язані з плануванням та управлінням технічним переозброєнням виробництва в контексті інноваційного розвитку, набувають особливої актуальності.

Незважаючи на значну кількість наукових праць та істотні досягнення в цій галузі, низка питань теоретико-методичного та практичного характеру з управління технічним переозброєнням підприємств залишається остаточно не вирішеною, потребує уточнень та розвитку, що і обумовлює необхідність проведення даного наукового дослідження. Невирішеними залишаються питання формування механізму управління технічним переозброєнням виробництва в рамках стратегічного управління підприємством.

Метою даного дослідження є науково-теоретичне обґрунтування необхідності здійснення технічного переозброєння як однієї з форм оновлення техніко-технологічної бази виробництва, що сприятиме підвищенню ефективності господарювання промислових підприємств, їх інноваційному розвитку та досягненню стійких конкурентних позицій на ринку. Для досягнення поставленої мети було поставлено такі завдання: визначення основних теоретичних аспектів управління процесом технічного переозброєння підприємства; дослідження сучасного стану основних фондів промислових підприємств; обґрунтування об’єктивної необхідності інноваційного розвитку техніко-технологічної бази виробництва шляхом технічного переозброєння промислових підприємств; визначення переваги лізингу як інструменту фінансового забезпечення оновлення основних фондів підприємств; визначення системи показників економічної оцінки заходів з технічного переозброєння виробництва та розробка основних етапів його здійснення на підприємстві.

Визначення сутності технічного переозброєння виробництва є першим кроком у формуванні економічного механізму управління цим процесом, основне завдання якого полягає в підвищенні ефективності робіт, що здійснюються в його рамках [1]. На нашу думку, для забезпечення ефективної господарської діяльності промислового підприємства процес технічного переозброєння виробництва повинен мати постійний, безперервний характер. У той же час, зазначимо, що процес управління технічним переозброєнням на підприємстві повинен здійснюватися, виходячи з основних етапів стратегічного управління і включати [2]:

1) аналіз зовнішніх та внутрішніх факторів та оцінку потенціалу підприємства;

2) визначення місії, мети та способів її досягнення заради ефективного управління техніко-технологічним розвитком підприємства;

3) розробка альтернативних варіантів та вибір оптимального варіанта техніко-технологічного розвитку виробництва;

4) реалізація обраної стратегії, яка обов’язково повинна бути узгоджена з загальною стратегією розвитку підприємства;

5) контроль за реалізацією стратегії, коригування заходів та оцінка реалізованої стратегії.

Базовими положеннями механізму управління технічним переозброєнням виробництва повинні стати:

- формування оптимальної структури щодо цілей та засобів розвитку підприємства;

- розробка та реалізація заходів технічного переозброєння повинна відбуватися з використанням інноваційних технологій та методик управління, які у свою чергу повинні бути пов’язані з загальною стратегією розвитку підприємства;

- інтеграція методів технологічного контролю і моніторингу в процес технічного переозброєння;

- формування єдиної інформаційної основи управління процесом технічного переозброєння;

- підвищення відповідальності керівництва та працівників підприємства за результати проведення технічного переозброєння.

Підводячи підсумки проведеного дослідження, можна стверджувати, що технічна та технологічна складові виробничого процесу більшість підприємств не відповідають сучасним вимогам і, навіть, значно відстають від світових стандартів, що у свою чергу негативно відбивається на кінцевих результатах фінансово-господарської діяльності та не сприяє конкурентоспроможності вітчизняних підприємств. Це вимагає радикального оновлення виробництва шляхом технічного переозброєння практично усіх вітчизняних підприємств, переходу до інноваційного, інтенсивного типу розвитку. Самі заходи з технічного переозброєння виробництва слід розглядати як інноваційно-інвестиційні. А при оцінці їх ефективності слід використовувати систему показників, які дозволять простежити вплив технічного переозброєння на ефективність фінансово-господарської діяльності підприємства.

Список використаних джерел:

1. Петрович Й. М. Оновлення техніко-технологічної бази шляхом проведення технічного переозброєння й реконструкції підприємства [Електронний ресурс] / Й. М. Петрович, А. Ф. Кіт, В. В.Кулішов. – Режим доступу : http://poglyad.com/students/item/15599/

2. Олійник Л. Г. Оновлення техніко-технологічної бази підприємств легкої промисловості [Електронний ресурс] / Л. Г. Олійник. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/ ONG_2006/Economics/17956.doc.htm

3. Україна – 2010 : стат. зб. / Держ. ком. статистики України ; ред. О. Г. Осауленка. – К. : Консультант, 2010. – 30 с.

4. Зубаньов О. С. Фінансовий лізинг в Україні [Електронний ресурс] / О. С. Зубаньов. – Режим доступу : ttp://www.machouse.ua/files/articles/63/37_2.pdf