«Экономика и менеджмент – 2013: перспективы интеграции и инновационного развития». >> Том 6

Павлов Владислав Владиславович

Київський національний університет технологій та дизайну, Україна

ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ КРЕАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

Практика управління зарубіжними і вітчизняними підприємствами в динамічному ринковому середовищі вимагає формування нових підходів відносно створення моделі стратегічного управління підприємствами з позицій креативності [1; 3].

Практичний аспект проблеми полягає в необхідності створення на усіх рівнях управління засобів впливу, які спонукали б до розробки та впровадження управлінських рішень на основі застосування креативних технологій з метою формування конкурентних переваг в привабливих і прибуткових для підприємств легкої промисловості сферах діяльності, виходячи з проблем та перспектив їх розвитку [2; 4].

Креативну діяльність підприємств (їх структурних підрозділів, працівників, керівництва) доцільно розглядати як таку, що покликана нарощувати додану ринкову вартість підприємства та посилювати його ринкові позиції за рахунок впровадження інновацій. Вона спрямована на інновації і постійні удосконалення, співпрацю між підприємствами у виробничих питаннях і розширення бази інноваційної діяльності, а також передбачає постійну взаємозалежність і зміну суті взаємовідносин між партнерами, розвиток застосування креативних технологій на сучасній мотиваційній основі.

Компоненти, що характеризують зміст розробки креативних технологій на підприємстві, представлені на рис. 1.

Рис. 1. Компоненти, що характеризують зміст розробки креативних технологій на підприємстві  

Рис. 1. Компоненти, що характеризують зміст розробки

креативних технологій на підприємстві

Вони відображають формування – використання – розвиток інноваційного потенціалу підприємства. Управління за цими компонентами пов’язане з виявленням тенденцій зміни креативності діяльності підприємства, має наслідком певний результат у вигляді впроваджених креативних ідей та рішень, передусім інноваційного характеру.

Важливим є оцінка ефективності як певних креативних технологій, конкретних креативних ідей, так і всієї сукупності технологій і ідей, що застосовуються (генеруються) співробітниками підприємства.

Для підприємств легкої промисловості дуже важливо мати чітко окреслені, зрозумілі цілі в системі креативного менеджменту, та чіткий план, механізми,інструменти та інтенсивність щодо виконання цих цілей. Всі інші критерії також є важливими, але в значній мірі похідними від головного – якісного виконання поставленої мети.

Список використаних джерел:

1. Бокій В. І. Сутність креативних технологій на сучасному етапі економічного розвитку / В. І. Бокій, В. В. Павлов // Вісник КНУТД. – 2012. – № 3. – С. 216–221.

2. Касьян З. Е. Аналіз та формування складових інноваційної активності підприємств легкої промисловості / З. Е. Касьян // Вісник КНУТД. – 2012. – № 2. – С. 168–172.

3. Литвин І. В. Особливості пошуку інноваційних ідей у системі креативного менеджменту / І. В. Литвин // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. − Вип . 21.7. – С. 360–364.

4. Мазаракі А. Легка промисловість України : стан, проблеми експорту та імпорту товарів / А. Мазаракі, Т. Мельник, В. Ізовіт // Вісник КНТЕУ. – 2011. – № 3. – С. 5–13.