«Экономика и менеджмент – 2013: перспективы интеграции и инновационного развития». >> Том 6

Ренькас Тетяна Ігорівна

Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ІННОВАЦІЙНІ ЗМІНИ У РЕГІОНАЛЬНІЙ ПОЛІТИЦІ УКРАЇНИ

Однією із форм зближення вітчизняної економіки з національними економіками сусідніх держав є міжрегіональне співробітництво. Тому для України є важливим розроблення концептуальної моделі перспектив розвитку міжрегіонального співробітництва.

Ефективність реалізації державної регіональної політики у сучасній Україні залежить від використання потенціалу окремих регіонів та міжрегіонального співробітництва, що посилює економічну та соціальну єдність держави.

В умовах глобалізації зростає роль міжнародного та міжрегіонального співробітництва у формах транскордонної та транснаціональної співпраці з країнами-сусідами.

Міжрегіональне співробітництво є перспективним напрямком в розвитку України і поступово набуває не лише політичної, а й економічної ваги. У Посланні Президента України до Верховної Ради України за 2013 рік наголошувалося на необхідності поєднання пріоритетів економічних реформ і модернізації України, що передбачає вирішеня завдань розвитку регіонів у межах нової регіональної політики.

Для досягнення цього необхідно:

– передбачити вироблення способів та методів побудови сучасної моделі міжрегіонального співробітництва;

– сприяння розвитку внутрішньої інтеграції та консолідації України завдяки активізації міжрегіональної кооперації та співпраці;

– забезпечення соціально-економічного зростання на основі тісної міжрегіональної взаємодії, економічного, торгівельного, фінансово-інвестиційного, науково-технічного, інформаційного та культурного співробітництва регіонів;

– формування в Україні нових інтегрованих економічних макрорегіонів [1].

Міжрегіональне співробітництво в Україні посідає основне інтегруюче місце у системі нової регіональної політики, поєднуючи між собою її основні складові: стратегія модернізації держави, стратегія регіонального розвитку, регіональні стратегії розвитку та євроінтеграційні стратегії.

Так, у межах співробітництва регіонів відбувається конвертація завдань модернізації держави в конкретні модернізаційні завдання розвитку регіонів, передбачені відповідними регіональними стратегіями – формується визначеність місця та ролі регіону в загальнонаціональній стратегії модернізації.

Водночас модернізаційного виміру набуває стратегія регіонального розвитку, що орієнтована на вирівнювання та консолідацію соціально-економічного простору України – формуються обґрунтовані засади уникнення «зрівнялівки», модифікується позиціонування регіону в міжрегіональному поділі праці. Зрештою, через інструменти міжнародної міжрегіональної співпраці практичного виміру набуває євроінтеграційна стратегія України, створюється можливість реалізації зовнішньополітичних і зовнішньоекономічних пріоритетів стратегії держави.

Міжрегіональне співробітництво має розглядатися як потужна організаційна інновація, що суттєво підвищує ефективність регіональної політики України за рахунок:

– розвитку програм та проектів міжрегіональної співпраці;

– розвитку інфраструктури периферійних регіонів, вирівнювання консолідації регіонів;

– надання практичного виміру євроінтеграційній стратегії держави шляхом розвитку транскордонного співробітництва як основної форми міжнародного та міжрегіонального співробітництва;

– формування інноваційної інфраструктури;

– формування інфраструктури специфічних ринків (наприклад, аграрної продукції) [2].

Отже, міжрегіональне співробітництво в Україні потребує: сприяння на рівні державної влади та органів місцевого самоврядування створення та розвиток інтеграційних форм просторової організації та саморозвитку міжрегіональних економічних систем (міжрегіональних кластерів, макрорегіонів, фінансово-промислових груп тощо); формування на міжрегіональному рівні складників інфраструктури ринків (оптових ринків, логістичних центрів, центрів первинноїпереробки та зберігання сільгосппродукції тощо); укладання угод про міжрегіональне співробітництво між обласними радами й адміністраціями регіонів – про соціально-економічне, науково-технічне та культурне співробітництво в галузях, що становлять для регіонів спільний інтерес [3].

Список використаних джерел:

1. «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2013 році». Щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/1192

2. Рішення Ради регіонів щодо Реформи регіонального розвитку в 2012 році від 25.12.2012 р. (п. 7.1) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/1180/

3. Міжрегіональнеспівробітництво у системі нової регіональної політики України / С. О. Біла, І. Г. Бабець, І. В. Валюшко, Я. А. Жаліло [та ін.] ; за ред. Я. А. Жаліла. – К. : НІСД, 2011. – 32 с.