«Экономика и менеджмент – 2013: перспективы интеграции и инновационного развития». >> Том 6

Свєрчкова Ангеліна Сергіївна

Запорізький національний університет, Україна

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ЗЕРНОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

 Увага до теми інфраструктури агропромислового комплексу зумовлена, з одного боку, зростаючими об’ємами виробництва та експорту зерна, масляничних культур, а також продуктів їх переробки, а з іншого боку – невідповідністю темпів удосконалення об’єктів інфраструктури темпам їхнього старіння. Дослідженнятеми інфраструктури зернового ринку частіше фокусується на питанні щодо способів усунення вже існуючих проблем, а не на потребі планомірної модернізації та стратегічного розвитку.

 Розвинена інфраструктура є рушійною силою функціонування зернового ринку. Інфраструктурою товарного ринку називають сукупність підприємств,організацій, установ різних організаційно-правових форм, що створюють організаційно-економічні умови прискорення руху товарів і коштів, зростанняінвестиційних можливостей підприємств та забезпечують обслуговування і регулювання безперервного та ефективного функціонування й розвитку ринковоїекономіки [1, c. 22].

В залежності від виконуваних функцій певних установ інфраструктуру зернового ринку поділяють на організаційно-технічну, фінансово-кредитну,організаційно-дослідницьку та державно-регулятивну [3, c. 40].

Стрімкий розвиток аграрного виробництва в Україні в останнє десятиліття став можливим, в першу чергу, завдяки колосальному запасу потенціалуприродних ресурсів, а також частковому впровадженню сучасних агротехнологій. У результаті середній валовий збір зернових культур за п'ятирічний період(2008–2012 рр.) склав 48,3 млн. тонн, що на 48% більше, ніж у попередню п'ятирічку (2003–2007 рр.), коли показник становив 32,7 млн. тонн [4].

Беручи до уваги те, що територія України поділена на три агрокліматичні зони та площі окремих регіонів значно різняться, обсяги виробництва зернових і зернобобових також сильно відрізняються від області до області. Так, лідируючу позицію за обсягами виробництва зернових у 2013 р. займала Полтавська область, вякій забезпечено 8,9% валового збору зернових, або більше 5,6 млн. тонн. При цьому посівні площі під зерновими культурами в цій області не найбільші і становлятьтрохи більше 1 млн. га, або 6,3% від загальних посівних площ країни.

Мінімальні обсяги виробництва зернових у 2013 році були відзначені у Закарпатській області і склали всього 325 тис тонн, або 0,5% від загального валовогозбору [4].

Водночас, на тлі того, що аграрний ринок України є експортно-орієнтованим, подальшому нарощуванню темпів зовнішньої торгівлі перешкоджає ряд інфраструктурних проблем, що не дозволяють у повному обсязі використовувати експортний потенціал.

Досліджуючи інфраструктуру зернового ринку, слід відзначити кілька її сегментів і основні проблеми, що перешкоджають її ефективному функціонуванню. Однією з ключових ланок інфраструктури є система зерносховищ, яка повинна забезпечувати не тільки збереження запасів зерна і насіння олійних культур, а й своєчасне і інтенсивне формування товарних партій зерна і їх відвантаження на транспорт.

Станом на 11.03.14 в Україні функціонує 773 сертифікованих зерносховища загальною ємністю 32,2 млн. тонн (див. табл.1), чого недостатньо для забезпеченнязростаючих обсягів виробництва зерна в країні (63 млн. тонн у 2013 р.) [5].

У зв'язку з цим забезпеченість елеваторами, здатними якісно переробити і зберегти зерно, а також у короткі терміни забезпечити формування експортних партій, є одним з найважливіших показників ефективності інфраструктури.

У сучасних умовах стрімкого розвитку зовнішньої торгівлі українськими зерновими культурами найбільш важливою складовою інфраструктури є портовітермінали, які зосереджені в південних регіонах країни, в тому числі і в АР Крим. Доля експортних сільськогосподарських вантажів, що були відправлені черезпортові експортні термінали, за результатами 2012 року налічує 91%. На сьогоднішній день загальна перевалочна потужність зернових терміналів України оцінюєтьсяв 55 млн. тонн на рік, а обсяг одноразового зберігання терміналів – майже в 3 млн. тонн (див. табл. 2). Дані показники з великими складнощами забезпечують реалізацію експортного потенціалу країни і вимагають збільшення.

Враховуючи останні події, пов’язані з АР Крим, існує вірогідність «закриття» Керченської протоки для українських суден, що унеможливить відвантаження через термінали Азовського моря, загальна перевалочна потужність яких оцінюється в 4,2 млн. тонн на рік. Таким чином, Україна втрачає потужності у розмірі 9,6 млн. тонн річного перевалу, що стане можливо критичним чинником для функціонування і розвитку всього аграрного сектора.

Вантажні потоки будуть перенаправлені в порти Одеси та Миколаєва, які і так працюють на межі своїх можливостей. Крім того, зросте навантаження назалізницю, робота якої останнім часом також відрізняється максимально можливою завантаженністью.

Таблиця 1. Сертифіковані зерносховища у регіонах України [5]

Область

Кількість зерносховищ

Загальна ємність, тонн

АР Крим

18

638 600

Вінницька

60

2 389 580

Волинська

13

342 920

Дніпропетровська

50

1 896 980

Донецька

37

1 098 869

Житомирська

25

681 500

Запорізька

37

1 270 900

Івано-Франківська

5

129 700

Київська

32

1 410 409

Кіровоградська

49

2 253 820

Луганська

22

963 500

Львівська

18

328 090

Миколаївська

37

2 144 021

Одеська

44

2 473 092

Полтавська

61

3 291 746

Рівненська

9

360 500

Сумська

35

1 548 540

Тернопільська

28

993 100

Харківська

60

2 290 100

Херсонська

37

1 326 320

Хмельницька

25

1 006 774

Черкаська

28

1 581 093

Чернівецька

5

200 700

м. Севастополь

2

187 000

М. Київ

1

30 000

ВСЬОГО

773

32 205 857

Таблиця 2.Морські та річкові експортні термінали України [5]

Розміщення терміналів

Об`єм одночасного

зберігання, тис тонн

Потужність перевалювання, млн тонн/ рік

Морські порти Одеси

1691

25,0

Морські та річкові порти Миколаївської області

627

16,0

Порти Дніпра

154

2,7

Порти Криму

297

5,4

Порти Азовського моря

119

4,2

Річкові порти Дунаю

67

1,7

ВСЬОГО

2955

55,0

Такі зміни можуть стати свого роду шансом для розвитку річкового судноплавства, терміналів у Херсонській області та на річці Дунай. Але перспективиприросту обсягів перевалки в зазначених портових зонах настільки незначні, що жодним чином не зможуть покрити існуючий експортний потенціал країни.

Автомобільний транспорт є також невід`ємним елементом інфраструктури ринку. Цей спосіб перевезення є найбільш універсальним і може бути швидкозавантажений та розвантажений в умовах будь-яких зерносховищ. Проте він є економічно ефективним лише при малих відстанях (200–250 км).

Вантажопідйомність існуючого автопарку є ще однією проблемою цього сегменту, оскільки вигідним є транспортування у великовантажних зерновозах (від 30 тонн), а дорожне покриття шляхів, на яких відбувається транспортування, часто не пристосовано до таких навантажень.

Найбільш затребуваним видом транспорту для перевезення зернових у порти є залізничний транспорт, що забезпечує перевезення великих партії вантажу назначні відстані. Щодо динаміки перевезень зернових, варто зазначити, що за останні 3 роки середньомісячне навантаження зросло з 1 млн. тонн на місяць до 1,9 тонн на місяць [6].

Якщо розглядати вікову структуру вагонів-зерновозів у цілому, то на сьогодні близько 10% вагонів вичерпали свій термін експлуатаційної придатності (30 років), а ще 59% мають вік від 25 до 30 років. Таким чином, парк вагонів-зерновозів в Україні можна охарактеризувати як застарілий і на 70% такий, щовичерпав свою експлуатаційну придатність.

Отже, Україна займає лідируючі місця у світі за експортом основних зернових культур, а її позиції на глобальних ринках мають тенденцію до укріплення.

 Проте, для задоволення зростаючих потреб зернового й олійного ринків України, в першу чергу їх експортної складової, інфраструктурні об'єкти потребують інтенсивного розвитку та модернізації. Необхідними є удосконалення законодавчої бази, залучення інвестицій у аграрно-промисловий комплекс,спрощення процедури кредитування для розбудови інфраструктури зернового ринку.

Список використаних джерел:

1. Інфраструктура товарного ринку : навч. посіб. / О. В. Калюжна, В. Ф. Клочан, Т. Я. Іваненко, В. С. Кушнірук. – Миколаїв, 2011. – 284 с.

2. Про зерно та ринок зерна в Україні. Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 35. – Ст. 258.

3. Савощенко А. С. Інфраструктура товарного ринку : [навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дис.] / А. С. Савощенко, В. М. Полонець. – К. : КНЕУ, 2007. – 376 с.

4. Купченко А. С. Інфраструктура зернового ринку в Україні / А. С. Купченко // АПК-Информ. – 2014. – № 1. – C. 45–48.

5. Зерновой рынок регионов Украины: производство, переработка, инфраструктура [Електронний ресурс] // АПК–Информ. – Режим доступу : http://www.apk-inform.com/ru/ analitycs/1027743#.Uz1XVhJOHeQ

6. Огляд інфраструктури зернового ринку України станом на 29.03.2014 [Електронний ресурс] // АПК–Інформ. – Режим доступу : http://www.apk-inform.com/ru/analitycs/1028381#. Uz1W4BJOHeQ