«Экономика и менеджмент – 2013: перспективы интеграции и инновационного развития». >> Том 6

Семирак Оксана Степанівна

Національний університет «Львівська політехніка», Україна

МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ В УКРАЇНІ

За часи незалежності з метою розвитку автомобілебудівної галузі в Україні було прийнято велику кількість державних програм та законів. Першим з яких ставЗУ «Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні» [1], який передбачав створення умов для залучення іноземних та внутрішніх інвестицій у вітчизняне автомобілебудування. Цим законом передбачалися податкові пільги для інвесторів виробників-резидентів, за умови участі цих підприємств у інвестиційній програмі Кабінету Міністрів України. Програма передбачала поетапне збільшення виробництва автотранспортного засобу до 70 % його кошторисної вартості на митній території України протягом 10 років. У 2004 році був прийнятий ЗУ «Про розвиток автомобільної промисловості України» [2]. Цей законопроект «дещо змінив правила гри на автомобільному ринку та у галузі автомобілебудування в цілому» [3, с. 23]. Пільги дещо скоротилися, проте від сплати податків законом звільняється та частини прибутку підприємства автомобілебудівної галузі, яка реінвестуєтья підприємством у власне виробництво, а також підприємство не сплачує акцизного збору на оборот з реалізації, якщо обсяг його виробництва складає більше 10 тис. автомобілів в рік, від ввізного мита звільняються усі комплектуючі для автомобілів, вартість використання українських компонентів в яких є більшою за 50% від загальної [2].

У 2006 р. у сфері державного регулювання автомобілебудівної галузі КМУ була схвалена «Концепція розвитку автомобільної промисловості та регулювання ринку автомобілів у період до 2015 року» [4]. Метою Концепції було забезпечення розвитку автомобілебудування, підвищення його конкурентоспроможності та просування його продукції на міжнародний ринок. Проте, незважаючи на велику кількість регулюючих нормативних актів галузь на даний час перебуває в стані спаду, а відповідна продукція залишається не затребуваною на світовому ринку.

Ми вважаємо, що така ситуація виникає у зв’язку із тим, що в процесі регулювання галузі застосовується невірне визначення бажаних параметрів регулювання. Головним таким параметром є забезпечення високого рівня життя населення. Сьогодні все частіше розвиток певної країни вчені пов’язують із зростанням якості життя людей, а не темпами росту виробництва, а економіки розвинутих країн світу стають все більше соціально-орієнтованими [5, с. 31–32]. Оскільки вся продукція автомобілебудівної галузі – легкові автомобілі, вантажні автомобілі та автобуси, несе зовсім різне економічне та соціальне навантаження, відповідно кожна її сфера повинна регулюватися окремо. Легкове автомобілебудування, для якого в більшості і були створенні державні програми розвитку, не потребує від держави окремого регулювання. Тут головним завданням є створення відповідного позитивного інвестиційного клімату для світових автомобілевиробників, які задля зменшення собівартості продукції здійснюють переорієнтацію з ринків розвинутих країн на ринки країн що розвиваються. Виробництво вантажних автомобілів є технологічно або промислово значимим, а от виробництво автобусів має надзвичайно високу соціальну значимість. Завдяки цьому виду продукції держава по суті забезпечує загальний добробут, який передбачає не лише збільшення рівня доходів громадян, але і забезпечення відповідних умов життя населення. Саме тому виробництво даної продукції потребує максимальної підтримки держави.

Список використаних джерел:

1. Закон України «Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні» від 19.09.1997 р. № 535/97-вр [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/535/97-%D0%B2%D1%80

2. Закон України «Про розвиток автомобільної промисловості України» від 18.04.2003 р. №1624-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1624-15

3. Колбасін Є. С. механізм державної підтримки автомобілебудування в Україні / Є. С. Колбасін // Проблеми економіки. – 2010. – № 3. – С. 22–27.

4. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку автомобільної промисловості та регулювання ринку автомобілів у період до 2015 року» від 3 серпня 2011 р. № 732-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/732-2011-%D1%80

5. Шкварчук Л. О. Механізм регулювання цін на продовольчому ринку : монографія / Л. О. Шкварчук. – Львів : ІРД НАН України, 20120. – 203 с.