«Экономика и менеджмент – 2013: перспективы интеграции и инновационного развития». >> Том 6

Сметаннікова Марина Андріївна, к. е. н., доц. Вецепура Наталія Володимирівна

Донецький державний університет управління, Україна

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ РЕГІОНУ ТА ІНДИКАТОРИ ЇЇ ОЦІНКИ

Одним з найважливіших інструментів інноваційного розвитку України та її регіонів є інвестиції в економіку. У цьому зв'язку найбільш значущим завданнямє підвищення їх інвестиційної привабливості. Інвестиційна привабливість є однією з найбільш обговорюваних у сучасній економічній науці і практиці категорій. Але, значення інвестиційної привабливості буде різним у залежності від цілей, типу і тривалості періоду інвестування, а також від інструментів і об'єктів вкладень.

Питання інвестиційної привабливості розглядаються в роботах зарубіжних і вітчизняних економістів: Савенкової Є. В. [1], Колмикової Т. С. [2], ДежиноваД. В. [3], Поніна А. С. [4], Гайдуцького А. П. [5], Нападовської І. В. [6] та ін.

Проте до цих пір існують різні думки не тільки про те, як оцінювати інвестиційну привабливість регіонів, але і що це таке. Однозначного визначення інвестиційної привабливості до теперішнього моменту немає. У зв'язку з цим актуальним завданням для ринків, що розвиваються є розробка методів оцінки, адаптованих до сучасних економічних умов, коли ринок капіталу ще недостатньо активний. Але як можна оцінити щось, якщо немає єдиного розуміння сутності інвестиційної привабливості.

Тому, необхідно дати визначення поняттю інвестиційна привабливість і підійти до усвідомлення необхідності її оцінки. Поняття «інвестиційна привабливість»тотожне поняттю «інвестиційне підприємництво» за думкою Є. В. Савенкової. На її думку, чим вище ефективність інвестицій, тим вищий рівень інвестиційноїпривабливості [1].

Т. С. Колмикова визначає, що «інвестиційна привабливість – це категорія, яка характеризується: ефективністю використання майна підприємства, йогоплатоспроможністю, стійкістю фінансового стану, можливістю розвиватися на основі підвищення дохідності капіталу, техніко-економічного рівня виробництва,якості і конкурентоздатності продукції». Таке тлумачення інвестиційної привабливості не дає тієї ємної та раціональної характеристики, яку можнавикористовувати на практиці [2]. Інвестиційну привабливість як сукупність сприятливих інвестиційних і інноваційних умов і переваг, які принесуть інвесторудодатковий прибуток і зменшать ризик вкладень визначає в своїй роботі Д. В. Дежинов [3].

А. С. Понін вважає, що «інвестиційна привабливість країни, регіону, галузі – це система або поєднання різних об’єктивних ознак, засобів, можливостей, якіобумовлюють в сукупності потенційний платоспроможний попит на інвестиції в певній країні, регіоні, галузі тощо [4].

Інвестиційну привабливість як порівняльний показник розглядає А.П. Гайдуцький. За його думкою, інвестиційна привабливість дозволяє потенційномуінвестору оцінити, наскільки той або інший об'єкт інвестицій привабливіше інших для вкладення наявних коштів [5].

І. В. Нападовська [6] надає наступне визначення: «інвестиційна привабливість – це системна сукупність потенційних можливостей укладання коштів з метоюотримання економічних вигід у майбутньому як наслідок результатів минулої господарської діяльності потенційного об’єкта інвестування, суб’єктивно оцінюванаінвестором». Так, вона інвестиційну привабливість визначає як можливість для інвесторів

Аналіз показує, що під терміном «інвестиційна привабливість» необхідно розуміти сукупність інвестиційних характеристик, властивих тому чи іншому об'єктуінвестування, що служать для визначення умов інвестування і призначених для прийняття обґрунтованого інвестиційного рішення. Необхідно зробити акцент на те,що ця сукупність характеристик повинна бути зрозуміла і прийнятна для інвестора.

Інвестиційна привабливість регіону визначається сукупністю чинників. Ці чинники інвестиційних рішень можна поділити на дві великі групи:

1) жорсткі фактори (фактори, дію яких неможливо, або дуже складно змінити в короткостроковій перспективі);

2) м’які фактори (фактори, які можуть бути змінені протягом відносно короткого періоду часу та можуть створювати бар’єри для реалізації інвестиційнихпроектів).

 На рис. 1 наведено фактори, які складають індекс інвестиційної привабливості регіону. Аналіз факторів, які складають індекс інвестиційної привабливостірегіону зазначено наступне. У 2012 році порівняно з минулим 2011 роком Донецька область втратила одну позицію зі складової інновацій, посівши 3‑є місце серед 27регіонів. Висока відносно інших регіонів позиція за цією складовою пояснюється показником держзакупівлі високотехнологічної продукції, за яким Донецькаобласть за рік перемістилася з 5‑го на 1‑е місце, поліпшивши свій бал з 3,32 до 3,36. Регіон також лідирує за такими показниками як рівень витрат компаній нанаукові і дослідницькі роботи та співпраця університетів і бізнесу (3‑є місце з 27 регіонів для обох показників).

Незважаючи на помітне покращання результатів (підняття на чотири позиції порівняно з минулим роком), найпроблемнішою, згідно зі статистичними даними і на думку керівників бізнесу, складовою рейтингу для Донецької області є охорона здоров’я і початкова освіта (лише 20‑е місце серед 27 регіонів України). За минулийрік в області не змінилася трійка лідерів у списку найпроблемніших чинників для ведення бізнесу. Це — нестабільність державної політики (16,5%), податковаполітика (16,0%), а також корупція (10,7%). Як і минулого року, порівняно з іншими регіонами України бізнес області вважає величину податкових ставок більшоюпроблемою, ніж корупція. Керівники бізнесу стурбовані проблемою доступу до фінансування, валютним регулюванням, неефективністю роботи чиновників,низькою кваліфікацією робочої сили і податковими ставками більшою мірою, ніж у цілому по країні. Водночас питання обмежувального трудового законодавства,нерозвиненої інфраструктури, нестабільності місцевої і державної влади, доступу до земельних ресурсів і регіональної митної політики є менш гострими [7, с. 64–65].

Рис. 1. Фактори, які складають індекс інвестиційної привабливості регіону

Рис. 1. Фактори, які складають індекс інвестиційної привабливості регіону

Важливим чинником щодо підвищення інвестиційної привабливості Донбаського регіону є проведення вже традиційного щорічного Міжнародного інвестиційного Саміту, в рамках програми якого відбулося представлення інвестиційного потенціалу міст та районів області, інноваційних інструментів розвитку територій, готових інвестиційних проектів та пропозицій. Під час роботи Саміту були підписані Меморандуми про співпрацю і наміри щодо впровадження інвестиційних проектів: модернізацію порту в м. Маріуполь; створення зони сервісного обслуговування в пункті пропуску «Новоазовськ»; створення сортувальних станцій на полігонах твердих побутових відходів.

Інвестиційні рішення відносяться до числа найбільш складних за процедурою вибору. Вони засновані на багатоваріантної, багатокритеріальної оцінці цілого ряду факторів і тенденцій, що діють, часто різноспрямовано.

Таким чином, інвестиційну привабливість можна представити у вигляді основного критерію прийняття інвестиційного рішення. А на прийняття такого рішення впливає інвестиційний клімат, який як результуючий показник, еквівалентний ступеню впливу соціально-економічних, політичних і фінансових показників на значення інвестиційної привабливості. Тому оцінка інвестиційної привабливості території є одним з найважливіших аспектів прийняття будь-якого інвестиційного рішення. Від її правильності залежать наслідки, як для інвестора, так і для економіки регіону і країни в цілому. Чим складніше є ситуація, тим більшою мірою досвід та інтуїція інвестора повинні спиратися на результати експертної оцінки інвестиційного клімату в країні та регіонах. Для спрощення процесу прийняття інвестиційного рішення необхідно створення методу інтегральної оцінки інвестиційної привабливості об'єкта інвестування, що забезпечує інформаційну інтеграцію різних методів і підходів в оцінці бізнесу та механізму його практичної реалізації в сучасних умовах.

Список використаних джерел:

1. Савенкова Е. В. Экономические методы приоритетного развития инвестиционного предпринимательства / Е. В. Савенкова. – М. : Финансы и статистика, 2004. – 113 с.

2. Колмыкова Т. С. Инвестиционный анализ: [учеб. пособ.] / Т. С. Колмыкова. – М. : ИНФРА-М, 2009. – 204 с.

3. Дежинов Д. В. Методика оценки инвестиционной привлекательности проектов / Д. В. Дежинов, А. Н. Ларионов // Известия ВолгГТУ. Серия: «Актуальные проблемы реформирования экономики». – 2006. – № 6. – С. 45–47.

4. Понин А. С. Управление процессом привлечения инвестиций в регионе / А. С. Понин. – М. : РАГС, 2000. – 311 с.

5. Гайдуцький А. П. Методологічні аспекти інвестиційної привабливості економіки / А. П. Гайдуцький // Регіональна економіка. – 2004. – № 4. – С. 81–86.

6. Нападовська І. В. Теоретичні та методичні аспекти дослідження інвестиційної привабливості України / І. В. Нападовська // Вісник ДонДует . – 2005. – № 4(28).– С. 55–65.

7. Звіт про конкурентоспроможність регіонів України 2012 / Т. Бойко, І. Гончаренко, Н. Дмитрюк та ін. // Фонд «Ефективне управління» Україна – Копірайт, 2012 [Електронний ресурс]. – Режимдоступу : http://www.feg.org.ua/docs/UNCR2012-Final-presentation.pdf