«Экономика и менеджмент – 2013: перспективы интеграции и инновационного развития». >> Том 6

Трейтяк Ольга Віталіївна

Чернігівський національний технологічний університет, Україна

ВПЛИВ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ НА ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ПОЛІСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ

Економічний розвиток країни та регіонів має залежність не тільки від технологій та техніки, а й від розвитку банківської системи. Надійність фінансових установ є гарантом розвитку економіки, оскільки саме вони мають можливість мобілізувати вільні кошти.

За теперішніх умов стан банківського ресурсного забезпечення для розвитку економіки не відповідає фінансовим потребам регіону через недостатній рівень кредитування реального сектору економіки [10].

Нині фінансові установи приймають дуже низьку участь в ресурсному забезпеченні для розвитку економіки, хоча повинні бути головними учасниками. Аналізуючи їх частку від загальної суми у ресурсному забезпеченні інвестицій у Поліському економічному районі жодного разу не перевищувала 7 % [3–6].

Відразу зазначимо, що особливості вітчизняної статистики не дають у повному обсязі зробити висновок про кількісну оцінку загальних обсягів банківських кредитів в інвестиційну діяльність, оскільки в ній наводяться дані за окремими видами цих кредитів, зокрема, кредитів наданих нефінансових корпораціям та домашнім підприємствам.

Обсяги наданих інвестиційних кредитів фінансовими установами в Поліському економічному районі, то сума зменшується з прискореною швидкістю з 2009 року – 2012 рік на 6 млрд.грн. зменшилася участь фінансових установ у інвестиційній діяльності. Така ситуація негативно впливає на економічний розвиток, так як з кожним роком потреби у фінансуванні інвестицій зростають, а можливості з боку банківської системи зменшуються.

Аналізуючи структуру інвестиційних кредитів нефінансових корпорацій та домашніх господарств з табл. 1, можливо зробити висновок, що питома вага іпотечного кредиту (із загальної суми кредитів нефінансовим корпораціям) залишається відносно стабільною, водночас обсяг інших кредитів в інвестиційну діяльність, то вони збільшилися з 2,1 до 11,6%. В номінальному зростанні обсягу інших кредитів значну роль відіграє державна підтримка розвитку окремих напрямів інвестиційного кредитування, що мають пріоритетне значення для економіки країни.

Таблиця 1. Динаміка показників характеризуючих інвестиційного кредитування

в Поліському економічному районі [9]

Показники

2009

2010

2011

2012

Обсяг,

млн  грн

Структура, %

Обсяг,

млн  грн

Структура, %

Обсяг,

млн грн

Структура, %

Обсяг,

млн  грн

Структура, %

Кредити надані депозитними корпораціями (крім НБУ) резидентам, у тому числі:

24102

22112

19401

18097

1. Нефінансовим корпораціям:

11148

100

11195

100

9535

100

9216

100

1.1 У поточну діяльність

8496

76,5

9122

81,5

7919

83,1

8004

86,8

1.2 В інвестиційну діяльність з них:

2650

23,7

2074

18,5

1619

16,9

1213

13,2

1.2.1 Кредити на придбання, будівництво та реконструкцію нерухомості

330

2,9

252

2,3

228

2,4

146

1,6

1.2.2 Інші кредити в інвестиційну діяльність

2320

2,1

1822

1,63

1391

14,6

1067

11,6

Іпотечні кредити (із загальної суми кредитів нефінансовим корпораціям)

2668

23,9

2306

20,6

2076

21,8

1928

20,9

2. Домашні господарства:

12954

100

10917

100

9866

100

8881

100

2.1 Споживчі кредити

7373

56,9

6579

60,3

6324

64,1

5924

66,7

2.2 Кредити на придбання, будівництво та реконструкцію нерухомості

4996

38,6

3968

36,3

3151

31,9

2634

29,7

2.3 Інші кредити

585

4,5

371

3,4

392

4,0

322

3,6

Іпотечні кредити (із загальної суми кредитів домашнім господарствам)

7336

56,6

5914

54,2

4590

46,5

2855

32,1

Що ж до іпотечних кредитів, то вони надаються лише під заставу нерухомого майна або ж землі, на інвестиційні цілі так і на цілі поточного характеру. Складністю такого кредиту є те, що на практиці часто виникають труднощі з реалізацією нерухомого майна, оскільки вони не відносяться до високоліквідних активів, але такий кредит має і свої переваги – з часом ціни на нерухомість, землю залишаються сталими або ж зростають, як свідчить практика. Тобто іпотечне кредитування може слугувати чинником покращення інвестиційної діяльності і чинником глибокої кризи [8].

Аналізуючи дані кредитів у поточну діяльність нефінансовим корпораціям, слід зауважити, що їх доля від загальної суми збільшується на кінець 2012 року –86,8% частка даного кредиту. Дані кредити видаються банками юридичним особам для вирішення таких задач як: збільшення основного або оборотного капіталу, також для тимчасового нагромадження товарів, сировини, виробничих процесів.

Нинішня структура кредитного портфеля свідчить про велику невідповідність між інтересами банків та потребам реального сектору економіки. На даний момент існує багато перепон для надання банківській системі інвестиційних кредитів реальному сектору економіки.

На економіку суттєво впливають саме кредити інвестиційного характеру для фінансування підприємств, але на жаль з поданої таблиці помітно, що більша частка наданих кредитів для фінансування поточної діяльності виробничих процесів.

Не зважаючи на незадовільний стан банківського інвестиційного кредитування, саме фінансові установи здатні суттєво впливати на подальший розвиток економіки регіону. По-перше, потрібно переорієнтувати довгострокові кредити на фінансування інвестиційної діяльності економіки, по-друге, забезпечити подальший розвиток іпотечного кредитування. Даний кредит вирішить не тільки проблеми довгострокового житлового будівництва, а й вирішить проблему зрозвитком агропромислового комплексу.

Тобто на даний момент банківська система повинна повністю переглянути свою політику з кредитування інвестиційного характеру.

Список використаних джерел:

1. Воробйова О. І. Теоретичні основи кредитно-інвестиційного потенціалу банків України / О. І. Воробйова // Теорія інвестицій. – 2010. – № 13. – С. 27–32.

2. Гайдай І. Ю. Довгострокове банківське кредитування як спосіб фінансування економічного росту [Електронний ресурс] / І. Ю. Гайдай. – 2013 – № 1. – Режим доступу : http://irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vduetp_2013_1_24.pdf

3. Головне управління статистики Волинської області [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.lutsk.ukrstat.gov.ua

4. Головне управління статистики Житомирської області [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.zt.ukrstat.gov.ua

5. Головне управління статистики Рівненської області [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rv.ukrstat.gov.ua

6. Головне управління статистики Чернігівської області [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://chernigivstat.gov.ua

7. Лагутін Кредитування – 2002 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://readbookz.com/ books/109.html

8. Лякова О. О. Іпотечне кредитування в Україні: проблеми та перспективи розвитку [Електронний ресурс] // Ефективна економіка. – 2009. – № 2-05/3. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1560

9.  Офіційний сайт НБУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua

10. Шелест О. Л. Інвестиційний потенціал банківської системи України [Електронний ресурс] / О. Л. Шелест, А. І. Філіпова. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/ 5_PNW_2010/Economics/57265.doc.htm