«Актуальные проблемы препо­да­ва­ния иностранных языков для профессионального общения». Поступившие работы

Глухова Л. О.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

ПОЛЬОВА СТРУКТУРА КОНЦЕПТУ ОСВІТНІЙ МЕНЕДЖМЕНТ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Виявлення структури концептів привертає особливу увагу когнітологів. Спільною думкою дослідників є те, що концепти, так само, як інші ментальні сполуки, є структурованими.

Метоюпредставленого дослідження є будування польової структури концепту ОСВІТНІЙ МЕНЕДЖМЕНТ в сучасній англійській мові.

Варто зазначити, що в лінгвістичній літературі  польову модель концепту  будують за аналогією з польовою організацією значення слова. Концепт має багатошарову організацію , яка може бути виявлена через аналіз мовних засобів її репрезентації. До ядра концепту належать прототипічні шари з найбільшоючуттєво-наочною конкретністю, первинні, яскраві образи; більш абстрактні ознаки складають периферію концепту [1, с. 32].

Аналіз фактичного матеріалу показав, що концепт ОСВІТНІЙ МЕНЕДЖМЕНТ є доволі комплексним та складається з ядра й периферії (ближньої та дальньої).

Ядром концепту ОСВІТНІЙ МЕНЕДЖМЕНТ виступає лексична одиниця, яка номінує концепт в сучасній англійській мові –  educational management . Сюди ж, на наш погляд, можна включити й основну когнітивну класифікаційну ознаку концепту ОСВІТНІЙ МЕНЕДЖМЕНТ –  the process of running a higher educational institution ( процес управління навчальним закладом) .

Зону ближньої периферії концепту ОСВІТНІЙ МЕНЕДЖМЕНТ становлять три когнітивні класифікаційні ознаки:  field of study; the agent; the object . Освітнійменеджмент є галуззю науки та практикою, що займається вивченням особливостей управління навчальним закладом. Тому першою когнітивною класифікаційною ознакою концепту ОСВІТНІЙ МЕНЕДЖМЕНТ, яку ми виділяємо в зоні ближньої периферії концепту, є  field of study (галузь науки) . Крім того, процес управління будь-яким навчальним закладом передбачає наявність  суб’єкта освітнього менеджменту (the agent of educational management) – того, хто управляє,  та  об’єкта освітнього менеджменту (the object of educational management) – того, ким / чим управляють . Отже, когнітивні ознаки  the agent (суб’єкт)  та  the object (об’єкт) відносимо до зони ближньої периферії концепту ОСВІТНІЙ МЕНЕДЖМЕНТ.

Що стосується зони дальньої периферії концепту ОСВІТНІЙ МЕНЕДЖМЕНТ, сюди відносимо когнітивні класифікаційні ознаки, які є складовими тих когнітивних ознак концепту, які ми віднесли до зони ближньої периферії концепту ОСВІТНІЙ МЕНЕДЖМЕНТ.

Якщо освітній менеджмент є галуззю науки (перша когнітивна ознака  field of study) , то це передбачає наявність в того, хто її вивчає, певних теоретичних знань та практичних навичок управління навчальним закладом, а це дозволяє виділити в структурі концепту ОСВІТНІЙ МЕНЕДЖМЕНТ таких концептуальнихкласифікаційних ознак як theory (теорія), practice (практика), knowledge (знан ня) . Крім того, аналіз теоретичних джерел, в яких досліджують освітній менеджмент яксамостійну галузь наукового знання, показав, що освітній менеджмент – це назва дисципліни, яку викладають у вищому навчальному закладі (когнітивна ознака academic discipline (академічна дисципліна) ).

Овітній менеджмент як процес управління (когнітивна ознака the process – ядро концепту ОСВІТНІЙ МЕНЕДЖМЕНТ) передбачає наявність таких когнітивних ознак, пов’язаних з управлінням об’єктом освіти як: means (засоби), principles(принципи), methods (методи), activities (заходи), objectives (цілі), strategy  (стратегія), planning (планування)  тощо .

Представлені когнітивні ознаки також стосуються  суб’єкта освітнього менеджменту (the agent).  Крім того, когнітивна ознака  the agent , яку ми віднесли до зони ближньої периферії концепту ОСВІТНІЙ МЕНЕДЖМЕНТ, дозволяє виділити в структурі концепту ще декілька ознак, які ми включаємо в зону дальньоїпериферії концепту: personal qualities (особисті якості), personal abilities (осо бисті  здібності), personal features (особисті риси), vision of the future (бачення май бутньо го) та ін. Однак аналіз теоретичних джерел, що присвячені вивченню освітньо го менеджменту  як галузі науки показав щосуб’єктом управління є не тільки керівник навчального закладу, але й також адміністративний орган навчального закладу та керівники академічних підрозділів. Тому зона дальньої периферії концепту ОСВІТНІЙ МЕНЕДЖМЕНТ набуває ще таких когнітивних ознак як  administrative body (адміністративний орган), heads of the academic divisions (голови академічних підрозділів) .

Що стосується ознаки  the object  (зона ближньої периферії), вона дозволяє додати доповнити зону дальньої периферії концепту ОСВІТНІЙ МЕНЕДЖМЕНТ наступними когнітивними ознаками:  teaching staff (викладацький склад), non-teaching staff (персонал), students (студенти), educational process (процес навчання), research (дослідження), human resources (людські ресурси)  та ін .

Таким чином, концепт ОСВІТНІЙ МЕНЕДЖМЕНТ в сучасній англійській мові є досить складним феноменом та має розвинену польову структуру. Аналізтеоретичного матеріалу, що присвячений дослідженню освітнього менеджменту як окремої галузі знання, дозволив виділити в структурі концепту ОСВІТНІЙ МЕНЕДЖМЕНТ ряд когнітивних ознак, які було віднесено до зон ближньої (три когнітивні ознаки) та дальньої (п’ятдесят п’ять когнітивних ознак) периферії концепту.

Список використаних джерел:

1. Попова З. Д. Язык и национальное сознание. Вопросы теории и методологи / З. Д. Попова, И. А. Стернин. – Воронеж, 2002. – 313 с.