«Актуальные проблемы препо­да­ва­ния иностранных языков для профессионального общения». Поступившие работы

К. філол. н. Лучик О. І.

ПВНЗ «Буковинський університет», м. Чернівці, Україна

СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПРИНЦИП СИСТЕМНОСТІ У НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Перехід до ринкових відносин, стрімкий розвиток виробництва та впровадження нових технологій – все це потребує від майбутніх фахівців значного поліпшення професійної підготовки, одним із компонентів якої повинно бути професійне володіння іноземними мовами. В останні роки відбулися значні зміни в системі викладання іноземних мов, оскільки «процес навчання, його механізм не є чимось сталим, раз і назавжди даним, нездатним до суттєвих, якісних змін. Ці зміни носять закономірний характер, а весь процес історичного розвитку навчання і виховання складається із визначених послідовних стадій, чи фаз, які охоплюють минуле, теперішнє і майбутнє» [2, с. 11]. Однак рівень володіння іноземною мовою поки що не відповідає вимогам, що ставляться перед спеціалістами. При такій постановці проблеми стало очевидним те, що досягнення цієї мети не може бути реалізоване лише за допомогою традиційних форм навчання. Необхідною умовою є залучення синергетичного принципу системності навчального процесу, оскільки саме він передбачає побудову цілісної системи навчання іноземних мов у вищому навчальному закладі [5, с. 63]. Проблеми застосування принципів синергетики в освітній галузі стали предметом вивчення багатьох науковців (О. В. Вознюк [1], М. О. Федорова [6] та ін.), які використовують синергетичну парадигму для осмислення розвитку педагогічної думки, розгортання освітніх процесів та в проектуванні освітніх систем.

Так, беручи до уваги багатогранність методів вивчення іноземних мов, виділяють низку принципів (принцип індивідуалізації, принцип функціональності, принцип новизни у вивченні іноземної мови тощо), серед яких домінантним та ефективним вважаємо принцип системності навчання, який, як і будь-який інший дидактичний принцип, включає в собі цілу низку вимог до побудови змісту навчання та її організації, а також до учасників навчального процесу – викладачів та студентів. Щодо організації змісту навчання, то І. В. Малафіїк обґрунтував необхідність виділення трьох рівнів ієрархії побудови системи змісту навчання: рівень навчального предмета, це найвищий рівень, рівень явища, чи художнього твору, і т. д. – це середній рівень, і, нарешті, третій рівень ієрархії – рівень поняття, закону, теорії. Процес навчання будують так, що працюють з середнім рівнем ієрархії, разом з тим здійснюючи переходи до систем знань як нижнього, так і вищого рівнів [4].

Процес навчання повинен являти собою систему. Так, А. А. Леонтьєв правомірно підкреслив роль систематизуючого методу і необхідність свідомого засвоєння мовної системи як системи орієнтирів для мовленнєвої діяльності [3, с. 31]. Один з основоположників комунікативного підходу до навчання іноземних мов був Ч. Брамфіт, який також приділяв особливу увагу системності. Він співвідніс системність і систематизацію, в першу чергу, не з комунікативними вміннями, а з навичками й уміннями орієнтування в мовній системі [7, с. 50–97]. Окрім того, він вважав, що систематизації піддаються тільки засоби, що реалізують формальновиражені категорії – фонологічні, синтаксичні, морфологічні і семантико-граматичні (час, кількість, простір, предмети фізичного світу). Однак він рекомендував приєднувати до систематизованих категорій й інші, коли це виявляється доцільним, до того ж в мовному матеріалі чітко виділяти не тільки те, що можна систематизувати, але також і те, що не систематизується, для того щоб викладач мав можливість цілеспрямовано включити цей матеріал в організацію навчальної діяльності й частотними уживаннями забезпечити його засвоєння студентами [7, с. 98].

З огляду на вимоги щодо учасників навчального процесу, то вони обмежуються тим, що і викладачі, і студенти повинні знати системну структуру й бути як фахово, так і психологічно підготовленими до її застосування. Варто зазначити й те, що принцип системності вимагає від викладача розвивати системність мислення студента, тобто різноманітні види навчання (вивчення слів чи твору, граматичні завдання, аудіювання тощо) здійснювати під кутом зору системної «призми».

Практичне володіння іноземною мовою є в сучасних умовах обов’язковим елементом їх успішної професійної діяльності. Знання іноземної мови необхідні для пошуку будь-якої інформації, для участі у міжнародних конференціях чи симпозіумах, а також для обміну думками з науковцями-іноземцями. Тому для досягнення цієї мети, в першу чергу, необхідно дотримуватися системності у навчанні іноземної мови, яка проявляється в тому, що включає не тільки викладача іноземної мови, але й студента та, навіть, інші предмети, що використовуються як засіб додаткової мотивації студентів.

Зазначене вище вимагає побудови такої системи освіти, яка б забезпечила впровадження в освітню галузь інтегративного знання, отриманого на основі міждисциплінарних зв’язків та новітніх наукових напрямів. Тому вважаємо синергетику однією з провідних галузей сучасних міждисциплінарних досліджень. Отож, процес викладання іноземних мов має реалізовуватися через використання синергетичного підходу шляхом формулювання сукупності певних методів, форм та особливостей навчального впливу на студентів із боку професорсько-викладацького середовища та з метою досягнення визначеного результату, що окреслюється ефективністю і результативністю навчального процесу.

Список використаних джерел:

1. Вознюк А. В. Основные аспекты синергетической парадигмы образования / А. В. Вознюк, В. Г. Калашников // Мат. VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Наука і освіта «2005». – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – Т. 37. Стратегічні напрями реформування системи освіти. – С. 21–22.

2. Дьяченко В. К. Организационная структура учебного процесса и ее развитие: монография / В. К. Дьяченко. – М.: Педагогика, 1989. – 160 с.

3. Леонтьев А. А. Принцип коммуникативности сегодня / А. А. Леонтьев // Иностранные языки в школе. – 1986. – № 2. – С. 26–43.

4. Малафіїк І. В. Дидактика: навч. посіб. [Електронний ресурс] / І. В. Малафіїк. – К.: Кондор, 2009. – 406 c. – Режим доступу: http://www.info-library.com.ua/books-text-4286.html

5. Мусійчук С. М. Головні аспекти використання синергетичного підходу до викладання іноземних мов у ВНЗ / С. М. Мусійчук // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / редкол.: Д. О. Мельничук (відп. ред.) та ін. – К., 2010. – Вип. 155. – Ч. 2. – Серія «Педагогіка. Психологія. Філософія». – С. 61–67.

6. Федорова М. А. Педагогическая синергетика как основа моделирования и реализации деятельности преподавателя высшей школы: дисс. … канд. пед. наук.: спец. 13.00.08 / Федорова М. А. – Ставрополь, 2004. – 169 с.

7. Brumfit Ch. Communicative Methodology in Language Teaching. The Role of Fluency and Accuracy / Ch. Brumfit. – CUP, 1992. – 166 p.