Алексєєнко Л. І., к. е. н. Скрипник Н. Є.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

ПЕРЕВАГИ ВИБОРУ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

НА ЗАСАДАХ ФАСЕТНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ

 

В умовах ринкового середовища, де діють механізми конкуренції для забезпечення ефективного функціонування підприємств вирішальну роль відіграє стратегія розвитку. Саме вона дозволяє контролювати та регулювати діяльність підприємства, а також запобігати втратам і зменшувати ризики. Формування стратегії розвитку підприємства вимагає ретельного вивчення виробничо-технічних можливостей, визначення цілей і ключових проблем економічного суб'єкта, вибору й обґрунтування оптимального рішення, складання програми дій і перевірки її реалізації. Багатогранність визначення поняття «стратегія» спричинили появу достатньо великої кількості різноманітних класифікацій, побудованих із застосуванням ієрархічної системи. Багатогранність визначення поняття «стратегія» спричинили появу достатньо великої кількості різноманітних класифікацій, побудованих із застосуванням ієрархічної системи. Проблеми ієрархічних класифікацій пов’язані з неможливістю чіткої ідентифікації об’єктів класифікації. Необхідно зазначити, що проблеми розробки та реалізації ефективних стратегій, знайшли своє відображення в працях багатьох вітчизняних та зарубіжних учених і  спеціалістів: І. Ансоффа, Г. Мінцберга, М. Портера, А. Стрікленда, А. Томпсона, А. Чандлер, але проблема переваги вибору стратегії розвитку підприємства на засадах фасетної класифікації досі є невивченою, цим і пояснюється актуальність обраної теми дослідження.

Ієрархічна система класифікації стає пережитком минулого, з'являються нові, більш досконалі системи. Нині найчастіше застосовуються два типи систем класифікації: ієрархічна і фасетна. При використанні ієрархічного методу класифікації, при якому задані безліч об'єктів обліку послідовно діляться на підпорядковані, залежні підмножини, поступово конкретизуючи об'єкт класифікації.

На наш погляд, до позитивних сторін даної системи слід віднести логічність, простоту її побудови та зручність логічної й арифметичної обробки. Мінусом ієрархічної системи є неможливість чіткої ідентифікації об'єктів класифікації, а так само неможливість їх заміни новими без порушення загальної структури та цілісності.

Характерними особливостями ієрархічної системи є: можливість використання необмеженої кількості ознак класифікації; підпорядкованість ознак класифікації, що виражається розбиттям кожної класифікаційної групи, утвореної за однією ознакою, на безліч класифікаційних угрупувань.

Фасетна система класифікації дозволяє усунути більшу частину недоліків ієрархічної системи, засновниками якої є Ю. І. Блохін і Є. П. Панфілов [1]. Створена вона була з метою класифікації і кодування техніко-економічної інформації не так давно і розвивається протягом останніх років небувалими темпами, ставши відомою ще й як «аналітико-синтетична» класифікація.

Фасетна система класифікації має значні переваги у порівнянні з іншими видами класифікаторів. По-перше, фасетний метод класифікації – це паралельний поділ множини об'єктів на незалежні класифікаційні угруповання. Зручний інтерфейс фасетної системи: результати відображаються в колонках таблиці (стовпці – це критерії класифікації, а рядки – це можливі значення цих критеріїв). Порядок всередині фасета має невелике значення, але краще всього використовувати наступні принципи структури класифікації: хронологічний, від простого до складного, еволюційний чи ін..

Переваги фасетного методу: гнучкість структури, яка може пристосовуватися до змін у задачах; можливість додавати нові фасети чи видаляти старі; особливо ефективний у разі функціонування комп'ютерних інформаційних систем. До основних недоліків слід віднести недостатньо повне використання обсягу через відсутність практично багатьох із можливих комбінацій фасет; нетрадиційність і незвичайність під час використання для ручної обробки даних [1; 2].

Будь-яке угруповання у системі класифікації визначається набором значень ознак об'єктів класифікації (може бути одна або кілька ознак). Оскільки кількість можливих класифікацій швидко збільшується зі зростанням незалежних ознак, іноді краще мати перелік окремих фасет – ознак. Будь-яка комбінація фасет визначає одну ієрархічну класифікацію, кожне угруповання якої визначається комбінацією значень ознак. Загалом уся множина об'єктів класифікації може описуватися досить великою кількістю дескрипторів, які відповідають значенням різних ознак множини об'єктів.

Отже, проаналізувавши особливості фасетної системи класифікації пропонуємо її застосувати в стратегічному управлінні з метою розв'язування проблематики класифікації стратегії розвитку підприємства.

Як показало дослідження, практика виробила значну кількість класифікацій видів стратегій. Використання фасетна класифікації при виборі стратегії дозволить чітко розмежовувати (ідентифікувати) конкретні види стратегій, на одній і тій самій множині об’єктів побудувати декілька тематичних ієрархій, обирати критерії та ознаки класифікації незалежно один від одного. Дана система значно краще «пласкої» ієрархічної, оскільки враховує декілька характеристик. Фактично фасетна класифікація являє собою сукупність декількох класифікацій, кожна з яких визначає приналежність об’єкта до визначеного класу по одній з ознак. Ми вважаємо, що такий підхід дозволяє більш повно і вичерпно охарактеризувати наявні види стратегій, оскільки їхкласифікація з неповним набором критеріїв та ознак, без можливості швидкого їх доповнення та уточнення не дозволяє дати всебічну їх характеристику.

 

Список використаних джерел:

1.       Блохін Ю. В. Класифікація та кодування техніко-економічної інформації / Ю. В. Блохін, Е. А. Панфілов. – М. : Знання, 1975. – 64 с.

2.        Ансофф І. Стратегічне управління: пер. з англ. / І. Ансофф. – М. : Економіка, 1989. – С. 15–20.