Бабенко І. І.

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (Україна)

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ

 ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

Сучасний етап розвитку економіки потребує нових підходів щодо вирішення бізнес завдань, що постають перед підприємством. Тому наразі особливої уваги у господарській діяльності організацій потребує інформаційна логістика, яка відіграє важливу роль у підвищенні економічної ефективності компанії.

Технологічний прогрес у 80-х роках разом із збільшенням попиту використання комп’ютерів при вирішенні завдань постачання товарів, спонукали безпосередній обмін даними та документацією між постачальником, компанією та покупцем. Це дозволило як покупцеві, так і постачальнику, отримувати інформацію набагато швидше, підвищуючи ефективність господарської діяльності та якість прийнятих рішень компанії [3, с. 131].

Створення єдиного інформаційного простору в організації є важливою складовою концепції інформаційної інтеграції, основна мета якої полягає в наступному:

  1. -  досягнення необхідного рівня інформаційної відкритості при визначенні потреби, ефективне використання потужностей та рівня запасів у ланцюгу поставки;
  2. -  оперативне прогнозування попиту;
  3. -  моніторинг логістичних бізнес-процесів і своєчасне визначення відхилень і порушень у функціонуванні ланцюга поставок [4, с. 292].

Основна інформаційна база організації формується на основі даних про замовлення споживачів, транспортної документації, стану запасів, замовлень підприємств на їх поповнення, рахунків фактур тощо; в свою чергу логістичний інформаційний канал включає в себе дані про учасників логістичної системи.

Різноманітні інформаційні потоки, які циркулюють всередині і між елементами логістичної системи, між логістичною системою і зовнішнім середовищем, утворюють логістичну інформаційну систему.

Логістичні інформаційні системи це відповідні інформаційні мережі, які функціонують, починаючи з вивчення вимог замовника, та охоплюють системи постачання, виробництва та розподілу; системи, що забезпечують зберігання та синхронізацію інформації, що потім використовується персоналом підприємства для прийняття логістичних рішень.

Так само як і будь-яка інша система, інформаційна система складається з впорядковано взаємозалежних елементів та володіє сукупністю інтегрованих якостей. Найчастіше інформаційні системи поділяють на дві підсистеми: функціональну та забезпечувальну [4, с. 292]. Логістична інформаційна система не є виключенням.

Забезпечувальна інформаційна система поєднує такі елементи: технічне забезпечення, інформаційне забезпечення та математичне забезпечення. Вона підтримує діяльність функціональної системи за допомогою технічних засобів, довідників, класифікаторів, що забезпечують обробку та передачу інформаційних потоків, а також вирішення функціональних завдань.

Що стосується функціональної системи, то вона складається з сукупності функціональних завдань, які об’єднанні в одне ціле задля досягнення загальної мети підприємства. Ці завдання зорієнтовані на основні цілі логістичної системи, а саме:

  1. -  реалізація необхідних обсягів доставки продукції в потрібне місце і у встановлені терміни;
  2. -  забезпечення необхідної якості послуг;
  3. -  підтримка на належному рівні запасів тощо [1, с. 106].

Різні джерела містять різні підходи до опису функцій логістичної інформаційної системи. Основні 5 основних функцій це облік складських запасів, облік постання товарів, облік продажів, введення звітності щодо комерційної діяльності; генерація облікової документації [2, с. 149]. Отже, основною метою описаних функцій це забезпечення вирішення всіх логістичних завдань підприємства.

Важливість застосування логістичних інформаційних систем полягає в тому, що вони об’єднують всю логістичну діяльність організації в єдине ціле, при цьому інтегруючи її в роботу інших підрозділів компанії, а то і за їх межі, забезпечуючи нероздільність загальних цілей підприємства.

Необхідною умовою ефективної інтеграції інформаційних систем в загальну систему управління підприємства є використання інформаційних технологій, до яких відноситься комп’ютеризація управління логістичними процесами, тобто масове використання комп’ютерів; розвиток засобів передачі даних, розробка стандартів передачі інформації, де вагоме місце посідають системи штрих-кодування, адже специфікою сучасної компанії є продаж широкої номенклатури товарів, і тому для здійснення цієї діяльності необхідна висока швидкість роботи з інформаційним потоком, що неможливо забезпечити лише за наявності людських ресурсів.

 

Список використаних джерел: