Дробишева О. О., Грицан В. В.

Запорізька державна інженерна академія (Україна)

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ:

СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ЇЇ ВИДІВ

 

Визначення економічної ефективності функціонування підприємства має важливе як наукове, так і практичне значення. Вона дає можливість не тільки оцінити ефективність діяльності підприємства, проаналізувати сумарний ефект різних його структурних підрозділів та напрямів діяльності, а й визначити стратегію розвитку, розробити прогноз та план дій на перспективу, установити результати використання витрачених ресурсів: засобів виробництва, робочої сили, інформації тощо.

Сьогодні поняття «економічна ефективність» є одним з найпоширеніших. В загальному значення ефективність (від лат. еffectivus – діяльний, творчий) – це відношення результату (ефекту) до витрат, які були затрачені на його отримання. Незважаючи на те, що ефективність походить від слова «ефект», у науковій літературі чітко розмежовуються поняття «ефект» та «ефективність». Так, ефект – це результат, наслідок яких-небудь причин, дій, господарських заходів. Отже, ефект – це безпосередньо досягнутий або отриманий результат від здійснення певного виду діяльності, процесу, явища або будь-якої іншої взаємодії взагалі. Але власне ефект не повно характеризує той чи інший вид діяльності, процес, явище або взаємодію. Для більш повної характеристики важливо знати, які саме результати, за який час, завдяки яким витратам або ресурсам необхідно було отримати або досягти. З цією метою було виділено категорію «ефективність».

Категорії «ефективність» на відмінну від «ефекту» є значно ширшим поняттям, оскільки враховує не лише отриманий результат, а й витрати, які були затрачені на його отримання. Складність даної категорії виявляється в тому, що існують різні трактування вимірювання результатів і витрат виробництва. Поклавши в основу вимірювання ефективності певні принципи, дослідники порушують їх, тим самим відбувається підміна результатів виробництва витратами. Іноді враховують не всі результати чи витрати діяльності при розрахунку узагальнююго показника. Результати діяльності не відповідають втратам на її здійснення [1].

Найбільш поширеною думкою авторів є визначення ефективності як співвідношення ефекту до витрат на його здійснення або до намічених цілей. Економічна ефективність – зниження матеріаломісткості, фондомісткості, трудомісткості продукції, зростання продуктивності праці, зниження собівартості продукції тощо. Вітчизняний дослідник Мочерний С. В. розглядає економічну ефективність як досягнення найбільших результатів за найменших витрат живої та уречевленої праці. На думку інших авторів, зокрема Мельник Л. Г., Корінцевої О. І., економічна ефективність – це вид ефективності, що характеризує результативність діяльності економічних систем (підприємств, територій, національної економіки). Основною особливістю таких систем є вартісний характер засобів (видатків, витрат) досягнення цілей (результатів), а в деяких випадках і самих цілей (зокрема, одержання прибутку). Критерієм економічної ефективності на рівні підприємства є підвищення результативності діяльності шляхом мінімізації витрат або максимізації прибутку.

Поділяючи погляди провідних вчених до визначення економічної ефективності, пропонуємо розглядати категорію «економічна ефективність» як максимальну вигоду, яку можна отримати при мінімальних затратах в процесі економічної діяльності з урахуванням додаткових умов, які мають місце в момент визначення ефективності відповідного господарського заходу. Під господарськими заходами мається на увазі введення нових видів продукції, укладення договорів з постачальниками, покупцями, придбання або модернізація нової техніки, збільшення виробництва продукції тощо [2].

Економічна ефективність поділяється на різні види, які мають свої характеристики. У табл. 1 наведена узагальнена класифікація видів економічної ефективності [3].

 

Таблиця 1. Види економічної ефективності

Ознаки

Види ефективності

Характеристика

За

результатами діяльності

виробничо-технологічна

Удосконалення техніки та технології; упровадження нововведень

виробничо-економічна

Результати роботи структурних підрозділів і підприємства в цілому

соціально-економічна

Задоволення потреб працівників, умови праці робітників, відповідність виробничих відносин рівню продуктивних сил

За

рівнем визначення

загальна

 

Визначається на всіх рівнях господарювання; характеризує загальний економічний ефект порівняно з окремими видами витрат або ресурсів

порівняльна

 

Визначає найбільш економічно вигідний варіант вирішення задачі підприємства

За витраченими ресурсами

витратна

Результативність поточних виробничих витрат

ресурсна

Результативність використання виробничих ресурсів (основних виробничих та оборотних засобів)

 

Таким чином, фактично визначити економічну ефективність діяльності підприємства можливо оцінюючи його результати. Такими результатами можуть бути обсяги виготовленої продукції в натуральному чи вартісному вираженні або прибуток. Для отримання об'єктивної оцінки ефективності діяльності підприємства необхідно урахувати оцінку тих витрат, що дали змогу одержати ті чи інші результати. Істотним чином на виробництво впливають засоби праці (основні фонди), предмети праці (оборотні фонди), робоча сили (трудові ресурси), а також фінансовий стан підприємства, певні організаційні, управлінські, технологічні й інші переваги, що відображаються як нематеріальні ресурси. Отже, за оцінку витрат логічно взяти оцінку всіх перелічених ресурсів.

 

Список використаних джерел: