Дробишева О. О., Похильченко І. М.

Запорізька державна інженерна академія (Україна)

ЗНАЧЕННЯ ТА ШЛЯХИ ПРИСКОРЕННЯ ОБОРОТНОСТІ

ОБОРОТНИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА

 

Для багатьох вітчизняних підприємств негативним фактором в процесі їх функціонування є нестача оборотних коштів. Прискорення оборотності оборотних коштів зменшує потребу в них, дозволяє підприємствам вивільняти частину оборотних коштів або для потреб виробництва (абсолютне вивільнення), або для додаткового випуску продукції (відносне вивільнення). В результаті прискорення оборотності вивільняються матеріальні елементи оборотних коштів, менше потрібно запасів сировини, матеріалів, палива, залишків незавершеного виробництва та ін., а отже, вивільняються і грошові ресурси, раніше вкладені в ці запаси. Вивільнені грошові ресурси розміщуються на розрахунковому рахунку підприємства, в результаті чого поліпшується його фінансовий стан та платоспроможність [1]. Таким чином, прискорення оборотності оборотних коштів в сучасних умовах господарювання є першочерговою задачею підприємств.

Прискорення оборотності оборотних коштів призводить як до підвищення ефективності їх використання, так і підвищення ефективності діяльності підприємства в цілому. Лише у випадку ефективного управління оборотними коштами підприємства досягатимуть економічного стану, збалансованого по ліквідності і прибутковості.

Прискорення оборотності оборотних коштів досягається різними заходами. Так, на стадії створення виробничих запасів такими шляхами можуть бути:

- впровадження економічно обґрунтованих норм запасу;

- наближення постачальників сировини та напівфабрикатів до споживачів;

- поліпшення організації постачання через установлення чітких договірних умов та їх виконання, оптимальний вибір постачальників, налагодження роботи транспорту;

- розширення складської системи матеріально-технічного забезпечення, а також оптової торгівлі матеріалами й устаткуванням;

- комплексна механізація й автоматизація вантажно-розвантажувальних робіт на складах.

На стадії незавершеного виробництва:

- прискорення науково-технічного прогресу, використання прогресивної техніки і технології;

- розвиток стандартизації, уніфікації, типізації;

- удосконалювання форм організації виробництва;

- удосконалювання системи економічного стимулювання ощадливого використання сировинних і паливно-енергетичних ресурсів;

- збільшення питомої ваги продукції, що користується підвищеним попитом.

На стадії обігу прискорення оборотності оборотних коштів досягається за рахунок:

- удосконалення маркетингової діяльності підприємства та стимулювання збуту продукції;

- ефективне управління дебіторською заборгованістю;

- удосконалювання системи розрахунків;

- своєчасне оформлення документації та прискорення її руху;

- збільшення обсягу реалізованої продукції унаслідок виконання замовлень по прямих зв’язках, дострокового випуску продукції, виготовлення продукції з заощаджених матеріалів;

- ретельна і своєчасна добірка продукції, що відвантажується, по партіях, асортиментові, транзитній нормі, відвантаження в строгій відповідності з укладеними договорами [2].

Оборотні кошти, задіяні на підприємствах, служать для них найважливішим економічним ресурсом і мають велике значення для стабільності їх фінансового стану. Прискорення обороту оборотних коштів дозволяє вивільнити значні суми і таким чином збільшити обсяг виробництва без додаткових фінансових ресурсів, а засоби, що вивільняються, використовувати відповідно до потреб підприємства. Зважаючи на це, проблема прискорення оборотності оборотних коштів повинна посідати особливе місце в системі управління оборотними коштами промислових підприємств.

 

Список використаних джерел:

1.       Супрун О. М. Проблема прискорення обігу оборотних коштів на підприємстві [Електронний ресурс] / О. М. Супрун // Ефективна економіка. – 2013. – № 7. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2185.

2.       Ковальчук І. В. Економіка підприємства : навч. посіб. / І. В. Ковальчук. – К. : Знання, 2008. – 679 с.