К. е. н. Хуторськой П. О., Сальніченко Ю. Д.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

В умовах сучасного господарювання зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) підприємств відіграє вирішальну роль у світовій та національній економіці. Вихід на зовнішній ринок самостійних суб'єктів господарювання має важливе значення, оскільки сприяє пристосуванню економіки до системи світових відносин. Тому, незважаючи на зміни в політичній ситуації, економічній кон'юнктурі та правовому середовищі країни, розвиток ЗЕД підприємств завжди був і залишається важливою складовою управлінської політики в цілому.

Зовнішньоекономічна діяльність є особливим видом економічної діяльності, що має тісний зв’язок з іншими галузями господарської системи країни та, як і будь-яка діяльність, ЗЕД завжди пов’язана з фінансовими ризиками та багатьма проблемами, що можуть негативно впливати на прибутковість підприємств загалом. Одночасно ведення зовнішньоекономічної діяльності є складною як з точки зору умов торгівлі, так і постійно обновлюваних правил на світовому ринку. Саме тому учасники ЗЕД велику увагу приділяють визначенню ефективності такої діяльності та здатності до успішного управління експортним та імпортним потенціалом.

При визначенні ефективності ЗЕД підприємств варто застосовувати системний підхід, який надає можливість здійснити комплексний аналіз будь-якого виду зовнішньоекономічної операції [1]. Зовнішньоекономічні операції будуть більш успішні, якщо діяльність підприємства у сфері зовнішньої торгівлі буде не тільки добре продуманою, всебічно обґрунтованою, але і випливатиме з довгострокових цілей. Саме тому ефективність зовнішньоекономічної діяльності багато в чому закладається на етапі їх планування і попередньої підготовки до проведення, а оцінюється шляхом фінансового аналізу.

Важливим завданням для підвищення ефективності діяльності підприємства на зовнішньоекономічному ринку є визначення характеру основного напрямку роботи. Створена стратегія підприємства повинна не тільки відображати організаційну структуру підприємства, але і бути стійкою до кризи, сприяти підвищенню активності участі всіх працівників підприємства в процесі вибору і ухвалення рішень з організації роботи.

Не менш важливим фактором для сприятливого розвитку імпортних поставок і підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства є необхідність підготовки практичної бази. В першу чергу це правильно вибрані закордонні партнери, продумана стратегія розвитку відносин з цими партнерами, оптимальна схема доставки вантажів і офіційне митне оформлення.

Наступним етапом є проведення систематизованого ретельного аналізу економічно-господарської діяльності в цілому і зовнішньоекономічної діяльності зокрема, що дозволить розкрити зміни стану експортно-імпортної діяльності підприємства під впливом зовнішніх та внутрішніх факторів.

Економічний аналіз підприємства здійснюється шляхом оцінки результатів господарської діяльності за попередні та поточний роки, аналізу фінансового стану підприємства, тощо.

Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства повинен містити в собі наступні показники: оцінка рівня і якості виконання підприємством зобов’язань по контрактах з іноземними партнерами, дослідження ефективності укладання контрактів; аналіз конкурентоспроможності підприємства; виявлення чинників, які позитивно чи негативно вплинули на кінцеві показники роботи підприємств.

Таким чином, проведене у статті дослідження дає змогу стверджувати, що основними напрямками вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності українських підприємств є розробка стратегії ефективного розвитку зовнішньоекономічної діяльності, формування системи її довгострокових цілей, оцінка результатів господарської діяльності протягом всього періоду функціонування підприємства. В цілому викладена методика дозволяє всебічно і об'єктивно оцінити діяльність суб'єктів господарювання у зовнішньоекономічній сфері, визначивши основні напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

Список використаних джерел: