Камендо А. О., Власенко М. О.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ЗВІТНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

 

Складання звітності підприємств є завершальним етапом облікового циклу підприємства, яка має відповідати вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [1], а також П(С)БО та інших нормативно-правовим актам, що регламентують питання формування звітності підприємства. В Україні з метою спрощення процедури подання і подальшої обробки звітності було запроваджено електронну звітність і створено необхідне нормативно-правове поле для забезпечення таких процесів. Згідно із Законами України «Про електронний документ та електронний документообіг» [2] та «Про електронний цифровий підпис» [3], електронний документ, підписаний електронним цифровим підписом, набуває статусу оригіналу і не потребує паперового підтвердження.

Подання електронної звітності означає, що звітність буде сформована за допомогою спеціальної комп’ютерної програми, підписана ключами електронного цифрового підпису, завантажена у файл спеціального формату, який потім необхідно відправити електронною поштою та отримати відповідь від відповідних органів про прийняття.

Світовий досвід запровадження електронної податкової звітності показує всі переваги та ефективність даного виду удосконалення адміністрування податків та підвищення ефективності роботи всієї податкової системи. Вперше подання електронної звітності було запроваджено в азійських державах через законодавче закріплення положення про обов’язковість подачі податкової звітності в електронному вигляді. Не залишилась осторонь цих процесів і Україна [4].

Слід зазначити наступні переваги електронного способу звітування для підприємств: 1) звітність, надіслана до державних органів електронної поштою не потребує дублювання на паперових носіях, а також зберігання; 2) оперативність (платник має шанс подати звітність до ДПІ вчасно, незалежно від свого місця перебування); 3) підтвердження доставки звітності; 4) можливість оперативного реагування на внесені зміни у форми звітності (програмне забезпечення постійно поновлюється і не має необхідності у пошуку нових форм звітів); 5) можливість отримання електронних актів звірок за розрахунками з бюджетом; 6) при подачі звітності в електронному вигляді економиться робочий час бухгалтерів, а також кошти на придбання бланків звітних документів, не потрібно витрачати час в чергах у податкових інспекціях, фондах, органах статистики; 7) відсутність безпосереднього спілкування з інспектором та ухилення від тиску на платника щодо безпідставного збільшення податкового навантаження; 8) скорочення витрат часу на заповнення звітності (програмне забезпечення дозволяє обчислювати автоматично об’єкт оподаткування та/або суму податкового зобов’язання, узгоджувати та контролювати додатки до звітності); 9) програмне забезпечення дозволяє автоматично здійснювати камеральну перевірку та перевірку структури звітності, що дозволяє уникнути помилок та застосування фінансових санкцій за порушення правил заповнення звітності; 10) для звітності з ПДВ суттєво скорочується термін проведення перевірки правомірності заявлених щодо відшкодування сум ПДВ та забезпечення своєчасного їх відшкодування платнику податку [5].

До негативних факторів, які впливають на впровадження електронної звітності, належать: неузгодженість та недосконалість законодавства щодо електронного документообігу – нестабільність законодавства з приводу фінансового обліку і звітності, що не дозволяє забезпечити вчасний автоматизований розрахунок окремих форм звітності;

  1. -  витрати на придбання та обслуговування комп‘ютерних програм складання електронної звітності та на придбання належної обчислювальної техніки;
  2. -  тимчасове ускладнення процедури складання та подання електронної звітності,
  3. -  викликане необхідністю отримання та узгодження ключів електронного цифрового підпису з зовнішніми користувачами;
  4. -  високі вимоги до кваліфікації фахівців, які обумовлює автоматизоване складання звітності: витрати на навчання персоналу; психологічна інерційність бухгалтерів та керівників підприємств [6].

Вплив зазначених факторів можна значно знизити, якщо керівники та бухгалтери підприємств отримають вичерпну інформацію про переваги подання електронної звітності, повний перелік дій для переходу на електронну звітність та вартість такого переходу. У зв’язку з вищевикладеним, дослідження теоретичних аспектів та оцінка практичних моментів представлення звітності в електронній формі досі залишається актуальним та потребує детального вивчення з метою удосконалення.

 

Список використаних джерел:

  1. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-ХІУ зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14
  2. Закон України «Про електронний документ та електронний документообіг» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/851-15
  3. Закон України «Про електронний цифровий підпис» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada. gov.ua/laws/ show/852-15
  4. 4. Гудзенко Н. М. Переваги та недоліки впровадження електронної звітності / Н. М. Гудзенко, К. Ф. Лебедєва // Зб. наук. праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – 2014. – № 2 (26). – С. 57–60.
  5. 5. Степова С. В. Переваги та недоліки впровадження електронної звітності на підприємствах України [Електронний ресурс] / С. В. Степова, А. О. Паляниця. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/29_DWS_2012/Informatica/ 3_120256.doc.htm.
  6. 6. Очеретько Л. М. Проблеми впровадження електронної звітності підприємств / Л. М. Очеретько, А. С. Козицький // Економічний простір. – 2010. – №38. – С. 126–132.