Кіріченко О. Ю., к. т. н. Куценко В. Й.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

В УКРАЇНІ У СУЧАСНИХ КРИЗОВИХ УМОВАХ

 

У сучасних кризових умовах бізнесу в Україні вкрай необхідні дослідження причин кризових явищ в економіці, бо вони допомагають зацікавленим у вирішенні назрілих проблем швидше розібратися в існуючій ситуації, накреслити правильні шляхи з подолання рецесії. Суспільні явища, які є найвищими формами руху матерії, розвиваються згідно об’єктивних законів розвитку людства. Саме вони, ці закони, під час чергових кризових явищ і визначають життя або крах існуючій економічній системі.

Будь-які кризові явища завжди мали і мають внутрішні й зовнішні чинники. Криза наша наразі не економічна, а морально-етична. Позитивні перетворення в державі неможливо здійснити, не зробивши попередньо радикальних змін у свідомості людей, у вихованні їхньої духовності, усвідомлення ними необхідності жити по новому. Тільки після цього можливі перетворення у підприємництві, як складової державної економічної системи. І лише після змін у одиниці підприємництва, тобто на підприємствах, у середині трудового колективу, ми можемо думати про перетворення на макрорівні, рівні державному. Саме духовно-моральний розвиток кожної особистості та усього суспільства в цілому і визначають напрям руху – соціально-економічний поступ та процвітання або економічний занепад.

Хаотичний характер та непередбачуваність ринкової економіки призводить до багатьох небажаних наслідків бізнесової діяльності: від незначних матеріальних збитків до повного банкрутства українських підприємств. Саме тому проблема забезпечення економічної безпеки підприємства привертає особливу увагу, адже правильне діагностування проблем економічної стійкості, систематизація загроз, ризиків є одним з головних завдань для забезпечення сталого розвитку підприємства [1, с. 225].

У реальному житті всі об’єкти безпеки – і окрема людина, і трудовий колектив підприємства, і суспільство в цілому, і держава – піддаються одночасному впливу різноманітних загроз. Глибока економічна криза породила велике число зовнішніх небезпек і загроз молодому українському підприємництву. На умови розвитку господарської діяльності значно впливають такі фактори як: нестабільна політична та соціально-економічна ситуація в країні, недосконалість і часта зміна господарського законодавства, криміналізація суспільства, корупція тощо. Належний рівень економічної безпеки на рівні держави повинен досягатися здійсненням єдиної державної політики, підкріпленої системою скоординованих заходів, адекватних внутрішнім та зовнішнім загрозам. Без такої політики неможливо домогтися виходу з кризи чи створити ефективні механізми соціального захисту населення [3, с. 92].

Сучасні умови господарювання, що характеризуються значним впливом фінансової кризи, вимагають обов’язкового включення в стратегію стійкого розвитку промислових підприємств заходів, які дозволили б мінімізувати зовнішні та внутрішні загрози економічній безпеці підприємства. Ці заходи мають ґрунтуватися на відомих принципах класичної (первинної, досконалої, зразкової, моральної) економіки Аристотеля та Фоми Аквінського, який стояв у витоках політекономії. До таких принципів, які більш-менш ефективно намагалися втілювати в життя господарі у продовж близько 2200 років (з IV ст. до Різдва Христового до XVIII), перш за все, належать: духовно-моральна єдність членів трудового колективу – основа гармонійного (сталого – життєдайного, правильного розвитку); самозабезпечення, у т.ч. – самофінансування, а не залежність від кредиторів та інвесторів; самодостатність, а не імпортозалежність; самовдоволеність (тим, що маємо).

Слід зазначити, що управління трудовим колективом і мотивацією праці має ґрунтуватися на принципах концепції соціально відповідального підприємства, виховання в працівників культури господарювання. Таким чином, оптимальне поєднання зусиль підприємства в напрямку зменшення негативного впливу зовнішніх та внутрішніх факторів як очікуваного ефекту надасть зміцнення рівня економічної безпеки.

Отже, розвиток економічної безпеки на підприємстві є надзвичайно актуальним питанням сьогодення, дослідження якого дозволить зробити значний крок щодо розвитку підприємництва в Україні у ці надзвичайно складні часи. Ринкова модель економіки наразі втрачає свою актуальність і перехід від концепції максимальної прибутковості до концепції соціальної відповідальності та сталого розвитку на благо суспільства і буде основою стабільної економічної безпеки підприємства та держави. Тільки духовно-моральне відродження трудящих нашої країни забезпечить кардинальні зміни існуючого порядку речей. Сучасна полісистемна криза в Україні та ризик банкрутства для багатьох підприємств безумовно є індикатором того, що суспільству конче необхідні такі зміни [4, с. 53]. Однією з них безумовно повинна стати еволюція сучасної моделі підприємництва. Соціальні зміни, що відбуваються в сучасному суспільстві, проблеми і конфлікти, які виникають, висувають нові завдання. Важливою вимогою часу є залучання до співпраці усіх членів суспільства, перед якими стоїть завдання перейти від стану меркантильного розбрату й катастрофи до соціального миру, гармонії та процвітання.

 

Список використаних джерел: